ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Research Expo 2020
การเข้าร่วมกิจกรรม (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)
กิจกรรม ผู้เข้าร่วม
/550
/523
/391
/329
/336
/248
/303
/260
/261
/253
/ไม่จำกัด
/199

Copyright@2020 ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร 055-411096 ต่อ 1693 และ 1642 อีเมล์ researchexpo@uru.ac.th