รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับ กิจกรรม ผู้เข้าร่วม
1 พิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษ (วันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 11.00 น.) /550
2 เข้าร่วมฟังการนำเสนอ “Regional Research Expo 2020 : งานวิจัยเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรมและ เศรษฐกิจภูมิภาค” (วันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 10.00 น. ณ เวทีกลาง) /523
3 เข้าร่วมฟังการเสวนาภายใต้ประเด็น “การพัฒนานวัตกรรมอุดมศึกษาเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค และระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC” (วันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ เวทีกลาง) /391
4 เข้าร่วมฟังการเสวนาภายใต้ประเด็น : งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาวิกฤต PM 2.5 (วันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ เวทีกลาง) /329
5 เข้าร่วมฟังการเสวนาภายใต้ประเด็น : กลไกการสร้างเสริมการพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์และแนวทางในการขยายเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (วันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย) /336
6 เข้าร่วมฟังการเสวนาภายใต้ประเด็น : งานวิจัยและนวัตกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (วันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย) /248
7 เข้าร่วมฟังการเสวนาภายใต้ประเด็น : พันธกิจสัมพันธ์การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพ (Aging Society) (วันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย) /303
8 เข้าร่วมฟังการเสวนาพิเศษเรื่อง “การยกระดับคุณค่างานวิจัยในภูมิภาคภาคเหนือ : โอกาส และความท้าทายภายใต้มุมมองของหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU)” (วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ เวทีกลาง) /260
9 เข้าร่วมฟังการเสวนาภายใต้ประเด็น : รูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ Work Based Education และการเสริมพลังจาก Networking University (วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย) /261
10 เข้าร่วมฟังการเสวนาภายใต้ประเด็น : นวัตกรรมการจัดการการศึกษาร่วมภาคเอกชน สู่ต้นแบบการบูรณาการการศึกษากับการท างาน (CWIE Showcase) (วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมย่อย) /253
11 เข้าร่วมชมนิทรรศการงานวิจัย/ชุมชนนวัตกรรม และตลาด 3 วัฒนธรรม /ไม่จำกัด
12 เป็นผู้จัดบูธนิทรรศการ /199

Copyright@2020 ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร 055-411096 ต่อ 1693 และ 1642 อีเมล์ researchexpo@uru.ac.th