มาสคอตการจัดงาน Research Expo 2020

Research Expo 2020

น้องนวลแก้ว

แนวคิด

อุตรดิตถ์เป็นเมืองแห่งผลไม้ที่หลากหลาย ผลไม้ประจำจังหวัด อาทิ ทุเรียน ลางสาด สับปะรด ซึ่งมีผลผลิตให้ทานตลอดทั้งปี อีกทั้งชาวลับแลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสวนผลไม้ จึงนำเอาจุดเด่นนี้ของชาวสวนลับแล ที่แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง เสื้อเก๋ง และผ้าถุง(ซิ่นลับแลง) พร้อมงอบกันแดดที่ตกแต่งด้วยผลไม้ประจำจังหวัด เช่น ลางสาด ทุเรียนหลงลับแล สับปะรดห้วยมุ่น เป็นต้น มาเป็นตัว Mascot ประจำการจัดงาน เพื่อสื่อถึงความเป็นอุตรดิตถ์ ที่ได้ขึ้นชื่อว่า “เมืองมหัศจรรย์แห่งผลไม้” นวลแก้ว สื่อความหมายถึง ลางสาดอุตรดิตถ์ ที่มีเปลือกเหลืองนวลและเนื้อใสเป็นแก้ว เมื่อยามสุก

ออกแบบและพัฒนา: โดย อ.อุสุมา พันธุ์ไพศาล หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ คณะกรรมการที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ศูนย์สื่อสารองค์กร

Copyright@2020 ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร 055-411096 ต่อ 1693 และ 1642 อีเมล์ researchexpo@uru.ac.th