การติดต่อประสานงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร 055-411096 ต่อ 1693 และ 1642

ผู้ประสานงาน

1. อาจารย์ ดร.กิตติ เมืองตุ้ม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 088 8344434 อีเมล kittoom@hotmail.com
2. อาจารย์ ดร.รัชดา คำจริง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 091 8374808 อีเมล k.ratchada.ae@gmail.com

ระบบสารสนเทศ

เว็บไซต์ http://www.researchexpo.uru.ac.th
อีเมล์ researchexpo@uru.ac.th
ผู้พัฒนา suraphon@uru.ac.th

สถานที่จัดงาน

หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโล่ ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

Copyright@2020 ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร 055-411096 ต่อ 1693 และ 1642 อีเมล์ researchexpo@uru.ac.th