แนวคิดสัญลักษณ์ของโลโก้ Research Expo 2020

Research Expo 2020

1. ตัวอักษรมีลักษณะที่เป็นเหลี่ยม แนวคิดมาจากลายผ้าซิ่นตีนจกของลับแลและหนามของทุเรียน

2. ภาพซุ้มประตูเมืองลับแล ภายในจะมีลวดลายของผ้าซิ่นตีนจกเมืองลับแล ซึ่งเป็นลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์

3. ประตูเมืองลับแล แสดงถึงการเปิดบ้าน เพื่อต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จังหวัดอุตรดิตถ์รวมถึงการเปิดโลกกว้าง รับสิ่งใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันบนฐานความรู้ ความคิด ประสบการณ์ และการสร้างสรรค์ผลงาเพื่อการพัฒนา ชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ

4. สีของโลโก้ จะเป็นสีเขียวเหลือง ซึ่งจะเป็นสีประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คือ เขียว - เหลือง หมายถึง มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาของท้องถิ่นที่พร้อมด้วยความสงบ ร่มเย็น ความมีระเบียบและสมานสามัคคีเหมาะที่จะเป็นสถานศึกษาหาความรู้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คุณธรรม เพราะสีเขียวเป็นสีที่แทนธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ สีเหลืองตัวแทนความรุ่งเรือง ความเจริญงอกงาม

ออกแบบโดย อ.จักภพ พานิช หลักสูตรนิเทศศาสตร์

Copyright@2020 ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร 055-411096 ต่อ 1693 และ 1642 อีเมล์ researchexpo@uru.ac.th