รายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด
chevron_left
โครงการ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563
(Regional Research Expo 2020)
วันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโล่ จังหวัดอุตรดิตถ์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมดจำนวน 3773 คน

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน อาชีพ
1 อาจารย์ ดร. ลัดณา ศรีอัมพรเอกกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน อาจารย์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทิพพา พิญญาพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
3 ผศ.ดร. สิริวดี พรหมน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์
4 นาง พจนีย์ อินจันทร์ มรภ.อุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
5 นางสาว อุษณีย์ มากประยูร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชัย ใจกล้า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
7 นางสาว ยสินทินี เอมหยวก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พนักงานมหาวิทยาลัย
8 นาย ณัฏฐ์ ผลพฤกษา คณะเกษตรศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
9 นางสาว กรรณิการ์ กาญจันดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พนักงานมหาวิทยาลัย
10 นางสาว ศศิมินตรา บุญรักษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พนักงานมหาวิทยาลัย
11 นาง ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
12 นาย กิตติ เมืองตุ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ นิคมทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
14 นาย ประภัสร์ วงค์บุญ บ. แมกซ์แอนด์ ไฮซ์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด ธุรกิจส่วนตัว
15 อาจารย์ ดร. เอมอร วันเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
16 รองศาสตราจารย์ ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อาจารย์
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชื่นกมล ปัญญายง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์มหาวิทยาลัย
18 นางสาว สุดารัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ อาจารย์
19 ผศ.ดร. อิราวัฒน์ ชมระกา ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ข้าราชการ
20 นาย กฤษฎา ตัสมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
21 นางสาว จีรภา ดามัง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานราชการ
22 นาย อิทธิพล ฟ้าแลบ ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่โครงการ
23 นาย ณัฐฐินันท์ สอนสิงห์ สถาบันวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่ศูนยบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
24 นางสาว จันจิรา คุ้มสา ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่
25 อาจารย์ รัฐพล ดุยะลา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
26 นางสาว สุภาพร มีเมือง สถานบันวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
27 นางสาว เจนจิรา บุดดี ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่
28 นาย ศิลปกร อินทะสอน ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่
29 ผศ.ดร. ณิชารีย์ ใจคำวัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับราชการ
30 นางสาว ทองพูน ทองอยู่ ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักวิชาการ
31 อาจารย์ ดร. วันวิสาข์ พิระภาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
32 สมศรี คะสัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.อุตรดิตถ์ อาจารย์
33 นางสาว นฤมล วงษ์ขวัญเมือง ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักวิชาการ
34 นางสาว จินตนา โยคี ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักวิชาการ
35 อาจารย์ ดร.รัชดา คำจริง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
36 อาจารย์ ดร. สุทธิดา วิทนาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
37 อาจารย์ ดร. วารุณี จอมกิติชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
39 อาจารย์ สุรพล ชุ่มกลิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
40 นาย วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
41 นาย พัทธชัย ปิ่นนาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
42 อาจารย์ ดร. วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์
43 อาจารย์ ปรียาภา เมืองนก สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์
44 อาจารย์ ดร. นภาภรณ์ จันทร์สี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
45 ผศ. อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ข้าราชการพลเรือน
46 นาย วิทยากร อ้วนสะอาด บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
47 นาย วรวัฒน์ รักดี บัณฑิตวิทยาลัย พนักงาน มรอ.
48 นาง สงกรานต์ ถุงแก้ว วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับจ้าง
49 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาจารย์
50 นางสาว รัชนี มีพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
51 นางสาว รัชนี มีพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
52 ดร. ตรงกมล สนามเขต ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ อาจารย์
53 นางสาว ปนัดดา สุวรรณสุข บัรฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักวิชาการ
54 ผศ.ดร. กชกร ลาภมาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
55 ผศ.ดร. สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์
56 นาง หนึ่งฤทัย ดวงดัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์)
57 นางสาว วัชราภรณ์ อารีรัตนศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.อุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
58 นางสาว สุพัตรา ทับทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษา
59 ดร. มณฑา หมีไพรพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อาจารย์
60 นาย วีรศักดิ์ จอมกิติชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
61 นางสาว พรอุมา ส้มแป้น สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พนักงาน
62 นาง วัฒนา ไตต่อผล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดืตถ์ อาจารย์
63 อาจารย์ ฐิติมา หิรัญรักษ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
64 นางสาว จามรี ศรีรัตนบัลล์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
65 ดร.พระมหา เทวประภาส วชิรญาณเมธี องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ พระภิกษุ
66 ผศ.ดร. พัชริน ดำรงกิตติกุล หน่วยความร่วมมือด้านการวิจัย มรภ.-สกสว. ที่ปรึกษา
67 นางสาว เทพธิดา จงสุขสันติกุล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
68 นาง สุวภัทร ยินดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
69 นางสาว นิสาชล จันทะระ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ
70 นาง ปิยะดา เทพสาธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรณารักษ์
71 นาย คทาวุธ ชาติศักดิ์ยุทธ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
72 นาง รัตนกุล กาญจนะพรกุล มหาวิทยาราชภัฏอุตรดิตถ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน
73 นางสาว ธิดารัตน์ จันโทสถ สถาบันวิจัยและพัฒนา ลูกจ้าง
74 นาย ชัยสิทธิ์ สนิทไทย สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ราชการ
75 นางสาว กาญจนา แว่นฉิม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
77 นางสาว ศิรประภา เฟื่องพันธ์ คณะวิทย์ มรอ. นักศึกษา
78 นางสาว นิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ รับราชการ
79 นางสาว ศิรินันท์ คำบุทอง คณะวิทยาศาสตร์ มรอ นักศึกษา
80 นางสาว สิริภัสสร ทองโสม คณะวิทย์ มรอ. นักศึกษา
81 นางสาว ธัญลักษณ์ คำแหวน คณะวิทย์ มรอ. นักศึกษา
82 นาย ชัชวาล กลมพลั้ว คณะวิทย์ มรอ นักศึกษา
83 นางสาว ป​วีณา​ ทรงเมือง คณะวิทย์ มรอ. นักศึกษา​
84 นาย พงศ์ภัค ตาละสา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นักศึกษาฝึกงาน
85 นาย วินัย บุญพึ่ง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ รับราชการ
86 นางสาว ตรีภคมลล์ สิทธวีราุวุธ คณะวิทยาศาสตร์ มรอ. นักศึกษา
87 นาย พชร สิงหลักษณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ รับราชการ
88 นาย อนุศักดิ์ เครือม่วง มรอ. ครู
89 นาง สุนีย์ กันแจ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
90 นาย เผด็จการ กันแจ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
91 นางสาว อัจฉรา ตันตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
92 นางสาว กนกวรรณ เกิดพิน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
93 นาง วาสนา​ โยทัยเที่ยง เครือข่ายวิจัยภูมิภาค​: ภาคเหนือ ฟรีแลนด์
94 อาจารย์ ดร. เชาวฤทธิ์ จั่นจีน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ราชการ
95 นางสาว นิรินรัตน์ ธงชัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
96 นางสาว อัญชลี เทียมคีรี กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้อำนวยการ
97 นางสาว สิริทัชญา พามณี มหาวิทยาลัยพะเยา ลูกจ้างหน่วยงานราชการ
98 นางสาว รัชฎาภรณ์ แก้วสืบ มหาวิทยาลัยพะเยา พนักงานหน่วยงานราชการ
99 รศ.ดร. เสมอ ถาน้อย มหาวิทยาลัยพะเยา ข้าราชการ
100 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณเดช บุญสูง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พนักงานมหาวิทยาลัย
101 นางสาว พัชรินทร์ ลำอินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
102 นางสาว กุลกนก สุขิตพฤติกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
103 นาย ณัฐพร ปลื้มใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
104 นางสาว ภัทรพรรณ กันจะนะ มหาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
105 นางสาว นิสา ติณะมาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
106 นาย ณัฐพงค์ ปนติ๊บ มหาวิทราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะครุศาสตร์ สาขาชีววิทยา นักศึกษา
107 นางสาว ธนารักษ์ ปันตัน ครุศาตร์ มรอ. นักศึกษา
108 นางสาว สุวนันท์ สุวรรณนาค ครุศาสตร์ นักศึกษา
109 นางสาว ปรียาภรณ์ พ่วงจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
110 นางสาว นฤมล ประสพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
111 นางสาว อัจฉราภรณ์ ขันทะสอน ครุศาสตร์ นักศึกษา
112 นางสาว อภิญญา สุนั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
113 นางสาว กิตติมา มาตเลิง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
114 นางสาว ศุภลักษณ์ จันทร์ทรง ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
115 นางสาว วรีรัตน์ แซ่ท้าว คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
116 นางสาว ฑิมพิกา คำบุอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
117 น.ส ธนัญวรรณ สุวรรณประสาท มรอ. นักศึกษา
118 นางสาว ดลยา มีเถื่อน ครุศาสตร์ นักศึกษา
119 นางสาว ศันศนีย์ คำตั๋น มรอ. นักศึกษา
120 นางสาว โยธกา โพธิ์กัน ครุศาสตร์ มรอ. นักศึกษา
121 นางสาว ปพิชญา ใจรักษ์ มรอ. นักศึกษา
122 นางสาว ธนาภา ดานา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
123 นางสาว ธัญสมร จันทมาลา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
124 นางสาว ภาวินี พรมขัน คณะครุศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
125 นาย ณภัทร มาคูณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
126 นางสาว ธิติศิริพร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
127 นางสาว เพ็ญนภา ทองบุตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
128 นางสาว ธัณญาเรศ วงค์คำมา ครุศาสตร์ นักศึกษา
129 นางสาว นวลนภา เพ็งถา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
130 นางสาว สุภาวรรณ โพธิ์โต ครุศาสตร์ นักศึกษา
131 นาย ไตรภพ ทรงประทีปกุล มรอ นักศึกษา
132 นางสาว ธัญญ์นรี จิณะไชย มรอ. นักศึกษา
133 นางสาว ชวัลลักษณ์ ดวงตาดำ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
134 นางสาว กรรณิกา มาโม้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
135 นางสาว ศิริวรรณ โพธิ์แก้ว มรอ. นักศึกษา
136 นางสาว สุพิชญา เกษร มรอ. นักศึกษา
137 นางสาว ชนันพร เชยโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
138 นางสาว นิภาวรรณ์ วังแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
139 นางสาว รณิดา รักธรรม มรอ. นักศึกษา
140 นางสาว สิริวิมล กลิ่นหนู มรอ. นักศึกษา
141 นางสาว มญชุดา สุพรจักร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์
142 นางสาว ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์
143 นางสาว ขวัญยืน บุญเกตุ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ รับจ้าง
144 นาย ภาสกร มณฑากุล บริษัท โชริฮาบุ จำกัด เจ้าของกิจการ
145 นางสาว รังสิมา ทาพา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ รับราชการ
146 นาย ราเชนทร์ วิสุทธิแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พนักงานรัฐวิสาหกิจ
147 นาง มนต์มีนา เกตุอินทร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ รับราชการ
148 นางสาว พิมพ์พันธุ์ ศรีพิพิธ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พนักงานรัฐวิสาหกิจ
149 นาย สุภัทร์ คล่องการงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พนักงานรัฐวิสาหกิจ
150 นางสาว เครือวัลย์ ศรีมุข สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พนักงานรัฐวิสาหกิจ
151 นาย ธนาธิป ปัญสุวรรณวงศ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พนักงานรัฐวิสาหกิจ
152 ส.ต.ต.หญิง กนกกาญจน์ ลอยพงศ์ศรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ รับราชการ
153 ภูษณิศา มั่นเจ๊ก สพฐ. รับราชการครู
154 อาจารย์ ดร. รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
155 นาย ปริญญา บัญญัติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
156 ผศ. ปริญญา ไกรวุฒินันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์
157 นางสาว พุทธดี อุบลศุข มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
158 อาจารย์ คชรัตน์ ภูฆัง คณะครุศาสตร์ อาจารย์
159 ดร พจนีย์ แสงมณี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
160 นาย อภิเชษฐ ศิริรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
161 นางสาว พลอยชมพู เชาวนปรีชา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
162 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. วิสุทธิ์ สุขบำรุง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
163 ดร. นิชภา โมราถบ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
164 ผศ.ดร. จันทร์เพ็ญ ชุมแสง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พนักงานมหาวิทยาลัย
165 นางสาว อมรรัตน์ ศรีวิโรจน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
166 นาง ดรุณี นาคเสวี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
167 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิ่งดาว จินดาเทวิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ข้าราชการ
172 นางสาว อุสุมา พันไพศาล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์
173 ดร. ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ มรอ. อาจารย์
174 นาย สิทธิพร พรอุดมทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
175 นาย ณัฐพงค์ วงค์สูง นักศึกษา
176 นางสาว พัชสุมินทร์ บุญรัก คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
177 นางสาว จิรภัทร คงปันนา คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
178 นางสาว อชิรญา บุญศิริ ครุศาสตร์ นักศึกษา
179 นางสาว ลักษิกา สุขมั่น คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
180 นางสาว กุลวดี คำตี คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
181 นางสาว กนกวรรณ ตุ้ยหล้า ครุศาสตร์ นักศึกษา
182 นาย วิสรุต-บุษรา ครุศาสตร์ นักศึกษา
183 นางสาว สุภารัตน์ มาเรียน ครุศาสตร์ นักศึกษา
184 นางสาว ชุติกาญจน์ ศรีคำ คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
185 นางสาว กนกวรรณ ทองสม คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
186 นางสาว จิราพร​ มาละวัน คณะครุศาสตร์​ นักศึกษา
187 นางสาว ณัฐกานต์ แนบเนียน คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
188 นางสาว ปริณดา มิลหล้า มหาวิทยาราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษาครู
189 นางสาว กัญญภัส เพ็ชร์ชัย คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
190 นางสาว ปัทมพร ทองน้อย คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
191 นางสาว ฟ้าใส รัสมาลี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
192 นาย ณัฐพล ป้องกัน คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
193 นางสาว จารุวรรณ เต็มบาง มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
194 นางสาว อภิญญา กระการดี ครุศาสตร์ นักศึกษา
195 นางสาว จุฑามาศ. วงษ์ยอด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
196 นางสาว ฐิตินันท์ เชียงบุญยะ ครุศาสตร์ นักศึกษา
197 นางสาว จินตรา โลโจ๊ด คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
198 นางสาว พรกนก โนรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
199 นางสาว ชนิตรา ผลทวิล มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
200 นางสาว พัชนี โอภาสอำนวย คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
201 นางสาว กัญญภัค เพ็ชร์ชัย คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
202 นางสาว ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์)
203 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยู เรือนจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์
204 อาจารย์ เกวลี รังษีสุทธาภรณ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
205 นางนิภาพร พ่วงบางโพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย
206 นาย อุเทน แสนบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
207 นางสาว นภา มิ่งนัน สำนักวิทยบริการฯ มรอ. รับจ้าง
208 นาย พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์มกาวิทยาลัย
209 ดร. ชาติทนง โพธิ์ดง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พนักงานมหาวิทยาลัย
210 ดร. จิราพร เกตุวราภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
211 นาย เมษา นวลศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์
212 นางสาว นรีรัตน์​ ยิ้มนรินทร์ สถาบันอันซันจินตคณิต อาจารย์/ครู
213 นาย ทัศนัย อ้ายพุก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
214 อาจารย์ ดร. วันธะนา สานุสิทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
215 นาง สายสุนีย์ คำวรรณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
216 นาง พรรณพร ผดุงพร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย
217 นาย ธนธรณ์ มูลละออง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
218 นางสาว พิมผกา ธรรมสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ รับราชการ
219 นาย พิเชฐ ลือโฮ้ง สำนักวิทยบริการฯ มรอ. นักวิชาการ
220 นางสาว กนกพร กฤตพรกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
221 นางสาว กัลยรัตน์ สุทธเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิถ์ นักศึกษา
222 ดร. ธัชชัย​ อยู่​ยิ่ง​ คณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ อาจารย์​
223 นาง วรินสินี จันทะคุณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พนักงานมหาวิทยาลัย
224 ดร. วชิราภรณ์ เขียวมั่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
225 นาย ณรงค์ คชภักดี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาจารย์
226 นาง ดวงใจ พุทธวงศ์ ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย
227 นางสาว สุกัญญา ครุธโปร่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
228 อาจารย์ ดร. กนกวรรณ กันยะมี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ผู้สอน
229 นางสาว โสภิ​ณ​ภา​ นันตา คณะ​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ นักวิชาการศึกษา
230 นางสาว ญาณี แก้วนก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
231 นางสาว ปิยะดา สายสร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
232 นาง วารุณี ศรีสอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
233 ดร. นันทา เป็งเนตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์มหาวิทยาลัย
234 นางสาว สุภัญชลี อ้นไชยะ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์
235 นาย วัชระ มูลจันทร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
236 นาย อนุชา ภูมิสิทธิพร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รองอธิการบดี
237 นาย บัญชา ศรีสมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
238 นางสาว เกตุวดี เครือวัลย์ มหาวิทยาลัยพะเยา พนักงานรัฐ
239 ผศ.ดร. ราตรี คำโมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับราชการ
240 นาย ธนวัฒน์ ปินตา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ พนักงาน
241 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีสิทธิ์ ปัญญายง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
242 นางสาว จุฬาลักษณ์ มหาวัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
243 นาง นงนุช สุรินทร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ รับราชการ
244 นางสาว ประภาพร วิชญศาสตรา โรงเรียนสาธิต ครู
245 นาย กุลชาติ พันธุวรกุล สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาจารย์มหาวิทยาลัย
246 นาง ธนัชพร มั่นเจ๊ก ครุศาสตร์ อาจารย์
247 นางสาว ราตรี เสนาป่า โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ข้าวราชการครู
248 นางสาว พรพรรณ ขติตรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ รับจ้าง
249 นาง พิริยาภรณ์ วิทยานันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
250 นางสาว พิชามญช์ุ สุกใส สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นักวิชาการมาตรฐาน
251 นาง พรนิภา​ อ่อนลำ โรงเรียนสาธิตราชภัฏ ครู
252 นาง จีรัชญ์ ริมจันทร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พนักงานมหาวิทยาลัย
253 นางสาว ทิวาพร เพ็ชรน่วม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครู
254 นาง นิตยา วานิช โรงเรียนสาธิต ครู
255 นางสาว กัญญภัทร์ มาบุญลือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครู
256 รศ.ดร. นิตยา สุวรรณศรี คณะครุศาสต์ มหาวิทนาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับราชการ
257 นางสาว ณัฐกมล สีแดงน้อย โรงเรียนสาธิต มรอ. ครู
258 นางสาว เจนจิรา ตาหล้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครู
259 นางสาว อัญชลี มีพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครู
260 นาย ทิวา เหมันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ครู
261 นางสาว ปาริฉัตร​ รัตนโค้น นักศึกษา​ นักศึกษา
262 นางสาว อุบลวรรณ สายทอง โรงเรียนสาธิต มรอ ครู
263 นางสาว กันยาลักษณ์ สมท่า โรงเรียนสาธิต มรอ. ครู
264 นางสาว อรทัย แดงใส โรงเรียน​สาธิตมหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ ครู
265 อาจารย์ พิสุทธิ์ ศรีจันทรื คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
266 นางสาว อุไร ใจวิสุทธิ์หรรษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครู
267 นส. พิตะวัน ทิอ่อน รร.สาธิต ครู
268 นาง วาสนา พวงเงิน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครู
269 นางสาว กฤษณา คิดดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครู
270 นางสาว ภัทราวดี กาทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครู
271 น.ส. ภิรมย์ ศรีสุข โรงเรียนสาธิต ครู
272 นาง รัตนา มั่นคง โรงเรียนสาธิต มรอ. พนักงานมหาวิทยาลัย
273 ผศ.ดร. สุกัญญา รุจิเมธาภาส คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
274 นางสาว นันทิกานต์ แสงรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
275 นางสาว ณัฐมน ค้างคีรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
276 นางสาว ภัทรานิษฐ์ เปรนาม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
277 นางสาว รพีพร ทัพหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
278 นางสาว ชลธิชา​ เชื่อม​ศรี​จันทร์​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ นักศึกษา
279 นาย ณัฐพล ชิ้นจอหอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
280 นางสาว อรพรรณ วิเชียรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
281 นางสาว กมลวรรณ มีทอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
282 นางสาว พิชญ์ชนินทร์ อุ่นทอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
283 นาย​ พงศธร​ กันทะ​วงค์​ วิทยาลัย​ชุมชน​แพร่​ รับราชการ​
284 นาง กาญจนา ทับผดุง รร. สาธิต มรอ. ครู
285 นางสาว ปิณฑิรา ยอดดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
286 นางสาว พิมพ์ธนินี จันทรารัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครู
287 นางสาว ศิริลักษณ์ แว่นวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
288 น.ส. เสาวณีย์ จันทร ร.ร.สาธิต ครู
289 นาง พีชรินทร์ หุณฑสาร โรงเรียนสาธิต ครู
290 นางสาว สุวพิทย์ สร้อยจิตร รร.สาธิต ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ครู
291 นาย ดิเรก บัวหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
292 นาย เอกราช ดีนาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พนักงานมหาวิทยาลัย
293 ดร. เสถียรภัคณ์ มุขดี สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเเละพัฒนา
294 นางสาว ดนูนารถ จีนอนันต์ ร.ร.สาธิตมรอ. อาจารย์
295 นางสาว ปรารถนา มงคลธวัช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ รับราชการ
296 นางสาว นราวดี นวลสอาด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
297 นาย รัชพล เทพศิริ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พนักงานมหาวิทยาลัย
298 จุฑามาศ มาประสพ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครู
299 ชาลิ​สา รุณลา โรงเรียน​สาธิต ครู
301 นาย ธีรภัทร นพนรินทร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
302 นาย พงศธร​ มา​นิตย์​ ศูนย์​วิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี​ มรอ. นักวิชาการคอมพิวเตอร์​
303 นางสาว ชลธิชา เนืองศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครู
304 นางสาว จุฬาลักษณ์ รักพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
305 นางสาว อรทัย บุญเที่ยง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อาจารย์ผู้สอน
306 นางสาว ลักษิกา ดังดี มหาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
307 นางสาว สุดารัตน์ เหมันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
308 นางสาว ภาวินี ไกรบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
309 นาง จลิน โตโสภณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครู
310 นางสาว กมลพรรณ แตงสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
311 นางสาว กชกร นาคสุขมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
312 นางสาว วิไลพร คำผ่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
313 นาง นัยน์เนตร มาติยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
314 นาย ธวัชชัย เดชพรม รร.สาธิต ครู
315 นางสาว สุดารัตน์ ฟักแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ครู
316 นางสาว ขวัญเรือน จันใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครู
317 นาง ศิริรัตน์ บัญญัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครู
318 นาย ปฐมพงศ์ อยู่จำนงค์ คณะครุศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
319 นาง จารุวรรณ เลียวฤวรรณ์ รร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครู
320 นาย อิษฎ์เทพ. เลียวฤวรรณ์ รร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครู
321 นางสาว จันทิมา สังบัวแก้ว โรงเรียนสาธิต ครู
322 นาย ณัฐวุฒิ ฉิมมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
323 นาย วิทยา สุขสา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ รับจ้าง(อาจารย์มหาวิทยาลัย)
324 ว่าที่ร้อยตรี ชยันต์ สินสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
325 นาง นฤมล อ้วนสะอาด โรงเรียนสาธิต ครู
326 นาง นิภาพร สุขอร่าม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครู
327 นาย ศุภกร ทองสุขแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครู
329 นาง รุ่งรัตน์​ บุญนันท์ รร.สาธิต ครู
330 นางสาว อาลิตา มาคูณ มรอ. นักศึกษา
331 นางสาว วิมนมาศ วงศ์วิเศษ โรงเรียนสาธิต มรอ. อาจารย์
332 นาง จารุวรรณ เรือนคำ ชุมชนคุณธรรมวัดดอยท่าเสา รับจ้าง
333 พระครู สุภัทรสันติคุณ ชุมชนคุณธรรมวัดดอยท่าเสา พระภิกษุสงฆ์
334 รศ. ดร. จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
335 นาง นัฐกานต์ นิยมจันทร์ ชุมชนคุณธรรมวัดดอยท่าเสา รับจ้าง
336 นาง สมฤทัย เดชเมือง ชุมชนคุณธรรมวัดดอยท่าเสา รับจ้าง
337 นาง สมพร เจริญสุข ชุมชนคุณธรรมวัดดอยท่าเสา รับจ้าง
338 นาง เพ็ญประภา ชูสกุล ชุมชนคุณธรรมวัดดอยท่าเสา ค้าขาย
339 นางสาว นิสา เจริญผล ชุมชนคุณธรรมวัดดอยท่าเสา ค้าขาย
340 นางสาว ธันย์จิรา รุ่งเกียรติจิรธร ชุมชนคุณธรรมวัดดอยท่าเสา รับจ้าง
341 นาง พรพรรณ ปัญญามูล ชุมชนคุณธรรมวัดดอยท่าเสา รับจ้าง
342 นาย ประเทือง ชุ่มกลิ่น ชุมชนคุณธรรมวัดดอยท่าเสา รับจ้าง
343 ว่าที่ร้อยเอก ฐิตพิพรรธน์ อินทรประดิษฐ์ สาธิต มรอ. ครู
344 อาจารย์​ ดร. วิภา​ ประพินอักษร คณะเกษตรศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับราชการ
347 นางสาว สุพิชฌาย์ จันทิกา ราชภัอุตรดิตถ์ นักศึกษา
348 นางสาว กนกวรรณ มารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรอ. พนักงานมหาวิทยาลัย
349 นาย พเยาว์ น้อยคำนุข รร. สาธิต ครู
350 นางสาว ปัทมาวดี แสวงรุจิธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
351 นางสาว สาวิตรี จันทร์ศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
352 นางสาว ปิยธิดา สุทธิบาก สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เจ้าหน้าที่โครงการ
353 นาย มนัส จันทร์พวง วิทยาลัยชุมชนแพร่ รับราชการครู
354 นางสาว จุฬาภรณ์ ดวงตาดำ วิทยาลัยชุมชนแพร่ รับราชการ
355 นาง ปาริฉัตร กุลเกลี้ยง วิทยาลัยชุมชนแพร่ รับราชการ
357 นาย พิภพ มณีจำนงค์ วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
358 นาย ศรายุทธ สัจจากุล สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับราชการ
359 นาย ศุภวิชญ์ คำแก้ว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับราชการ
360 อาจารย์ ดร. รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาจารย์
361 นางสาว วิจิตรา ใจต๊ะมา สำนักงานคณะการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
362 นาย พันธุ์ศักดิ์ มั่นแย้ม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
363 นาย ปภังกร บ้านกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
364 นางสาว สร้อยสุดา สมวงษา สนง.กกต.จ.อุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
365 นาย ประวิทย์ ก้อนทองดี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
366 นาย นฤพล ทัพผดุง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
367 นาย สายชล เกิดแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราขภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
368 นาย นิยม จันทร์เยี่ยม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
369 นางสาว ณิชา พันธุ์ควณิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นักวิจัย
370 นาง จีระนันท์ มั่งมี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
371 นาง วิมลฉัตร สมนิยาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับราชการ
372 นางสาว รัตติกาล สังข์ประเสริฐ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ครู
373 นางสาว มณีนุช ใจวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ / คณะครุศาสตร์ ครู
375 นางสาว ปิยะเนตร อ้วนสะอาด โรงเรียนสาธิต มรอ. คณะครุศาสตร์ ครู
376 นางสาว สิริวรรณ เกียรติกอบชัย โรงเรียนสาธิต มรอ คณะครุศาสตร์ ครู
377 นางสาว ณัชชา แสงเงิน โรงเรียนสาธิต มรอ. คณะครุศาสตร์ ครู
378 นางสาว กาญจนา สกุลเพ็ชร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บรรณารักษ์
379 วาที่ร้อยตรีหญิง ผณินทร์ มาคสิรีรินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตาดิตถ์ ครู
380 นางสาว ปิยธิดา จุมพลศรี โรงเรียนสาธิต มรอ. คณะครุศาสตร์ ครู
381 นางสาว พรสวรรค์ เขียวอ่อน โรงเรียนสาธิต มรอ. คณะครุศาสตร์ ครู
382 นางสาว สมใจ เขียวสดใส ศูทย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พนักงานสายสนับสนุน
383 นาง สุภัทรตรา สุขะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงาน
384 นางสาว นารีนารถ ภารังกูล ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
385 นางสาว มีนา กรมมี ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
386 นางสาว คชาภรณ์ อุดเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
387 นางสาว ภาณุมาศ จันทร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
388 นางสาว เสาวภา คิดดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
389 นางสาว​ ปรียานุช บัวขม มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ นักศึกษา​
390 นางสาว สุธีธิดา สุภาแก้ว คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
391 นางสาว ณัฐสุดา ฉิมสอาด ครุศาสตร์ นักศึกษา
392 นางสาว ภัสปภา บุญทา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
393 นางสาว วรวรรณ ใจเที่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
394 นาย พงษ์สิทธิ์ คำสม มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
395 นางสาว นพเก้า จันทร์เชื้อ มหาวิทยาราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
396 นางสาว นิศา ทะสุตะ ครุศาสตร์ นักศึกษา
397 นางสาว เสาวนีย์ จารย์พลอย มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
398 นางสาว พัชราภรณ์ วันหากิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
399 นางสาว ลัฐิกา สิงห์ดา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
400 นาย สรวิศ พันธุ์บ้านแหลม ม.ร.อ นักศึกษา
401 นางสาว กมลวรรณ แหลมหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
402 นาย อนุรักษ์ สายเครือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
403 นางสาว ฉันชนก จันทร์จร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
404 นาย ณัฐภูมิ ประทาน ครุศาสตร์ นักศึกษา
405 นางสาว อัญญารัตน์ ภิวงค์ มรอ นักศึกษา
406 นางสาว ศิดาพิชญ์ วงษ์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
407 นางสาว นลินญา พาทีชอบ มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
408 นางสาว นพมาศ แววเพ็ชร์ มหาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
409 นาย ณัฐนันท์ ขุนทอง ครุศาสตร์ นักศึกษา
410 นางสาว นัฐริกา ดีคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
411 นางสาว รจนาวฎี มาน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ นักศึกษา
412 นางสาว วารุณี ต๊อดแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
413 นาง นิตยา เอกบาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลล้านนา ลำปาง อาจารย์
414 นาย สัญฌา พันธุ์แพง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาจารย์
415 นาง นิลุบล วรวิชญ์ธนเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
416 นาย ภูดิท เรืองรอง อาจารย์
417 นางสาว ธมล​วรรณ​ เถาวัลย์​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ นักศึกษา​
418 นางสาว รุ่งนภา เกิดปู่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตริตถ์ นักศึกษา
419 นางสาว ซูรอหะนี แดบอ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
420 นางสาว สุทินา ฟุ่นเต่ย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
421 นาย ชนะศักดิ์ สมบัติยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
422 นาย สมยศ ปิ่นทอง ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
423 นางสาว นัฐวดี หงอนไก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
424 นางสาว กนิษฐา​ รัตนเสถียร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
425 นางสาว อินทราณี. ถาเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
426 นางสาว สุวนันท์ กองทอง ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
427 นางสาว สมฤดี แก้วกาคำ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
428 นาง นุชสิริ ภาคยุทธ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ครู
429 นางสาว ณับปราณ เตียวสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาจารย์
430 นาง นารีวรรณ พวงภาคีศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับราชการครู
431 นางสาว วิไลภรณ์ อินนัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พนักงานมหาวิทยาลัย
432 นางสาว เอมอร อ่าวสกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาจารย์
433 นางสาว ภคอร ป้อมเปิ้น ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พนักงานมหาวิทยาลัย
434 นาย คนตีตา พรหมสุวรรณ กลุ่มปันรัก สงขลา Freelance
435 รองศาสตราจารย์ นิรุต ถึงนาค มหาวิราชภัฏมหาสารคาม อธิการบดี
436 รองศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร ปรีเอี่ยม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
437 นางสาว วิยะณี ดังก้อง รับราชการครู
438 นางสาว ธนวรรณ คิดชอบ มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
439 นางสาว พิชยา คำหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
440 นางสาว มนัชญา เนตรภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
441 นางสาว รัตนาภรณ์ แซ่ย่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
442 นางสาว พลอย แซ่ย่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
443 นางสาว กุลธร ทองโสม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
444 นางสาว วันวิสา อินต๊ะปัญญา ครุศาสตร์ นักศึกษา
445 นางสาว เรณุกา อ๊อตกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
446 นาง ภัทรมน พันธุ์แพง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาจารย์
447 นางสาว พิมพกานต์ กันหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
448 นางสาว ปิยะฉัตร พิมพิสาร ครุศาสตร์ นักศึกษา
449 นางสาว จริยา​ ราชเพียแก้ว มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ นักศึกษา​
450 นางสาว ชนิกานต์ เถื่อนอรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
451 นางสาว รัตน์ทกาญ พลสิมมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
452 นางสาว วิไลวรรณ ภูศรีเทศ ศูนย์สนับสนันบริการสุขภาพที่ 3 รับราชการ
453 น.ส. จุฬารัตน์ รวมจิต โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก นักกายภาพบำบัด
454 นางสาว ชุติยาภรณ์ นวลจันทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก รับราชการ
455 นางสาว อรุณรัตน์ บุญคำ โรงพยาบาลฟากท่า นักวิชาการสาธารณสุข
456 นางสาว ชมพากาญจน์ ทองสี โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ
457 นาย วรากร. ศรีคำทา เทศบาลตำบลศรีนคร ข้าราชการ
458 ร.อ.หญิง ปรารถนา ศุภลักษณ์ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก รับราชการ
459 น.ส. หนึ่งฤทัย แสงทอง โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก นักกายภาพบำบัด
460 ร้อยโท ธนัญชัย จวบประสพ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก เภสัชกร
461 อรรถทวี มีหอม สาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นักวิสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)
462 นาย นำศิลป์ ปัญญาเครือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขุนไกร นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)
463 นาย บุญยงค์ บุคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รับราชการ
464 Sengvouth Sengvouth PHOMMAHA Boten Hospital รับราชการ
465 ผศ.ดร วจี. ปัญญใส คณะครุศาสตร์ ครู/อาจารย์
467 นาย ธนากร ธนวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
468 นางสาว​ ดาราวดี ครุศาสตร์​ นักศึกษา​
469 นาง นรากร เพ็งผ่อง มหาวิทยาลัยอุตรดิตถิ์ นักศึกษา
470 นาย ประจักร กองตัน ครุศาสตร นักศึกษา
471 ผศ.ดร. มานี แสงหิรัญ คณะครุศาสตร์ ข้าราชการบำนาญ
472 นางสาว พนมพร ศิริถาพร คณะครุศาสตร์ ม. ราชภัฏอุตรดิตถ์ ข้าราชการ
473 นางสาว สุมิตรา โรจนนิติ คณะครุศาสตร์ รับราชการ
474 รศ.ดร. ระพินทร์ โพธิ์ศรี คณะครุศาสตร์ ข้าราชบำนาญ
475 นาง สิริมณฑน์ กัลยาณรักษ์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ รับราชการครู
476 น.ส.สิริเนตร วรรณจักร์ คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับราชการ
477 นาย นัฐพงษ์ เนินชัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
478 นางสาว น้ำฝน ปิยะตระกูล โรงพยาบาลสวนปรุง เภสัชกร
479 นางสาว นันทวดี ชมเดือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต3 ข้าราชการครู
480 นาย สุภัทรชัย รินสาย กศน.อำเภอปัว สำนักงานกศน.จังหวัดน่าน รับราชการ
481 นางสาว ผุสดี สพป.สท.2 ข้าราชการครู
482 นาง อนิสา กอมะ สพป.สท เขต 2 ข้าราชการครู
483 นางสาว จารุณี อยู่สุขสวัสดิ์ บริหารการศึกษา ครู
484 นาย ชรินทร์​ เกิดพุ่ม สพป.อต.2 ข้าราชการ
485 นาย เอื้ออังกูร ชำนาญ สพป. พิษณุโลก เขต 3 ข้าราชการ
486 นาย รัฐพงษ์ มั่นต่อ โรงเรียนบ้านไชยมงคล ครู
487 นางสาว จิราพร เผยพร โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ ครู
488 นาย เชิด. เดชสะท้าน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
489 นาง งามจิต จันทร์เดช ครุศาสตร์มหาบัณฑิต นักศึกษา
490 นางสาว สุชาดา จันต๊ะวัง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นักศึกษา
491 นางสาว กมลพรรณ คำวัง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นักศึกษา
492 นางสาว นรีกานต์ สุขร่องช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นักศึกษา
493 รศ.ดร. วิลาศ พุ่มพิมล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับราชการ
494 นางสาว สรัลชนา ชมภู โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ ครูอัตราจ้าง
495 นางสาว ภัทราพร มณีกรด โรงเรียนพนมมาศพิทยากร ครูอัตราจ้าง
496 นาย ชาตรี โพธิ์ศรี มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครู กศน.ตำบล
497 นางสาว สุดารัตน์ เป่าสวน - -
498 นางสาว ฐานิกา สุขเรือง เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
499 นางสาว การชรีย์ เกษมชลธาร กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ครู กศน.ตำบล
500 นางสาว ธิดารัตน์ อินต๊ะกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
501 นาย ณฐกานต์ พงษ์มี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลูกจ้างชั่วคราว
502 นางสาว ศศิธร นาคแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 ครูอัตราจ้าง
503 นาย ศิรวิชญ์ เจือจาน โรง้รียนสวรรค์อนันต์วิทยา ครู
504 นางสาว อริสา กิตติจริยกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง นักศึกษา
505 นางสาว ดบัสวินี พุฒโต โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ครูจ้างสอน
506 นางสาว แก้วฟ้า ทองลับแลง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
507 นางสาว ธัญวรัตน์ เจริญกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
508 นางสาว ลัทธวรรณ หอมดอก ครุศาสตร์ นักศึกษา
509 นางสาส สุภาพร พินศรี คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
510 นางสาว มัลลิกา วันดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
511 นาย ชัยมงคล มั่งคั่ง - -
512 นางสาว​ ภัท​ทิยา​ ​ศรี​บุ​ต​ตา​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ นักศึกษา​
513 นางสาว ชนกนันท์ พุ่มไสว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
514 นางสาว ษมาวีร์ งามดี ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
515 นางสาว สุธิศา วรรณบูรณ์ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 รับราชการ
516 นางสาว ศศิยาภรณ์ เศรษฐ์ธนโชค สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 รับราชการ
517 นางสาว ผกาวดี จันทร์วัฒนพงษ์ - นักศึกษา
518 นางสาว พิมาย วงค์ทา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อาจารย์
519 นางสาว ปุญญิสา สัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
520 อาจารย์ ดร. สุภาภรณ์ หนูเมือง คณะครุศาสตร์ รับจ้าง
521 นางสาว สุพิน ใจแก้ว คณะครุศาสตร์ อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
522 นาย อำนาจ ฟักงาม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย
523 นางสาว ศศิธร สุขจิตต์ คณะวิทย์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
524 นาง นุชนาฏ ชาวปลายนา วิทยาลัยชุมชนแพร่ ข้าราชการครู
525 นาย กฤษฎา มะโนตัน คณะวิทยาศาสตร์มรอ นักศึกษา
526 นาย ศุภวัฒ ใสแจ่ม โครงการสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
527 นางสาว ธณัฏฐา สีคมขำ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
528 นางสาว สุวรัตน์ เมโรนิด หลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ นักศึกษา
530 นางสาว สุทธิรัตน์ พิมพ์เหมือน สาขาเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ นักศึกษา
532 นาย ทิวัตถ์ ยอดสิงห์ หลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ นักศึกษา
533 นางสาว มุตธิตา อินสองใจ หลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ นักศึกษา
534 นาย พงศกร ทัพผดุง หลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ นักศึกษา
535 นางสาว ณัฐกานต์ เมอะประโคน เทคโนโลยีสำรวจภูมิศาสตร์สารสนเทศ นักศึ
536 นาย ธนวัตร ศรีจันทร์ทับ หลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ นักศึกษา
537 นาย โกวิทย์ ทิศอาจ หลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ นักศึกษา
538 กิตตินันท์ จันทร์จุ่น เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ นักศึกษา
539 นาย ก้องภพ ใสบัว เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ นักศึกษา
540 นาง จงรัก ดวงทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
541 นาง ธัญชนก จอมทรักษ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เจ้าหน้าท่ีรัฐ
542 นาย เรวัตร เทยจันทร์ทึก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
543 ผศ.ดร.เชษฐ์ณรัช อรชุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณี อาจารย์
544 น.ส. ณัฐกานต์.พงษ์สุวรรณ์ ราชฎัฐกำแพงเพชร กลุ่มแม่บ้าน
545 นางสาว นางสาวพัชรี พันธุ์แตงไทย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, บัณฑิตวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย , นักศึกษาปริญญาโท
546 นางสาว ชุติกาญจน์ ใจมา บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษา
547 นาย ชวลิต รักษาริกรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
548 นางสาว นพรดา ขยายเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
549 นาย ธนดล อู่ตุ้ม มหาวิทราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศ
550 นางสาว กมลลักษณ์ อายุยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
551 นางสาว สุภาพร แสนแทน มรอ. นักศึกษา
553 นางสาว ฐิติมน วังวลสินธุ์ มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
554 นางสาว เสาวลักษณ์ ภูพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
555 นางสาว สุภาพรณ์ แสงผึ้ง มรอ. นักศึกษา
556 นางสาว สิริยากร คำอุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
557 นางสาว จันทกานต์ ขันทะสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
558 นางสาว ธัญญา จันทร์ตรง คณะวิทยาการจัดการ / บัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์
559 ดร. ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์
561 นางสาว สร้อยทิพย์ อินเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สอนพิเศษ
562 นางสาว กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ อาจารย์
563 นางสาว จอมขวัญ เวียงเงิน วิทยาลัยชุมชนแพร่่ รับราชการ
564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรปภา อารีราษฎร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองอธิการบดี
565 นาง กรรณิการ์. เศวตปวิช วิทยาลัยชุมชนแพร่ รับราชการ
566 นางสาว ชนิตา เกิดโต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
567 นางสาว ชนาพร เรืองฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
568 นางสาว กัณณิกา จำปา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
569 นาย อภิวัฒน์ เหมือนจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
570 นางสาว เกตุหิรัญ มีแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
571 นางสาว ปุญญิศา สุขรอด มหาวิทยาลัยราชภััฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
572 นางสาว รสสุคนธ์ สุวรรณกูฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นักศึกษาปริญญาเอก
573 นางสาว จิตติมา อภิวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
574 นางสาว นันท์ชนก ปั้นจาด ราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
575 นาย พรหมเมศ วีระพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นักศึกษาปริญญาเอก
576 ผศ.ดร. ธรัช อารีราษฎร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับราชการ
577 นางวรรณกนก เขื่อนสุข คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับราชการ
578 ผศ.ดร. เสรี แสงอุทัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
579 นาย ศักดา พิมพ์แก้ว ม. ราชภัฏอุตรดิตถ์ นักวิชาการศึกษา
580 นาง อมรรัตน์. ศรีลา กองพัฒนานักศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย
581 นาย นพดล ภู่เกาะ กองพัฒนานักศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย
582 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีไพร สกุลพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
583 นางสาว อริสรา หลอดคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
584 นางสาว ทักษอร พุ่มสิริโรจน์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
585 นาง กัญญาวีร์ ศิริกาญจนารักษ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ประกอบการม่อนลับแล
586 นางสาว พิรดา แสงศรีจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
587 นาง ธิดารัตน์ มายรรยงค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย
588 นางสาว ศิริลักษณา ขวัญคำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย
589 นางสาว จินตนา อินทร์อยู่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย
590 นาง ธัญชนก อินทรรัตน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย
591 ผศ ดร ชิชญาสุ์ ช่างเรียน วิทยาการจัดการ รับราชการ
593 นางสาว กวินทิพย์ รัตนะโสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
594 นาย ฉายวิชญ์ ทองชั้น มรอ. นศ
595 นางสาว เจนจิรา จงอยู่สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
596 นาย เพิ่มศักดิ์. พันธ์แตง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
597 นาย เทพนิมิต ฝอนทอง มรอ. นักศึกษา
598 ดร. วรางคณา. สุติน วิทยาลัยนานาชาติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์มหาวิทยาลัย
599 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาศิริ เขตปิยรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์
600 นาง ชลณี น้อยผา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย
601 นางสาว วรพรรณ รัตนทรงธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
602 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัญญา สุจาคำ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์
603 นางสาว หทัย​ชนก ​ว่อง​เจริญพร​ - ธุรกิจ​ส่วนตัว​
604 นาย ชัชวาล ภานุศุภนิรันดร์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์
605 นาย พลสา แซ่หยาง มรอ นักศึกษา
606 นางสาว ณวรีย์ มาลาหอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
607 นางสาว กมลวรรณ มั่งคั่ง คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์
608 นางสาว พณิชยาพร นวลคำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
609 นางสาว กรรณิการ์ ธรรมสรางกูร คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์
610 นาย กรวรรธน์ มีศุข มรอ. นศ.
611 นางสาว อัญชลี เรียนฝั้น มรอ. นศ.
612 นาย เจนศักดิ์ โสภา คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ นักศึกษา
613 นางสาวพรทิพย์ ไชยพนาพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ครู
614 นางสาว อัญชลี รอดอินทร์ คณะมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
615 นาย สุริยา คำกุนะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์
616 นางสาว ปดิวรดา วงศ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
617 นางสาว ศรุตยา จ๋อยฟอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานมหาลัย
618 นางสาว เกตุวดี จันขัน สำรวจและภูมิศารสนเทศ นักศึกษา
619 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด ทุ่นใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับราชการ
620 นางสาว สุธีมนต์ แสงจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
621 นางสาว วานิสสา จันทรานุสรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
622 นาง พิชยา เลขะวัฒนะ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ประกอบการ บริษัท พิชยา เบสท์โปรดักท์ จำกัด
623 นาง ศนัญธญา เจริญศรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานมหาลัย
624 นาย อิสระ ทับสีสด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ข้าราชการบำนาญ
625 นาง วราภรณ์ มิ่งขวัญ ครุศาสตร์ อาจารย์ผู้สอน (พนง.มรอ.)
626 นาย ธนโชค จันทร์สูง ครุศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
627 นางสาว พันธุ์ทิพย์​ ถือเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ มรอ. อาจารย์
628 นาย พรเทพ จันทร์เพ็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
629 นาง ชนิกานต์ อัชวนันท์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
630 นางสาว พัณณิตา หลงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
631 จ่าเอก ดร. วุฒินันทน์ น้อยหัวหาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
632 ผศ.ดร. อุดม คำขาด คณะครุศาสตร์ มรอ. รับราชการ
633 นาย เมธาพงศ์ เกตุปราชญ์ มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
634 นาย กิติศักดิ์ เกิดโต คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
635 นาง สุภัตรา สาขา ครุศาสตร์ อาจารย์
636 นาง นพมาศ ทะมาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับจ้างทั่วไป
637 นางสาว ธนธรณ์ ศรีเจริญ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ พนักงานมหาวิทยาลัย
638 ว่าที่ร้อยตรีหญิง อำภา มาลูน ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานของรัฐ
639 นาย รัตนะ อินจ๋อย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
640 นาง ภัทราพร จันทร์กระจ่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับจ้าง
641 นางสาว อุบลรัตน์ แก้วหล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับจ้าง
642 นางสาว นาริฐา เทพจันทร์ กองนโยบายและแผน พนักงานมหาวิทยาลัย
643 นางสาว จิราภรณ์ ภู่เทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์
644 นางสาว กัลยรัตน์ คำพรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
645 นาย กำธร ผาแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
646 นาย ศุภสิน ดีมี ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
647 นาย จักรพันธ์ ศรีสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์มหาวิทยาลัย
648 นาย นิเวช เกิดก่อวงษ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
649 นาง ประหยัด ปัดโรคา ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พนักงานมหาวิทยาลัย
650 ดร. วรวุฒิ ธุวะคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์
651 นาย กรภัทร คำโส มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นักศึกษา ปริญญาเอก
652 นาย กิตติ์ คุณกิตติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
653 ดร พีระพล​ ขุนอาสา มหาวิทยาบัยราชภัฎอุตรดิตถ์ อาจารย์​
654 นางสาว ลัดดา จันทร์แดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
655 นางสาว นันทวรรณ จันทร์กอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
656 นางสาว วรรัตน์ จันทร์ลอย มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
657 นางสาว สริญญา สายเสม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
658 นาย จำรูญ จันทร์กุญชร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับราชการ
659 นาย วีรภัทร ช่วงชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
660 นางสาว อักษราภัค เกี๋ยงดู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
661 นาย พัชรพล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
662 นางสาว พรสุดา โลมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
663 ผศ.ดร. รัชนี เพ็ชร์ช้าง คณะวิทยาศาสตร์ฯ รับราชการ
664 นางสาว อภิญญา ด้วงสงกา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
665 นางสาว เกวลิน​ แป้นสวน มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ นักศึกษา​
666 นางสาว ภัทราภรณ์ สุวรรณรอด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
667 นางสาว นางสาว ศุภลักษณ์ ใบสนธิ์ มหาวิทยาลัยราชฏักอุตรดิตถ์ นักศึกษา
668 นางสาว นวินดา สุริยัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
669 นางสาว จิราภรณ์ จำเนียรผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
670 นางสาว รุ่งทิพย์ อาจแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
671 นางสาว ธนพร คำเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
672 นางสาว วรรณนิกา จันทร์ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
673 นาย ประกิจ อ่วมเปี่ยม องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม วนท.ศูนย์ผู้สูงอายุตำบลคอรุม
674 นางสาว ทิตยา พรามนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
675 นางสาว วาสนา พรมดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
676 นาย อนุพงศ์ พิมแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
677 นางสาว ปิยเนตร ปานยิ้ม องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม วนท.ศูนย์เยาวชน
678 นาง นัยนา ศรีเลิศ องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
679 นาง รสสุคนธ์​ วงษ์ดอกไม้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
680 นางสาว นลพรรณ จันทร์เทียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
681 ดร. ชลายุทธ์ ครุฑเมือง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับราชการ
682 นาย ชัยณรงค์ รักธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
683 นางสาว กัญญารัตน์ เมืองแสง มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
684 นางสาว สุพรรษา คำไวย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
685 นางสาว กมลวัลย์ ยิ้มทิม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
686 นางสาว เบญจวรรณ แต่มฟ้า สุโขทัย นักศึกษา
687 นางสาว ตารกา สุขดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
688 นางสาว ภาวดี โพสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
689 นางสาว กนิษฐา ก้อนทอง สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
690 นางสาว ทิชา ทุมลา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
691 นางสาว ทิพยาภรณ์ บัวพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
692 ผศ. วริศรา ดวงตาน้อย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
693 นางสาว ลดาวัลย์ ลาโพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
694 นาย ไกรวิชญ์ ทองลอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
695 นาย ธนทัต สุนทรานนท์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์มหาลัย
696 นาย ไตรภพ แซ่ลี มหาวิทยาบัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
697 นาย ศรัณย์ เสนาป่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
698 นางสาว นฤมล ดวงญา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
699 นางสาว นันทวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
700 นางสาว พิจิตรา บวรกิจอารีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
701 นาง ดุษฎี อุปการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
702 นาย วิศิษฎ์​ มหานิล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์
703 นาย ทวีศักดิ์ ใหม่ห้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
704 นาย กันตพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
705 นาย สราวุฒิ ยุทธศรีมาลา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
706 นางสาว ชลธิดา อุเทศนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
707 นางสาว ภัสธษร คำคุ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
708 น.ส. สมจิตร.สุดชะดา ราชฏัฐกำแพงเพชร กลุ่มแม่บ้านตนกวน
709 นางสาว รัชฎาภรณ์ สินสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
710 นางสาว รุ่งทิวา​ ปราบ​ริปู​ ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ อาจารยฟื
711 นาย สุทธิพงศ์ ศรีชุมพล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์
712 นางสาว สุกัญญา จันทะเกตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่บ้าน
713 นาย ณัฐวัฒน์ ชูรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
714 นาง สินีนาถ วิกรมประสิทธิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
715 นาย สมเกียรติ จิระวงศ์เสถียร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับราชการ
716 นางสาว ช่อผกา จันทร์เริม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
717 นางสาว ศิริพร กาวี - นักศึกษา
718 นาย ธีรศักดิ์ อุปการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
719 นางสาว เทียรพธู บุญชูตน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
720 นางสาว ปิยะธิดา สิงห์ด่านจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
721 นางสาว นงลักษณ์ มีรินทร์ มหาวิทยาลัยราชฏัทอุตรดิตถ์ นักศึกษา
722 อาจารย์ ดร. สุรเชษฐ์ บุญยรักษ์ คณะครุศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
723 นางสาว จิรประภา มะตัน นักศึกษา
724 อาจารย์ วัชราภรณ์ บุญยรักษ์ คณะครุศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
725 ผศ.ดร. ผศ.ดร. กุลิสรา จิตรชญาวณิช คณะครูศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ อาจารย์
726 นางสาว ญานิกา หนูจิ๋ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
727 นางสาว สุภาภรณ์ ดวงตาดำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
728 นางสาว สุพัตรา ชังสิงห์ มหาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
729 นางสาว วัชราภรณ์ สละชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
730 นางสาว สิริลักษณ์ รัตน์เพ็ชร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
731 นาย สราวุฒิ ดาแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พนักงานมหาวิทยาลัย
732 นาย อุบลศักดิ์ ขีดสร้อย วิทยาลัยชุมชนแพร่ ผู้อำนวยการ
733 นาย สยาม เจติยานนท์ คณะวิทยาการจัดการ มรอ. อาจารย์
734 นาย เอกสยาม แก้วพวงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
735 นางสาว ฐิติวรดา แสงสว่าง คณะวิทยาการจัดการ รับราชการ
736 นางสาว จริยา พิชัยคำ คณะครุศาสตร์ ครูอาจารย์
737 ดร. วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครูอาจารย์
738 นาย อภิชาติ สุขอร่าม ครุศาสตร์ อาจารย์
739 ผู้ช่วยศาตราจารย์.ดร. กันต์ อินทุวงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครูอาจารย์
740 ผศ. ดร. สัมพันธ์ รอดพึ่งครุฑ ครุศาสตร์ ข้าราชการ
741 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนภูมิ เฟื่องเพียร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครูอาจารย์
742 นาง ภัทร์อร ฟองสินธุ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรอ. พนักงานมหาวิทยาลัย
743 น่ย สิงหา ปรารมภ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
744 นาย ปกรณ์ เข็มมงคล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ราชการ
745 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระพล คงนุ่น พนักงานมหาวิทยาลัย
746 ผศ. ดร. ปฏิพัทธ์ิ ถนอมพงษ์ชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครูอาจารย์
747 ผศ. กฤษณพงค ฟองสินธุ์ คณะเทคโนฯ ครูอาจารย์
748 นางสาว ศศิรัศมิ์ เสือเมือง กองพัฒนานักศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย
749 นางสาว เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครูอาจารย์
750 ผศ.ดร. อังกาบ บุญสูง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรอ. ครูอาจารย์
751 นาย วรพล มะโนสร้อย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครูอาจารย์
752 นางสาว อธิศนันท์ ธาตุทองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
753 นางสาว สุกัญญา อินเมฆ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
754 อาจารย์ วาทิต วงษ์ดอกไม้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
755 ศุทธินี กล่อมแสร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
756 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชพล เกษวิริยะกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์
757 นางสาว วรัณยา ศิริอ่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
758 นางสาว ณัฏฐิกา แกล้วกล้า อุตรดิตถ์ นักศึกษา
759 นางสาว นันทวดี จุ้ยสีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
760 ผศ. ธิดารัตน์ เหมือนเดชา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครูอาจารย์
761 นางสาว ศุภัตติญา ปันฟู มรอ. นักศึกษา
762 นางสาว สุวรรณี สามารถ มรอ. นักศึกษา
763 นางสาว สุวิมล. คำปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
764 นางสาว ปาริฉัตร สวนแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
765 นางสาว ณัฐฐินันท์ โคเกิด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
766 นางสาว ประริณี สุพร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
767 นาย มนัส ฉัตรทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
768 นาย ธนาเทพ รองเมือง มรอ. นักศึกษา
769 นางสาว พรศิตา ขุนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
770 นางสาว วรรณิภา อ้นกลม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
771 นางสาว เนตรนภา บุญโท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
772 นางสาว จันทร์จิรา จันทร์น้ำท่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
773 นางสาว ศิโรรัตน์ แก้วประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
774 นาย นัธวิน เอื้ออรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
775 นาย อาทิตย์ วงค์ไฉไล มรอ นักศึกษา
776 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ คณะเทคโนฯ มรภ.อุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
777 นาย ศรายุทธ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พนักงานมหาวิทยาลัย
778 นส.สุรีรัตน์ เสือน้อย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
779 นาง ฐิติชญา สอนจิ๋ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พนักงานมหาวิทยาลัย
780 น.ส. สุประวีณ์ อ่อนจันทร์ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ รับราชการครู
781 นางสาว สาวิตรี สร้อยสุดสวาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
782 นส.นิตยา เรือนจันทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
783 นาง พนิดา จรลังกา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พนักงานมหาวิทยาลัย
784 นางสาว ณัฐธิดา กัดมั่น มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
785 นางสาว จุฑาทิพย์ ซาซง ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
786 นาย สมพร หมวกทอง ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
787 นางสาว ชนัญพร หนูเนตร ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา การบัญชี
788 นางสาว วิภาพร วงษ์ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
789 นางสาว ชลิตา อ่อนนิ่ม วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/สาขาการบัญชี(เทียบโอน)/คณะวิทยาการจัดการ
790 นางสาว สมฤดี จันกุ้ง หน้าที่พลเมืองไทย นักศึกษา/คณะวิทยาการจัดการ/สาขาการบัญชี
791 นางสาว กาญจนา เปลี่ยนอำรุง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
792 นางสาว สิริรัตน์ สีทา ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/สาขาการบัญชี/คณะวิทยาการจัดการ
793 นางสาว พรพิมล อินเขียว ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/สาขาการบัญชี/คณะวิทยาการจัดการ
794 นางสาว ปัญนพร มะตัน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
795 นางสาว ปัญญาพร มะตัน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
796 นางสาว ปัทมา มะโหรา ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
797 นางสาว กัญธิมา น้อยนคร ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
798 นางสาว ณัฐธิดา ทุมลา ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
799 นางสาว สุกัญญา กุณวงษ์ ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/สาขาการบัญชี/คณะวิทยาการจัดการ
800 นางสาว จารุวรรณ แสนกันดี ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/สาขาการบัญชี/คณะวิทยาการจัดการนักศึกษา
801 นางสาว สุนทรีย์ เลี่ยมอยู่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พนักงานมหาวิทยาลัย
802 นางสาว ณัฐกานต์ กลิ่นลอย ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/สาขาการบัญชี/คณะวิทยาการจัดการ
803 นางสาว เยาวเรศ เถื่อนชนะ ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
804 นางสาว สุกัญญา อ่องจัทร์ ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
805 นางสาว นารีรัตน์ พรมสอน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พนักงานมหาวิทยาลัย
806 นางสาว บุญยาพร ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา/การบัญชี(เทียบโอน)/คณะวิทยาการจัดการ
807 นางสาว ญาวินี มาทำมา ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา/sec.03/การบัญชี(เทียบโอน)/วิทยาการจัดการ
808 นางสาว จิรวรรธ ชีวินศิริมงคล ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
809 นางสาว สุวนันท์ ธัญญา วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
810 นางสาว อรวรรณ วรรณาการ ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา sec.03
811 นางสาว วรรณวิสา ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
812 นางสาว ศิวพร กลิ่นหอม วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/sec.02
813 นางสาว นิรชา เจริญ​อ้น​ วิชาความเป็น​พลเมือง​ไทย นักศึกษา​/Sec.02
814 นาย วิชรัตน์ บัวมีธูป การเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา_คณะวิทยาการจัดการ_สาขาบัญชี(เทียบโอน)_sec.04_62013980200
815 นางสาว สรรัตน์ รุ่งเรือง นักศึกษา
816 นางสาว วิลาวัณย์ เพ็งสว่าง วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
817 นางสาว สุวรรณา กล้าพิทักษ์ ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
818 นางสาว มณฑิรา ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/section 14
820 นางสาว วรรณกรานต์ ก้อนเครือ ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/สาขาการบัญชี/คณะวิทยาการจัดการ
821 นาย ณัฐพงค์ เลือกหา ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
822 นางสาว จีระนันท์ ความเป็นพลเมืองไทย Section 14 นักศึกษา
823 นาย รัฐธรรมนูญ​ จารุ​ภค​พร ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา​
824 นางสาว สุภารัตน์ สุขคร ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
825 นางสาว นิลยา เกิดแก้ว ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
826 นางสาว สุกัญญา จิณะแสน วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
827 นางสาว สุชานาถ คตสุข ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
828 นางสาว อารีรัตน์ ธรรมชาติ ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
829 นางสาว กาญจนา มูลแก้ว หน้าที่ความเป็นพลเมือง นักศึกษา/02
830 นางสาว จันทร์จิรา ทรดล ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/03
831 นางสาว ชลิดา เมืองมาน้อย วิชาความเป็นพลเมืองไทย Section.14 นักศึกษา
832 นาย ฉัตรปพน มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ นักศึกษา​
833 นางสาว อลีนา ตีรัมย์ ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
834 นางสาว รุจิรดา สงคราม ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
835 นาย ลัทธพล อยู่ชูฉาย ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/06
836 นางสาว ศิริรัตน์ ทับแว่ว ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
837 นางสาว ดลญา นิลวิมุต ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/Sec.03
838 นาย เรืองศักดิ์ คาระคำ วิชา ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/06
839 นาย นนทกร อ่อนชูศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
840 น.ส พิมลพรรณ สุนาวงศ์ ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
841 นางสาว อรอนงค์ วงษ์พิมพ์ วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/section 02
842 นางสาว จีรวรรณ จันต๊ะ ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/03
843 นาย พัฒนา สมนิยาม ม. ราชภัฏอุตรดิตถ์ ข้าราขการ
844 นางสาว นารีรัตน์ วันจันทร์ ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา / section03
845 นาย ภูมิพลัง ความเป็นพลเมืองไทย section.08 นักศึกษา / สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
846 นาย สันติภาพ บุญฤทธิ์ ความเป็นพลเมืองไทย sec.08 นักศึกษา
847 นาย พงศธร ปาลาศ ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/06
848 นางสาว ภัทรวดี ไชยยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
849 นางสาว ภาวิณี คำหวาน วิชาความเป็นพลเมืองไทย/ Sec.04 นักศึกษา
850 นางสาว พิจิตรา รอดทิม วิชาความเป็นพลเมือง นักศึกษา/Sec02/62013494136
851 นางสาว มินตรา ฟั่นแจ้ง วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
852 นางสาว สุนิตรา พิชัยหล้า ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษาsec.04/สาขาวิชาการบัญชี/คณะวิทยาการจัดาร
853 นางสาว สโรชา อินสอน ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษาsec.04/สาขาวิชาบัญชี/คณะวิทยาการจัดการ
854 นาย ทัชชกร จันทรคุณาภาส ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/sec10
855 นางสาว พรชนก แก้วน้อย ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษาsec.04/สาขาวิชาบัญชี/คณะวิทยาการจัดการ
856 นาย ศุภกิตติ์ กำพา เป็นนักศึกษา_ความเป็นพลเมืองไทย_ssc.06 นักศึกษา
857 นาย นครินทร์ เขียวสี นักศึกษา_ความเป็นพลเมืองไทย_sec.06 นักศึกษา
858 นางสาว ยุพา บุญเรือง วิชาความเป็นพลเมือง นักศึกษา
859 นางสาว กัลยา ทองอยู่ วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
860 นางสาว ชนธิดา พวงปา วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/sec02/62013494123
862 นางสาว กรกนก ต้นด้วง ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
863 นาย สิทธิชัย ม่วงเลี้ยง ความเป็นพลเมือง นักศึกษา
864 นางสาว ณัฐภรณ์ ขันเงิน วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
865 นางสาว วาสิตา ไชยแล นักศึกษา
866 นาย ศุภเสกข์ เปล่งรัศมี ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
867 นางสาว กนกวรรณ สังข์เอี้ยว ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
868 นางสาว ทักศิณา ช่วยกาญจน์ ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
869 นางสาว นพวรรณ คำผ่อง วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา / section 02
870 นางสาว คชาภรณ์​มณีกันฑ์ ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/section02
871 นางสาว พิมพ์นิภา ฐาปนาบำรุงกุล ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา Sec 01
872 นางสาว นิภาวรรณ พันธ์ศรี วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/section 02
873 นาย อภิชา เพิ่มพูล ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/sec.04/บัญชี/ วิทยาการจัดการ
874 นางสาว อัยสวรรค์ มีดา วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/Sec02
875 นาย ชนินทร์ นินเป้า นักศึกษา/sec08 นักศึกษา
876 นางสาว วรรณภา สวาท ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
877 นาย กรวิชญ์ มีทรัพย์ นักศึกษา/SEC08 นักศึกษา
878 นาย ปภินวิทย์ ลีกา นักศึกษาษา/Sce08 นักศึกษา
879 นาย เชาวลิต วิรัชลาภ ราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
880 นาย ภาณุวิชญ์ ทองศิริ ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/สาขการบัญชี/คณะวิทยาการจัดการ
881 นาย อานนท์ คำคูณศรี ความเป็นพลเมือง นักศึกษา/06
882 นางสาว สิริวิมล โมอินทร์ ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/Sec.10
883 นางสาว ดวงเดือน พลอยแดง วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
884 นาย พัสกร-ชาน้อย นักศึกษา/Section 08 นักศึกษา
885 นาย อลงกรณ์ อินทา ความเป็นหน้าที่พลเมืองไทย นักศึกษา
886 นาย ศิครินทร์. อยู่ยืน ความเป็นผลเมืองไทย นักศึกษา/section
887 นาย ถิรวัฒน์ ถีระวงษ์ วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
888 นางสาว สุธาทิพย์ แซ่อึ๊ง การเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
889 นาย ณัฐวัฒน์​ ชูภัก​ดิ์​ ความ​เป็น​พลเมือง​ นักศึกษา​
890 นาย ศิริพล สุขมี ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/section06/สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
891 นาย อรรถพล​ จีนอยู่ วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา​
892 นางสาว สุดารัตน์ อ่อนจันทร์ ความเป็นพลเมือง นักศึกษา
893 นาย ศักดิ์ ซาซง เทศบาลตำบลน้ำริด รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำริด
894 นางสาว กาญจนา ดาวเด่น ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
895 นางสาว มณีนุช วงษ์หล้า วิชาความเป็นพลเมืองไทย/Sec.04 นักศึกษา
896 นางสาว ปรางค์วลัย พรมจันทร์ศรี วิชาความเป็นพลเมืองไทย sec.04 นักศึกษา
897 นางสาว อรอนงค์ ปาด้วง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นักศึกษา
898 นางสาว ทัศนันท์ เพ็ชรพินิจ เทศบาลตำบลทองเเสนขัน พนักงานของรัฐ
899 ผศ.ดร. อรระวี​ ​คงสมบัติ ม.นเรศวร อาจารย์
900 ดร. พนมพร สารสิทธิยศ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลูกจ้าง
901 นางสาว สุขหรรษา ยศแสน ครุศาสตร์ ครูอาจารย์
902 นางสาว ชญานี ศรีทิพย์ วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/sec02/62013494122
903 นางสาว สุขุมาล สวนสมบูรณ์ วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักเรียน/วิทยาการคอมพิวเตอร์/sec.12
904 นาย สุรพงษ์ เขียวยะ เทศบาลตำบลทองเเสนขัน ข้าราชการ
905 นางสาว วิลาวัณย์ เพ็งสว่าง วิชาความเป็นพลเมือง นักศึกษา/sec.03
906 นางสาว เนตรนภา อินแจ้ ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/วิทยาการคอมพิวเตอร์/sce12
907 นางสาว สุนันทา เณรแย้ม ความเป็นพลเมือง นักศึกษา
908 นางสาว พิราวรรณ ปินนอ ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา Sec.04
909 นางสาว ชนกพร พรมภา สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 ข้าราชการ
910 นางสาว จิราวรรณ อุบลหล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
911 นางสาว ดลนภา คงสา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
912 Miss Min Xiao ครุศาสตร์ ครูอาจารย์
913 นางสาว สรารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
914 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ ปาลาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ข้าราชการ
915 นางสาว เสน่ห์จันทร์ เพ็งที ความเป็นพลเมืองไทย sec.13 นักศึกษา
916 อาจารย์ มานิตย์ พ่วงบางโพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พนักงานมหาวิทยาลัย
917 นางสาว เก็จมณี จันทร์สี ความเป็นพลเมืองไทย Sec.13 นักศึกษา
918 นางสาว ผาณิตา วิเชียรกันทา ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/Sec10
919 นาย ชุติวัต กาศอนันต์ ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
920 นาย พิชิต​ พวงภาคีศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ข้าราชการ
921 นางสาว นัญธกานต์ ไชยวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัชอุตรดิตถ์ นักศึกษา
922 นางสาว กฤติญา พรมใต้ ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/Section10
924 นางสาว ธัญญรัตน์ ทั่งเรือง วิชาความเป็นพลเมืองไทย/sec.04 นักศึกษา
925 นาย สำเริง ถึงคุณ พนักงานมหาวิทยาลัย
926 นางสาว พรพิมล มุกดาจันทร์ Section 13 วิชา ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย นักศึกษา
927 นาย ยุทธพร อาจปาน ความเป็นพลเมืองไทย sec.04 นักศึกษา
928 นาย ปริญญา ดีรัศมี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์
929 นาย สวิตต์ วัชรปฐม ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/Sec10
930 นางสาว วันทนา กิ่งก้าน ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา สาขาบัญชี เทียบโอน คณะวิทยาการจัดการ
931 นาย ศรสกล สุขเกษม ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/sec10
932 นางสาว ปัทมา วอนกล่ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พยีก
933 นางสาว สุภัตรา ปินจันทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครูอาจารย์
934 นาย สมเจตน์ บุญชื่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์
935 นาย วินัย เรือนคำ section 13 วิชาความเป็นพลเมือง ชั้นปีที่1 นักศึกษา
936 นางสาว สุธิตรา ลาเบ้า วิชาความเป็นพลเมือง นักศึกษา/04
937 นาย นันทวัฒน์ ศรีลับแล วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์/Section10
938 นาย สุพจน์. ศรีพลากิจ กองพัฒนานักศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย
939 นางสาว อมรวรรณ บุญให้ มหาวิทยาลัยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
940 นาย ชาคริต ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/section03
941 นางสาว พรธิดา. คำป้อง ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/Sec.04
942 นางสาว อินธิรา ใจมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
943 นาย ชนวีร์ ทองปอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
944 นางสาว มลปรียา แก้วกำพล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
945 นางสาว ภัทราภรณ์ ธรรมลังกา ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
946 น.ส. สุทธาทิพย์ โพธิ์มาตร วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
947 นางสาว ณัฐวดี เฮียงก่อ ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
948 นางสาว เพ็ญผกา ใจจันทร์ วิชา นักศึกษา
949 นางสาว จุุฑามาศ ป้อมทอง ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
950 นางสาว กัลยรัตน์ ชัยชนะ ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
952 นาง สุกัญญา ขัตติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
953 นาย กนกพล ศิริอ่วม ความเป็นเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/sec10
954 นาย ณัฐวุฒิ มีดา ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/section 10
955 นางสาว กมลชนก ยอดทองดี ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
956 นาย พงศธร สาระพัด วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
957 น.ส. สุภัตรา เชื้อปู่คง กำลังศึกษาราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
958 นางสาว หัทยา สิงห์อินทร์ ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา sec.01
959 นาย วทัญญู ขลิบเงิน คณะครุศาสตร์ ครูอาจารย์
960 นางสาว พัชรี ทองจันทร์ วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
961 นางสาว วันวิสาข์ ทองทา ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
962 นางสาว สุวนันท์ แท่นมณี มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
963 นาง อัมพวัน​ วิริยะรัตนกุล ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
964 นาย ณัฐนนท์ กลิ่นขจร ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
965 นางสาว กรรณิการ์ สีแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
966 นางสาว กมลสร ลิ้มสมมุติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
967 นางสาว จิราวรรณ เสือน้อย ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/sec.03/บัญชี/วิทยาการจัดการ
968 นางสาว สุชาวดี ก๋าแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
969 นาย อิทธิพัทธ์ สุขใจ วิชาความเป็นพลเมือง นักศึกษา
970 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ปานอุทัย วิชาความเป็นพลเมือง นักศึกษา
971 นาย วัชรพงษ์ อุ่นภา วิชาความเป็นพลเมือง นักศึกษา
972 นางสาว อรยา อุตพรม วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/sec.04
973 นาย พิริยะ ธิยากรณ์ วิชา ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา / Section 06
974 อาจารย์ ดร. อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ พนักงานมหาวิทยาลัย
975 นาย สุเมธ พุมมาเกิด ความเป็นพลเมือง นักศึกษา/06
976 ดร. โสภณ วิริยะรัตนกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูอาจารย์
977 นาย อนันตศักดิ์ ภานผา วิชาค่มเป็นพลเมือง นักศึกษา
978 นางสาว พิยะดา อินขำ ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา คณะ วิทยาการจัดการ สาขา บัญชี
979 นาย อัฐสัณห์ นครศรี ราชภัฏอุตรดิตถ์ ครูอาจารย์
980 นางสาว สราลักษณ์ ผลพระ กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร พนักงานมหาวิทยาลัย
981 นางสาว สุพิชชา มงคลแก่นทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
982 นางสาว มัณฑการ พุ่มชาวสวน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
983 นาย นาย วัชรพงษ์ อุ่นภา วิชาความเป็นพลเมือง นักศึกษา
984 นางสาว ภัทรนันท์ นาคาคง กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร พนักงานราชการ
985 นางสาว ธิติยาพร คงศิริ นักศึกษา
986 นาง อรปรียา ญาณะชัย คณะครุศษสตร์ รับราชการ
987 นางสาว เเพรวทิพย์ พึ่งเกตุพรธนา องค์การบริส่วนตำบลวังดิน พนักงานราชการ
988 นางสาว สุภัชญา เครือออน กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร พนักงานราชการ
989 นางสาว ศรัญญา ถ้ำอมรัตน์ - ธุรกิจส่วนตัว
990 นางสาว เมษา อ้นเจ็ก Bigbug Farm เกษตร
991 ผศ.ดร. หยกแก้ว กมลวรเดช คณะครุศาสตร์มหาวทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
992 นาย ธีรราช​ ​ทองหลาง​ คณะมนุษย​ศาสตร์​และสังค​ม​ศาสตร์​เลข พนักงาน​มหาวิทยาลัย​
993 นาย พงษ์ธร วิจิตรกูล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครูอาจารย์
994 อาจารย์​ ดร. กฤษณะ​ คำฟอง มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ พนักงานมหาวิทยาลัย​
995 นาย พงศกร สังข์เงิน คณะครุศาสตร์ ครูอาจารย์
996 นางสาว นัชชา คำบุญมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.อุดรธานี พนักงานราชการ
997 นางสาว นพมาศ โฉมเฉลา - นักศึกษา
998 นาย พลกฤต รักจุล วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ๋ อาจารย์
999 นาย ศุภสิน คำเรืองฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
1000 นางสาว วาทินี สุทธิกร - นักศึกษา
1001 นาย ภูมน เอี่ยมกรุง คณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1002 นาย ปฐมพร เกษาธิกิจ - -
1003 นางสาว อภิญญา วงษ์ยอด ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
1004 นางสาว นชิกมล กวางเดินดง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
1005 นาย ยศพล สินแจ่ม ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/section06
1006 นางสาว พิมพ์ลภัส ค้อมทอง - นักศึกษา
1007 นาย ธิติญาณ แสนร่ม คณะวิทยาศาสคร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1008 นาย ภวัต ภาชนะ กองการวิจัยและนวัตกรรม พนักงานราชการ
1009 นาย ตราภูมิ ขานเพราะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชภัฏอุตรดิต นักศึกษา
1010 นาง เจนจิต นาคปรีชา กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร พนักงานราชการ
1011 นางสาว เอมอร สารเถื่อนแก้ว กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร พนักงานราชการ
1012 นางสาว พลอยไพลิน ศิริศุภฤกษ์ ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา Sec.04
1013 นางสาว วันวิสา นวลเปี้ย ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
1014 นางสาว วิโลมรอง ชมเมือง ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา sec04
1015 นางสาว เพ็ญพร ประไพพิณ กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร พนักงานราชการ
1016 นาย วีระพงษ์ สันตะวา ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
1017 นางสาว ธนิดา พงษ์พิชิต กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร พนักงานมหาวิทยาลัย
1018 นางสาว เจนจิรา พันธ์นิล ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
1019 นาย ประวันวิทย์ จิตมะโน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1020 ดร. ทักษณี​ มหาศิริพันธุ์​ คณะวิทยาศาสตร์​การแพทย์​ มหา​วิทยาลัย​นเรศวร​ ครูอาจารย์
1021 นาย สิขรินทร์ ดามัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1022 นางสาว อัญชิศา ศรีธงชัย ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
1023 นางสาว สุทธิฌา ทิมขลิบ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
1024 นางสาว วันนิสา เมฆทับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พนักงานมหาวิทยาลัย
1025 อ.ดร รักศักด์ เลิศคงคาทิพย์ ครุศาสตร์ รับราชการ
1026 นาย พรพัฒน์ ฤทธิชัย ครุศาสตร์ ครู
1027 นาย บูรณ​พงษ์​ โก​เสนารักษ์​ คณะมนุษย​ศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์​ อาจารย์​
1028 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดุลย์ พุกอินทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
1029 นางสาว ชลดา ด้วงอิน sec. 03 วิชาหน้าที่พลเมืองไทย นักศึกษา
1030 นาย บัญชา ศรชัย คณะครุศาสตร์ อาจารย์
1031 นางสาว กัญญาพัชร์ เทพกัน วิชา ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
1032 นาย คณิศร บุญเพ็ง ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
1033 นาย พุฒิเมธ คำแหวน ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา 06
1034 นางสาว ธนานุช รักสัจจา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
1035 นางสาว สุดาพรรค์ อริยพฤกษ์ นักศึกษา/Section08 นักศึกษา
1036 นางสาว นภพร อยู่มา ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
1037 นาย วัฒนชัย สารบุญ ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา 06
1038 นาย ศุภชัย คำคุ้ม ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา06
1039 นาย กฤษตะวัน รุ่งเมือง วิชา ผู้ประกอดการยุคใหม่ นักศึกษา
1040 นางสาว เกตุครุฑ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
1041 นาง พัชรินทร์ เอี่ยมเสือ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
1042 ผู้ช่วยศสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี พนักงานมหาวิทยาลัย
1043 นางสาว ปรินดา พุดซ้อน วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/ section01
1044 นางสาว ชดาพร กาทิพย์ ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
1045 นางสาว ภัทราวดี อ้นอินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย
1046 นาย ธรรม์ณชาติ วันแต่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการ/อาจารย์
1047 นาย พงษ์เทพ ชัยอ่อน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองเเคว ข้าราชการ
1049 นาง นุชจรี สิงห์พันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รองผู้อำนวยการ/อาจารย์
1050 นาย ขจรศักดิ์ รังษีสาคร วิชาผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
1051 นางสาว กนกวรรณ ตันติไพบูลย์วงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1052 นาย ธวัชชัย ติสี โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครูอาจารย์
1053 นางสาว นัณฐิกา แสงทอง ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา การบัญชี คณะวิทยการจัดการ
1054 นาย วิทยา ทองเลิศ ผู้ประกอบการ​ยุคใหม่​ นักศึกษา​/เทคโนโลยีไฟฟ้า/เทคโนโลยี​อุตสาหกรรม​
1055 นาย พุฒิพงศ์ จิตรอารี ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา ธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ
1056 นางสาว จุไรพร แสงเงาเสือ ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ
1058 นางสาส เปรมฤดี พรมจันทร์ศรี ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา/การจัดการธุรกิจบริการ/วิทยาการการจัดการ
1059 นางสาว ปาณิสรา วัชรชัยเจริญ ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะ วิทยาลัยนานาชาติ
1060 นาย ตรีภพ พาดขุนทด ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1061 นางสาว ชนนิกานต์​ นาสืบ ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา​ สาขา​วิชาการจัดการธุรกิจบริการ​ คณะวิทยาการจัดการ
1062 นางสาว กัญญารัตน์ ชัยชนะ ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
1063 นางสาว ญาตินันท์ ผากิม ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ
1064 นาย อดิกานต์ ขัดศิริ ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
1066 นางสาว กุลธิดา มูลมี ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1067 นาย ธนฤพล แก้วใจ ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1068 นางสาว ชิงยา ผาด่าน ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา
1069 นางสาว กนกพร โภชน์ฉิมพลี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1070 นางสาว ชลธิชา เพ็งอำไพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1071 นางสาว อารีรัตน์ พลเตี้ยม ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1072 นางสาว จุฑาทิพย์ พุ่มพวง ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1073 นางสาว ดวงพร​ บี่หัตถกิจกูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์
1074 นางสาว นัฐฌาพร มานิตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1075 อาจารย์ ดร. เบญจมาศ เกิดมาลัย คณะครุศาสตร์ ครูอาจารย์
1076 นางสาว ปาริฉัตร จูพันธ์ ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1077 นางสาว มาลีวรรณ เลพล ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1078 นาย สิทธิพงศ์ เพ็ชร์น่วม ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา/เทคโนโลยีอุตรสาหกรรม/เทคโนโลยีไฟฟ้า
1079 นาย สมบัติ​ เวชกามา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้าราชการ
1080 นางสาว บุญวรานันท์ สุขเกิด มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1081 นาย จารุวิทย์ อ่อนลำ ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา/เทคโนโลยีไฟฟ้า/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1082 นาย ภาณุพงศ์ ถนอมเกียรติ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นักศึกษา
1083 นางสาว สุภาพร อินตะรินทร์ ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1084 นางสาว จุฑามาสตุ่นแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1085 นางสาว วราภรณ์ หมื่นราชา ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะวิทยาลัยนานาชาติ
1086 ผศ.ดร.สุพัตตรา ตันตจริยาพันธุ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์
1087 นางสาว ตุลาพร จันทร์กวี คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์
1088 นาย ชัชภูมิ สีขมภู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ข้าราชการพลเรือน
1089 นางสาว ภัสราภรณ์ บุญสิงห์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
1090 นส. เอกฤทัย ฉัตรชัยเดช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์
1091 นางสาว สุพรรษา จิตต์มั่น คณะวิทยาการจัดการ พนักงานมหาวิทยาลัย
1092 นางสาว วิจิตรา สียา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1093 นส. พรรณรัตน์ หวังเอื้ออัตตชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
1094 นางสาว วศินี หงษ์สีธิ วิชาผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะวิทยาลัยนานาชาติ
1095 นางสาว คัคนางค์ จันทร์ศรี บัณฑิตศึกษา นักศึกษา
1096 นางสาว มณีนุช เกตุแฟง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
1097 นางสาว รัชนีวรรณ ขำประดิษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์
1098 นางสาว กณิกนันต์ สิงห์สานิตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์
1099 นาง นฤภรณ์ พิมมงคล คณะมนุษยศาสตร์ฯ ครูอาจารย์
1100 นาย วรวุฒิ ทาแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์
1101 นางสาว รมิดา สายทอง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
1102 ผศ. ไชยยันต์ ชนะพรมมา สนง.Talent Mobility ครูอาจารย์
1103 นาย สุทธิพงศ์ ศรีชุมพล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
1104 นางสาว วรรณวิมล บุญลือพันธ์ ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา
1105 นางสาว สาวิตรี สุขประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1106 ผศ.ดร. สิริ​ศักดิ์​ อาจ​วิชัย​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ชัยภูมิ​ พนักงานมหาวิทยาลัย​
1107 นาย อภินันท์ ปานเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครูอาจารย์
1108 นางสาว วชิราภรณ์ พรมโชติ สนง.Talent Mobility พนักงานมหาวิทยาลัย
1109 นางสาว ศิราพร หนอมเเหยม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1110 นางสาว ชุตาพร เนตรจ๋อย มหาวิทยลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1111 นางสาว ปาริชาต กัณฑาทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครูอาจารย์
1112 นางสาว เมลิน สารเจริญ สำนักงาน Talent Mobility นักวิชาการการเงินและบัญชี
1113 นางสาว ปิยะนุช ไสยกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครูอาจารย์
1114 นาง ยุพิน เถื่อนศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้าราชการ
1115 นางสาว วิลาวรรณ ศรีวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1116 นาย วัชรชัย ขอบเหลือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์
1117 นางสาว ฟ้ามุ่ย ชมดวง มหาวิทยาลัยราขภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1118 นางสาว จิราพร สอนใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
1119 นางสาว พัชรวรรณ อังศุภศิริกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1121 นางสาว วรัญญา จูจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1122 นางสาว แสงจันทร์ ใจคำมา ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/section14
1123 นางสาว นฤมล ศรียศ มหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1125 นางสาว อรปรียา บุษดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตร์ นักศึกษา
1126 นางสาว วรรณี ทองระย้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์
1127 นาย พิทักษ์​ คล้าย​ชม​ คณะ​เทคโนโลยี​อุตสาหกรรม​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ พนักงาน​มหา​วิทยาลัย​
1128 นาย ณัฐนนท์การ ขวัญศรี ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา
1129 นาย ณัฐดนัย​ เกตุ​อินทร์​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ นักศึกษา​
1130 นางสาว เกตุแก้ว บุญยอด ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/section08/สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1131 นางสาว จินตนา อยู่คง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1132 นางสาว พิมลพรรณ ปานใส ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา บัญชี วิทยาการการจัดการ
1133 นางสาว วนิดา ศรีเขื่อนแก้ว วิชา ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี
1134 Mr Jensak Koschanin Industrial Technology Lecturer
1135 นาย สมุทร สีอุ่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
1136 นาย เลิศฤทธิ์ ตั้งชูวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พนักงานของรัฐ
1137 นางสาว อุษณีย์. เขนยทิพย์ ครุศาสตร์ อาจารย์
1138 นางสาว วิลาวัณย์ วิษณุเวคิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครูอาจารย์
1139 นางสาว นฤมล เชื้อคำ ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา ธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดาร
1140 ผศ.ดร ภีรวัฒน์ นนทะโชติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
1141 นางสาว วิรันดา เยาวรา ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจบริกาา คณะวิทยาการจัดการ
1142 อาจารย์ วราภรณ์ ชนะพรมมา คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
1143 นาย อดิศร มูลมา อุตรดิตถ์ นักศึกษา
1144 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พนักงานมหาวิทยาลัย
1145 นาย สิงหเดช แตงจวง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครูอาจารย์
1146 นางสาว สุนิตา ขิงหอม ความเป็นพลเมืองไทย/sec.04 นักศึกษา
1147 นางสาว ธัญวรรณ อ้นกลม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1148 นางสาว นริศรา ไกลยะวัลย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
1149 นางสาว พัชรพร คำวัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
1150 นาย กิตติศักดิ์ ธิจร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1151 นาย เจษฎา สนโตแจ้ง มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ นักศึกษา
1152 นางสาว นลินทิพย์ ครุศาสตร์ นักศึกษา
1153 นางสาว อภิญญา จูมปา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1154 นางสาว นวพร พารา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1155 นางสาว ธมลวรรณ คำมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1156 นางสาว จุฬา ทองประไพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครูอาจารย์
1157 นางสาว ธนพร ศรีสกุล ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะวิทยาลัยนานาชาติ
1159 นางสาว ชลิตา สุขวาจา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1160 นาย ปรัชญา เฉลิมกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1161 นางสาว ศิริพรรณภา มูลต๋า ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา/สาธารณสุขศาสตร์/คณะเทคโนโลยี
1162 นาย นันทวัฒน์ อินเปีย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1163 นางสาว จิตรานุช จิตรประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1164 นางสาว พรนภา นิลคง ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา
1165 นางสาว อภิญญา คำวิชัย ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา
1166 อาจารย์ เยาวเรศ แตงจวง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับราชการครู
1167 นางสาว กัญญาพัชร ตะมาแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1168 นางสาว นภัสสร ศรีศักดิ์ขวา ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1169 นางสาว กนกทิพย์ เสนา วิชา ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1170 นางสาว สุรีรัตน์ ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา สาขาสาธารสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1171 นางสาว รุ่งลาวัลย์ ยิ้มเยาะ วิชาผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา/สาขาสาธารณสุขศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
1172 นางสาว กัญญารัตน์ แก่งอิน วิชาผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา/สาขาสาธารณสุขศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
1173 นางสาว ธนพร สุขคำ ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา สาขาสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
1174 นางสาว สุนิสา ปี่แก้ว วิชาความเป็นพลเมืองไทย, วิชาการเป็นผู้ประกอบการ นักศึกษา Sec.03/Sec.02 บัญชี (เทียบโอน)
1175 ผศ.ดร. พนินท์ นนทโคตร วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ครูอาจารย์
1176 นางสาว โสริยา มาผิว วิชาผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสาธารณสุขศาสตร์
1177 นางสาว วันทนา ปราโมทย์ วิชาผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1178 นางสาว อรรศยา โฆษชุณหนันท์ ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ
1179 นาย กัลป์ไชย ชัยอารีราษฎร์ สำนักศึกษาวิชาทั่วไป พนักงานราชการ
1180 นางสาว ปารดา กัลยาณมิตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1181 นาง ทิพภากานต์ ทองเชื้อเดช วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับราชการ
1182 นางสาว วิไลวรรณ คำมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1183 นางสาว ชลธิชา สมนึก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1184 นาย นาย ยศกร เขียวจันแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1185 นาย ธัญภพ ปรุเขตต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1186 นางสาว จีรภัทร์ พุทธิมา อุตรดิตถ์ นักศึกษา
1187 นางสาว อาริตา สัมมารัตน์ วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ครูอาจารย์
1188 นางสาว นูรลีซาวาตี อาแด วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครูอาจารย์
1189 นาง จิรพรรณ ทองมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
1190 นางสาว ลิตา เรืองพุ่ม ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา
1191 นางสาว น้ำทิพย์ คิ่นดี วิชผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1192 นางสาว ณัฐพร จันกอง ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1193 นางสาว กนกวรรณ กันทา ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1194 นางสาว ศศิธร คำมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1195 นาย ธีรวุฒิ ปลัดจ่า มหาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1196 นางสาว รัตนาภรณ์ สวยกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครูอาจารย์
1197 นางสาว ลลิตา นาชัย วิชาผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
1198 อาจารย์ ศิริพร คำขาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรอ. รับราชการ
1199 นางสาว ชุติสรา คำศรี มหาวิทยาลัย​ราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1200 นาย อรรณพ กาวีวงค์ มรอ. นักศึกษา
1201 น.ส.จุฑามาศ แก้วเทศ วิชาความเป็นพลเมือง นักศึกษา/section.01
1202 น.ส. ญาดา นาคบัว วิชาความเป็นพลเมือง นักศึกษา/section.01
1203 นาย อนุศักดิ์ นาคปิ่น - เกษตรกร
1204 นางสาว สุธาทิพย์ รักใส ผู้ประกอบการ นักศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเมคโนโลยี
1205 นาย จิระพัฒน์ กันประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1206 นางสาว นางณัฐณิชา พรมลา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1207 นางสาว ฐิตินันท์ มากมี ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
1208 นางสาว ศุภาลักษณ์ ทาวงศ์มา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1209 นางสาว อรนันท์ เพ็ชรทิม มหาวิราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1210 นางสาว รัตนาพร อินทรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1211 นางสาว เจญรัตน์อินจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี พนง.หน่วยงานของรัฐ
1212 นางสาว มุกรินทร์ เส็งล้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1213 นางสาว กชกร จิตอารี ผู้ประกอบยุคใหม่ นักศึกษา
1214 นางสาว อาแอเซาะ เสาะมะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1215 นาย ชู​ศักดิ์​ พ่​วงเงิน​ วิชาผู้ประกอบการ​ยุคใหม่​ นัก​ศึก​ษา
1216 นาย ธนพล ศรีเล็ก นักศึกษา
1217 นาย ธวัชชัย ดีพิจารณ์ วิชาผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา
1218 นาย นุชา น้อยหัวหาด ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา / section06
1219 นาน ดิถดนัย พามา วิชาหน้าที่พลเมือง นักศึกษา
1220 นางสาว สุพัตรา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1222 นาย ดวงดี ทาชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1223 นางสาว ทิพา พุมมา สพป.พล.1 ครู
1227 นาย จิรานุวัฒน์​ กิจถาวร มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ นักศึกษา
1228 นาย ศักดิ์สิทธิ์ เสียงดัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1229 นาย ฤทธิเทพ ปิ่นกุมภีร์ ราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1230 นางสาว ปาริชาติ ไชยบัวแก้ว section 99 ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
1231 นาย กิตติพร สังคดิส วิทยาลัยชุมชนแพร่ ครูอาจารย์
1232 นาย จตุรงค์ มาคูณ มรอ. นักศึกษา
1233 นางสาว ภัทรพร ยาตรา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1234 นางสาว ชนนิกานต์ จริตงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1235 นาย สิทธิพล​ รอดเอี่ยม ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา​ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ สาขา​วิทยาการคอมพิวเตอร์
1236 นางสาว อภิรดี อยู่วรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1237 นาย ศรัญยู ผสม มรอ นักศึกษา
1238 นางสาว สุธัญรัตน์ ใจขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ครู
1239 นางสาว พรพิมล ยังสันเที๊ยะ ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษาSec06
1240 นาย เสกสรร อินชะนะ วิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์
1241 นาย อังกูร นุหนุนจันทร์ หน้าที่พลเมือง นักศึกษา_/06
1242 นาย ไชยเชษฐ ขวดแก้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พนักงานมหาวิทยาลัย
1243 นาย ประภาส ปานงาม โรงเรียนสาธิต มรอ. คณะครุศาสตร์ ครูอาจารย์
1244 อาจารย์ ชนทิรา ไทยพยัคฆ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
1245 นางสาว ภุมชาติ ทองศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1246 นางสาว อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด มหาวิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครูอาจารย์
1247 นางสาว จารุวรรณ มะณี วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
1248 นาย อภิสิทธิ์ กลิ่นเกษร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1249 นาย ภานุพงศ์ วงศ์หล้า นักศึกษา
1250 นางสาส ณัฐริกา คำภา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1251 นาย ปวีณ ทองจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1252 นางสาว คอซีมะห์ อีแต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1253 นางสาว นิตยา ยศเกตุ วิชาผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์
1254 นางสาว นลิตา มาลา ผู้ประการยุคใหม่ นักศึกษา สาขาเกษตรศาสตร์
1255 นางสาว อังสนา จุ่ยศิริ ผู้ประการยุคใหม่ นักศึกษา สาขาเกษตรศาสตร์
1256 นางสาว สุรีรัตน์ ต๊ะอ้อม ผูประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา สาขาเกษตรศาสตร์
1257 นางสาว วิภาดา วงษ์เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1258 นาย ไกรสิทธิ์ ภาณุเตชานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1259 นาย ทิชากร หาคูณ มรอ. นักศึกษา
1260 นางสาว เบญจวรรณ คำพันธุ์ ผู้ประกอบการยุตใหม่ นักศึกษา
1261 นางสาว ธัญลักษณ์ เกตุ้ย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1262 นาย ธรรมวุฒิ ผ่องใส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พนักงานมหาวิทยาลัย
1263 นาย พงศธร เขม้นเขตการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1264 นาย อนุพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1265 นางสาว กนกวลัย ทิพย์ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1266 นางสาว ณัฏฐนิศฐา สมปาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1267 นาย ปัญจพล ดาสี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทฯ มรอ. นักศึกษา
1268 นางสาว ภัทราวดี เป้ก้า หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทย์ฯ มรอ. นักศึกษา
1269 นางสาว ชณันชิตา สุริยะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1270 นางสาว อาซียะห์ โละมะ มหาวิทยาราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1271 นาน กิตติศักดิ์ ธรรมจารี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1272 นางสาว ชลธิชา เกตุอินทร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทย์ฯ มรอ นักศึกษา
1273 นางสาว มัลลิกา​ มีทา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์​ คณะวิทย์ฯ มรอ นักศึกษา
1274 นางสาว ชิดชนก อ้ายเตรียม สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทย์ฯ มรอ นักศึกษา
1275 นาย ณัฐวุฒิ ยอดโค้น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทย์ฯ มรอ. นักศึกษา
1276 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุษฎี บุญธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครูอาจารย์
1277 นาง เบญจวรรณ สุจริต มรอ ครูอาจารย์
1278 นาย กันต์กวี พุดนัอย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1279 นางสาว เมษา คำราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ,มรอ. นักศึกษา
1280 นางสาว วิราวรรณ กาจันทร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทย์ฯ นักศึกษา
1281 นางสาว อมรทิพย์ โมอินทร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรอ. นักศึกษา
1282 นางสาว นิฮาซียะห์ นิเซ็ง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทย์ฯ นักศึกษา
1283 นางสาว ทิพวรรณ พุฒโต หลักสูสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทย์ศาสตร์และเทคโนโลยี มรอ. นักศึกษา
1284 นางสาว ศศิกานต์ ล้นเหลือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทย์ฯ มรอ. นักศึกษา
1285 นางสาว กนกวรรณ ตาสาโรจน์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทย์์ฯ มรอ. นักศึกษา
1286 นางสาว อริษา ศรีวิชา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทย์ฯ มรอ นักศึกษา
1287 นางสาว พรรณผกา มาดีคาน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
1288 นาง วรรณิศา ทิพย์ปัญญาไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลูกจ้าง
1289 นางสาว มาดีฮะห์ วาเง๊าะ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทย์ฯ มรอ. นักศึกษา
1290 นาวสาว พัชรี มีเย็น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทย์ฯ มรอ. นักศึกษา
1291 นางสาว ณัฐณิชา พลจร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรอ. นักศึกษา
1292 นางสาว น้ำฝน ปันจา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทย์ฯ มรอ. นักศึกษา
1293 นางสาว บัวสาย อริญชย์โรจน์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยฯ มรอ. นักศึกษา
1294 นางสาว ศิขรินทร์ อยู่เย็น สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทย์ฯ มรอ นักศึกษา
1295 นาย ณัฐดนัย สุขสุวรร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยฯ มรอ. นักศึกษา
1296 นาย ชนาธิป หอมทอง สาธารณสุขศาตร์ นักศึกษา
1297 นางสาว ทักษพร ศิริจำเริญ สาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษา
1298 นางสาว พิชชาพร ค่ำยัง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทย์ฯ มรอ. นักศึกษา
1299 นางสาว ชนกานต์ มีรอด หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทย์ฯ มรอ. นักศึกษา
1300 นางสาว ณัฐนรี แสนอะทะ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทย์ฯ มรอ. นักศึกษา
1301 นางสาว ณัฎฐณิชา ธรรมขันคำ หลักสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาฯ มรอ. นักศึกษา
1302 นางสาว ณัฎฐธิดา ธรรมขันคำ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทย์ฯ มรอ. นักศึกษา
1303 นาง ปานจันทร์ ยะพรม อุทยานวิทศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลูกจ้าง
1304 นางสาว อุทัยวรรณ ชั่งอ่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พนักงานมหาวิทยาลัย
1305 นางสาว สิริชนก ต๋องเรียน ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษาsec.01
1306 นางสาว รัชดาภรณ์ วังถา ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา สาขา บัญชีเทียบโอน คณะวิทยาการจัดการ
1307 นางสาว กานติมา การินตา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1308 นางสาว สุวรรณา เยาวรา ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษาsec.01
1309 นาย เอกภพ บุญฤทธิ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นักศึกษา
1310 นางสาว ชนาลัย เข็มภาค วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา / Section 01
1311 นางสาว กาญจนา มั่นแย้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1312 นางสาว ฐิติพร อ่อนละมุน มหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1313 นางสาว สุมินตรา เพ็ชรประสม ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา sec.01
1314 นางสาว ปภาวรินท์ แสนสอน วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1315 นาย สิรวิชญ์ มะโนรา มรอ. นักศึกษา
1316 นางสาว ศุภรางศ์ แซ่โกว วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1317 นาย ประดิพัทธ์ วิรามร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์
1318 นางสาว เบญจพร บัวกลม วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา
1319 นางสาว จุฑาทิพย์ จันฝาย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1320 นางสาว อรัญญา แสงทวีคีรีกุล วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1321 นางสาว นิชาพัด เฮงชวัลกุล วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1322 นางสาว นริศรา วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา
1323 นางสาว นริศรา ยิ่งรู้ ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1324 นางสาว กนกพร นรินทร์ นักศึกษา
1325 นางสาว อัญชลี ปัญญาสุวรรณ์ วิชาผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์
1326 นาย จิรายุ จำปาจูม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1327 นาย สราวุธ สัตยากวี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พนักงานมหาวิทยาลัย
1328 นางสาว เบญจมาศ กิ่งก้าน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1329 นางสาว จิรัชยา ดวงใน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1330 นาย ณัฐชนนท์ ค้ำชู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1331 นางสาว ญาสุมินทร์ มะหะหมัด นักศึกษา
1332 นาย ธรรมนูญ ยะแสง วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1333 นางสาว พัทธ์ธีรา ผิวมา วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา
1334 นางสาว เกษมณี. ยางเต็ม วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา
1335 นาง อรทัย สุดบับ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ครูอาจารย์
1336 นางสาว นิธิพร เพ็ชรเพ็ง วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/Section01
1337 นางสาว ธัญจิรา แก้วสุข วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา
1338 ดร. ฉลวย เสาวคนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ข้าราชการ
1339 นาง ศิริวรรณ ชัยสมิต อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลูกจ้าง
1340 นาย เกียรติศักดิ์ พลธนะ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี นักศึกษา
1341 นาย สราวุธ ขิงหอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นััััััักศึกษา
1342 นาย วัชรพงษ์ ทองอาจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
1343 นาย ณัฐพล เรืองขำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
1344 นาง ปาริชาติ. บุญเรือง คณะมนุและสังคมศาสตร์หลักสูตรนิติศาสตร์ อาจารย์
1345 นาย วัชรพงศ์ วงค์ทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
1346 นางสาว รินทร์​ยุพา​ ท้าว​ยศ​สมบูรณ์​ วิทยาลัย​นานาชาติ​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ นักศึกษา
1347 นางสาว สายฝน คงพิริยะนันท์ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1348 นางสาว สายชล คงพิริยะนันท์ วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา
1349 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไชยยา แซ่ยับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ข้าราชการ
1350 นาย สุระชัย​ สุดบับ - ธุรกิจส่วนตัว
1351 นางสาว รุจิรดา ประสมใจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุจรดิตถ์ นักศึกษา
1352 นางสาว รุ่งนภา จีนสืบเชื้อ วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา /Section 01
1353 นางสาว คนึงนิจ ธิติวัฒน์ธนบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1354 นางสาว กัญญารัตน์ สุทธิประภา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1355 นาย ชวาล ทรัพย์สิทธิเสรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1356 นางสาว อารียา ละออง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1357 พิทักษ์ เรืองรัศมี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ ครูอาจารย์
1358 นาย ธวัชชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1359 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธชัย มิ่งขวัญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครูอาจารย์
1360 นาย กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ข้าราชการ
1361 นางสาว อติกานต์ ปล่อยทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1362 นางสาว วิไลวรรณ รัตนกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์
1363 นางสาว ณัฐญา ตาแว่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1364 นาย วิชัย. เชื้อพิสุทธิ์กุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคม หลักสูตรนิติศาสตร์ อาจารย์
1366 นาย พงศธร คำใจหนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พนักงานมหาวิทยาลัย
1367 นาย ชัยภูมิ ชนะภัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์
1368 นางสาว พิมผกา โพธิลังกา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พนักงานมหาวิทยาลัย
1369 นางสาว จุฑามาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1370 นางสาว นฤภร ตาช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1371 นางสาว วราภรณ์ อู่ทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์
1372 นางสาว สุรางคณา กิมัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1373 นางสาว พิมพ์วิไล โมดนิยม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1374 นาย ธนพนธ์ ลือวัฒนานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1375 นาย ธนวัฒน์ จันคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1376 นางสาว ศริวิมล เลาหพิสิฐพาณิชย์ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1377 นาย ภาณุพงศ์ ศรีเมฆ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1378 นาย ฉัตรมงคล ฺฮาดฟอง คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ นักศึกษา
1379 นางสาว ดวงนภา พานสกุลบุตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์
1380 นางสาว สุภารัตน์ สิงห์ถิ่น ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1381 นางสาว เกศริน หยี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1382 นาย ณัฐภัทร หว่าเกตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
1383 นาย ปฐวี หลวงพิทักษ์ชุมพล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1384 นาย ร่มธรรม เจริญโชคมณี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1385 นาง​สาง ณัฐ​วรรณ​ นุราช มหาวิทยาลัยราชๅัฎอุตรดิตถ์​ นักศึกษา​
1386 นางสาว นางสาวกมลลักษณ์ กลิ่นประทุม วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1387 นางสาว เกวลี ขันตีมิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
1388 น.ส. ปพิชญา วงศ์หล้า วิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์
1389 นางสาว นพวรรณ กันทะจันทร์ ความเป็นพลเมือง นักศึกษา
1390 นางสาว ประภัสสร จันทร์หอม ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
1391 นางสาว สุฑาวรรณ อินทประเสริฐ ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
1392 นางสาว พิชญาภัค ภูมิประเทศ วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา Section 01
1393 นางสาว สุมิตตา โล่ห์สุดใจ สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
1394 นางสาว อารีรักษ์ นวนสีใส วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา Section01
1395 นางสาว อัญชลี มาสะอาด วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม นักศึกษา
1396 นาย ธนเกียรติ อภัยกาวี นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
1397 นางสาว ศศิวิมล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1398 นาย ธีรศักดิ์ กันทิยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1400 นาย วันวิเศษ อภิชาติ adiCET นักศึกษา
1401 นางสาว ณัฏฐณิชา สีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1402 นางสาว เยาวภามี สีดาเเก้ว เทศบาลตำบลท่าปลา ข้าราชการ
1403 นางสาว ณัทภัทร บุปะเท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1404 นางสาว พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์
1405 นางสาว หนึ่งฤทัย เทียนทอง คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.นเรศวร พนักงานมหาวิทยาลัย
1406 นาย วรเชษฐ์ เถื่อนถ้ำ นักศึกษา
1407 นาย ครองฑเดช เดชดำรงวิทยาธร วิชาผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษาเกษตรศาสตร์
1408 นาย กฤษณะชัย วิเชียรรัตน์ วิชาผู้ประกอบการยุคใหม่ นักษาเกษตรศาสตร์
1409 นาย ธีรภัทร์ รุ่งโรจน์ มหาวิทยลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1410 นางสาว บุญสิตา กางด้วง วิชาผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา/สาขาการจัดการธุรกิจบริการ/คณะวิทยาการจัดการ
1411 นาย ประพันธ์ พบร่มเย็น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ข้าราชการ
1412 นางสาว ทิพย์วรรณ จันทร์ศรีงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
1414 ดร. ชาญ ยอดเละ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครูอาจารย์
1415 อาจารย์ อลิศรา แก้วชะเนตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครูอาจารย์
1416 นาย ประพันธ์ เเจ้งเอี่ยม สถาบันวิจััยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ข้าราชการ
1417 นาย นรากรณ์ ส่งกิตติโรจน์ นักศึกษา
1418 นางสาว ศศิวิิิิมล. วงค์คำเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึึกษา
1419 นางสาว สุดารัตน์ พงษ์พิษณุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1420 นาง วิมลทิพย์ พันชน สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9 พนักงานงานราชการ
1421 นาย จิรายุ แน่นหนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1422 นาย เกริกไกร กลิ่นหอม มรอ นักศึกษา
1423 อาจารย์ดร. ณัฐศิรี สมจิตรานุกิจ วิทยาการจัดการ ครูอาจารย์
1424 นาย พงศธร กลิ้งตา - นักศึกษา
1425 นางสาว จิราภา เนืองศิลป มหาวิทยาลัยฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1426 นางสาว พรพรรณ มีงิ้ว สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 จังหวัดอุตรดิตถ์ ลูกจ้าง
1427 นางสาว รัชนก เกตุบางลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1428 นางสาว จารุวรรณ แก้วกันทะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1429 นางสาว วิจิตรา เกตุทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1430 นางสาว น้ำทิพย์ สมุทร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1431 นางสาว ฐิติพร นกผึ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1432 นางสาว วิสสุตา สิทธิโชค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1433 นางสาว สุจาริณี วงศ์ดาว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1434 นาย นครินทร์ เข็มทอง สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 รับราชการ
1435 นางสาว ศศิวิมล บุญสุภา วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา Sec.01
1436 นางสาว อภิชญา นวลสีใส มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1437 นางสาว สุภัสสร พันมา - นักศึกษา
1438 นาย ทวีชัย น้อยสา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1439 นางสาว สุมินตรา สุกสง - นักศึกษา
1440 นาย เจตน์นที ราชเมืองมูล พนักงานมหาวิทยาลัย
1441 นาย นายณัฐวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พนักงานมหาวิทยาลัย
1442 นาย ชาครีย์ สุขคลาย มรอ นักศึกษา
1443 นาย ชัยนันท์ ดวงจันทร์ นักศึกษา นักศึกษา
1444 นางสาว ธันย์ชนก บุญยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1445 นางสาว พิไลวรรณ วันแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1446 นางสาว ปัทมาภรณ์ ม่านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1447 นาย เจษฎา กันทาทำ คณะเกษตรศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
1448 ดร. ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับจ้าง
1449 นาง อรัญวดี แสงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์
1450 รศ.ดร. ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครูอาจารย์
1451 นางสาว อัจจิมา สาธกุไร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1452 นาง ศิโรรัตน์ เย็นธะทา อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลูกจ้าง
1453 นาย สิทธินันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1454 นาย ธวัชชัย โพธิ์สม ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา/เทคโนโลยีไฟฟ้า/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1455 ผศ.ดร. อนงค์ ศรีโสภา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครูอาจารย์
1456 นาย สิทธิพล พิมพา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1457 ผศ.ดร. นิรมล สุวรรณกาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์
1458 นาย พิเชฐ เหมืองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1459 นางสาว บุปผา พรมจันทร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานของรัฐ
1460 นาย สกลวัฒน์ กมลงาม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
1461 นางสาว ธัญชนก สุวรรณพุฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1462 นาย วิทเอก สว่างจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พนักงานมหาวิทยาลัย
1463 นางสาว จุฬาลักษณ์ ปานเกตุ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1464 นางสาว ดรัลพร แซ่เติ๋น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1465 นางสาว สุดารัตน์ จิณฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับราชการ
1466 ผศ. นฤมล เถื่อนกูล มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ข้าราชการ
1467 นาย ปริญญา พิมพิลา - นักศึกษา
1468 นาย เทิดภูมิ ทองประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
1469 นางสาว สุธิตา มงคลดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1470 นาย ธนพนธ์ กาบหล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1471 นางสาว นิศารัตน์ ชัยพานิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏุอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1472 รศ. อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ข้าราชการ
1473 นางสาว ซานียะห์ ยิมะตะโละ คบ.ชีววิทยา นักศึกษา
1475 นาย เฉลิมศักดิ์ โลกเลื่อง มหาวิทยาลัยราชฎัคอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1476 นาย ดุริยะ ผลหมู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1477 นาย กวี มาลาวัลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฐอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1478 นางสาว สุพิชญา ยันต์ประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1479 นางสาว กรรณิการ์ เรือนคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1480 นางสาว เพ็ญศรี ชุติิขจรไพร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1481 นาย กิตติชัย จันโสดา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1482 นาย เสฏฐวุฒิ สุริยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1483 นางสาว วฤณพร ฐานุภัทรสกุล วิชาผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา/สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ/คณะวิทยาลัยนานาชาติ
1484 นาย โอบนิธิ ม่วงเลี่ยม ความเป็นพลเมืองไทย/06 นักศึกษา
1485 นาย อภิวุฒิ หล่ำพระธาตุ วิชาความเป็นพลเมืองไทย/06 นักศึกษา
1486 นาย จิตริน อินกุณา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1487 นาย รัฐพล เชื้อหมอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1488 นาย อัษฎา นินเป้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1489 นาย ธวัธ มณีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1490 นาย อุทัย มส. อาจารย์
1491 นาย นิรัตติศัย นันทะชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1492 นาย กิตติพงษ์​ แก้ว​เทพ​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ นักศึกษา​
1493 นางสาว กันฐาภรณ์ กันทะวงศ์ มรอ นักศึกษา
1494 นาย เกรียงไกร กิจประเสริฐ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ข้าราชการ
1495 นาย บัญชา นวนสาย สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.บุรีรัมย์ ครูอาจารย์
1496 นางสาส สิริยากร มังคละ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1497 นาย สพลเชษฐ์ วิรุฬห์ศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ นักศึกษา
1498 นาย ไพรวัลย์ บุญมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเเก่ง พนักงานของรัฐ
1499 นางสาว มาลัย สุวรรณผา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พนักงานมหาวิทยาลัย
1500 พระ บุญยกรกรวิชญ์ ปญฺญาวีโร ชุมชนคุณธรรมวัดดอยท่าเสา พระภิกษุสงฆ์
1501 นางสาว อนัญญา สมสุข นิเทศศาสตร์ คณะ วิทยาการจัดการ นักศึกษา
1502 นางสาว ฐิติวรดา เทียบทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา
1503 อาจารย์ ดร. เทพพร โลมารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครูอาจารย์
1504 นาย พงศกร พุ่มเมือง นิเทศศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
1505 นาย ณวดล ภู​เงิน​งาม​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ นักศึกษา​
1506 นาย ธีรพล ทูลมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1507 นางสาว สุทธิดา อ่อนน้ำคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา
1508 นางสาว ธมลวรรณ คำปิยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1509 นาย ศุภวัฒน์ กาฝั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1510 นางสาว นริศรา สีทา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1511 นางสาว ปาริชาต กะแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1512 นางสาว พิมพกานต์ มีเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1513 นาย อนันต์ แย้มเยื้อน คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์
1514 นางสาว มัทนา เขียวใจยา มรอ นักศึกษา
1515 นางสาว บุตรสญา อ่อนนาเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1516 นาย ศิรวิทย์ บุญทวี มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1517 นางสาว พัชรี แซ่ว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1518 นาย สำเนียง วรรณทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์
1519 นาย ยุทธนา ปัญญามิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1520 นางสาว ณฐพร อารีญาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ รับจ้าง
1521 นางสาว บุญฒินันต์ อุปหนอง ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
1522 นางสาว ทักษพร ถนอมวงษ์ นักศึกษา
1523 นางสาว ซีลาวาตี มะแอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1524 นางสาว ลลิตา บุญคง ราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1525 นางสาว จันจิรา แก้วเกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1526 นางสาว จันทิมา ปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ครูอาจารย์
1527 นางสาว วริษา ภูฆัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1528 นางสาว สุวิมล กันทะจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1529 นางสาว รัตนาวดี บัวกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1530 นางสาว นริศรา สุม่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1531 นางสาว ฐิติมา ยันป้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์​ นักศึกษา
1533 นางสาว ฐิติยาภรณ์ เหลาดา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1534 นางสาว ณัฐชยา ไชยชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1535 นางสาว จุฑามาส ถ้วนถี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1536 นางสาว สิริรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1538 นางสาว พรธีรา สมปานวัง มหาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1539 นางสาว ไพรินทร์. อนุอัน มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1540 นางสาว คัมลียา นวลทอง ครุศาสตร์ นักศึกษา
1541 นางสาว พิมพ์ชนก รักเหล่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1542 นาย สุรพล สิงห์เนตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรอ. อาจารย์
1543 นางสาว นูรุลฮูดา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1544 นางสาว ศลิษา ปัญญา มหาวิทยาลัยราขภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1545 นางสาว เสาวลักษณ์ บุญรัตนพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1546 นางสาว สิริมล ชัยยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1547 ชัยวัฒน์ กัลยาณรักษ์ ศาลากลาง จว.อ.ต. ราชการ
1548 นางสาว อังป​ระ​ภาพร​ สียวล มหาวิทยาลัยราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ นักศึกษา
1549 นางสาว สุนันทา จุลกระโทก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1550 นางสาว อาทิตยา สั่งสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1551 นางสาว รุ่งทิวา ท่าแก้ว มหาวิทยาลับราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1552 นางสาว อรวิภานัทธ์ ศุภิวัฒน์ธนากูล ครุศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นักศึกษา
1553 นาย ชินวัตร เจริญอินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1554 นาย นัฐพงษ์ แต่งเนตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1555 นางสาว ปวันรัตน์ ศรีสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1556 นาย อนุชาติ สิงห์ทา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1557 นางสาว ชนกานต์ พันธุ์พิศาลสหกิจ ครู
1558 นางสาว ภัทรภร ศรีโยธา โรงเรียนบ้านห้วยลึก ข้าราชการ
1559 นาย ศิริชัย รัตนเกตุ หน้าที่พลเมือง นักศึกษา section 10
1560 นางสาว จิดาภา เเตงอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1561 นางสาว กานติมา ตาแว่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1562 นาย ณัฐภัทร์ กุลมิตร นักศึกษา
1563 ผศ.ดร. สุรีย์วัลย์ เมฆกมล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์
1564 นาย ธนพล ฉิมเชื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1565 นาย พิษณุ เกิดสา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1566 นางสาว นพมาศ เดชกำจร กรุงเทพมหานคร ครูอาจารย์
1567 นางสาว รภัส​ ม่วงเผือก วิทยาลัยนานาชาติ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1568 นางสาว จิตรานุช ฟุ่นเต่ย บัณฑิต ธุรกิจส่วนตัว
1569 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิศักดิ์ พรหมฝาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครูอาจารย์
1570 ผศ.ดร. นิสรา กิจเจริญ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์
1571 นางสาว ปุญชรัศมิ์ มีแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยนักวิจัย
1572 นาย ธีรโรจน์ คำคง การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ นักศึกษา / สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / คณะวิทยาการจัดการ
1573 ดร. กณพ วัฒนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
1574 นางสาว อมรรัตน์ บุญอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
1575 นางสาว วิมลรัตน์ ขวัญมุข ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา วิทยาการจัดการ ธุรกิจบริการ
1576 นาย พิทยา พยัคมาก มรอ. นักศึกษา
1577 นางสาว ปราญชลี ไชยศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิถต์ นักศึกษา
1578 นาย กิตติศักดิ์​ น้ำไหลทุ่ง ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/section14
1579 น.ส. กมลชนก แบนจันถา นักศึกษา
1580 นางสาว มณฑิตา จันทร์คำ วิชาผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ
1581 นางสาว พลอยนภัส เนตรเจริญกิจ บ.พลอยพริกจำกัด ธุรกิจส่วนตัว
1582 นาย ภัคธร วงค์วาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถิ์ นักศึกษา
1583 นาย ปรีชา มาแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจบริการ นักศึกษา
1584 นาย ชวนากร อยู่เชื้อ วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
1585 วันชัย แก้วนาคแนว มรภ.อุตรดิตถ์ รับราชการ
1586 นาย ปิยะพงษ์ นนทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏุตรดิตถ์ นักศึกษา
1587 ศ.ดร พรรณี​ บัวเล็ก สถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์
1588 นาย สมยศ มีสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พนักงานมหาวิทยาลัย
1589 นาย เสรี ซ้อมจันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1590 นางสาว เนตรนภัสร์ ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
1591 นาย นิมิต พัดพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1592 นางสาว อัจฉราพร อะนัน คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
1593 นางสาว วิลาวัณย์ บุษผา คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
1594 นาย สถาพร อุตส่าห์ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
1595 นางสาว อภิญญา มูลสง่า วิทยาการจัดการ นักศึกษา
1596 นาง เสาวลักษณ์ พุ่มชาวสวน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
1597 นางสาว จีรวรรณ สุวรรณรัตน์ วิชาผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1598 นางสาว อภิชญา ไม้อุ้ม ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา
1599 นาย ประสิทธิ์ใจคำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พนักงานส่วนนงาน
1600 นาย ปาฏิหาริย์ ขันตี ความเป็นพลเมือง นักศึกษา Section 10
1601 นางสาว มนัสวี ชมภูน้อย ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1602 นางสาว พัชราภรณ์ ชูสุทธิ์ เอกชน ธุรกิจส่วนตัว
1603 นาย บัญชา จำปาจี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1604 นางสาว กนิษฐา ภูสมศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1605 นางสาว นิศารัตน์ ทองคำ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์​ คณะมนุษศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์​
1606 นางสาว อชิรญาณ์ ทุ่งสง ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา จีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ
1607 นาย กิตติพงษ์ ยินดีสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
1608 นางสาว ศศิธร มูลเมือง มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1609 นาย ณัฐพงศ์ เวรุริยะ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
1610 นาย ณัฐวิทย์ ชมสา ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ
1611 นางสาว สุวิชญา ปันด้วง ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา​
1612 นาง วณิชยา เต๋จ๊ะ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร พนักงานสาวนงาน
1613 นาย เอกพงค์ วรรณจักร์ กองศิลปวัฒนธรรม ข้าราชการ
1614 นางสาว กาญจนา กาใจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
1615 นางสาว ธัญญาลักษณ์ คำมี หน้าที่ความเป็นพลเมืองไทย Section 03 นักศึกษา
1616 นาย ดุสิต เตจะสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับจ้าง
1617 นางสาว ภัทรวัลลิ์ กองแสง ธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์ พนักงานของรัฐ
1618 นางสาว ธัญชนก บัวประทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1619 ผศ. รพีพัฒน์ มั่นพรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาจารย์
1620 ดร. สุจิตรา อยู่หนู ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ครูอาจารย์
1621 ผศ. ดร กันยาพร กุณฑลเสพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรรค์ ครูอาจารย์
1622 นางสาว นันทวรรณ พรมกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1624 นางสาว ณัฐณิชา แก้วฟอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1625 อาจารย์ พิเชษฐ์ ทานิล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ครูอาจารย์
1626 นางสาว ทิพาพร โพธิ์ศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครูอาจารย์
1627 นางสาว วขิราภรณ์ ภัทโรวาสน์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ครูอาจารย์
1628 นาย วุฒิภัทร ทรงประทีปกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์​ นักศึกษา
1630 นางสาว นริศรา ทองกระสัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1631 นาย วันเฉลิม ชาญศึก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา เอก ธุรกิจบริการ คณะ วิทยาการจัดการ
1632 นาย ณัฐกานต์ รุ่งบาง ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา
1633 นางสาว กัณยกร ลีกรพงษ์ ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา
1634 นาย เอกพงศ์ ชัยวัง ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
1635 นาย ธีร์ธวัช สอนใจ ความเป็นพลเมือง นักศึกษา section 10
1636 นาย ชลชาติ แก้มทอง ความเป็นพลเมือง นักศึกษา section 10
1637 นาง กฤตพร ศรีลำ คณะเทคโนโลยี่อุตสาหกรรม พนักงานมหาวิทยาลัย
1638 นาย พงศ์พล จันทร์สุวรรณ สุโขทัย นักศึกษา
1639 นาย วิชยานนท์ มุดเจริญ วิชาความเป็นพลเมืองไทย Section.14 นักศึกษา
1640 นางสาว เปรมชนก ข่ายสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1641 ดร. สัญชัย เกียรติทรงชัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ข้าราชการ
1642 นางสาว อุมาพร อยู่สุขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1643 นางสาว ปิยะธิดา กันปาน มรอ. นักศึกษา
1644 นาย ศุภวิชญ์ แก้วพันยู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1645 นางสาว ณัฐธิดา บัวบุญ มรอ. นักศึกษา
1646 นางสาว กนก กันแสง มรอ. นักศึกษา
1647 นางสาว ณภัทรธวัล จันทร์เกตุ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1648 นางสาว วิภา​วรรณ​ ชาแดง มรอ. นักศึกษา
1649 นาย กฤษฎา แสงสว่าง มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1650 นาย ธงไชยพัฒน์ ติลาชัย บริษัท ร้องกวาง กรีน ฟู้ด จำกัด เจ้าของกิจการ
1651 นาย ดร.คงวิทย์ ดวงใน Wiriya Energy Corporation Co., Ltd ธุรกิจส่วนตัว
1652 นาย ณัฐกุล นราภิรมย์ขวัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1653 นาย เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง ครูอาจารย์
1654 นาย ปิยพงษ์ ม้าชัย บริษัท ฮาเวสเตอร์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจส่วนตัว
1655 นางสาว ปิ่นจุฑา นาเมืองรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1656 นางสาว อาทิตวัน จิตรแจ้ง มรอ. นักศึกษา
1657 นางสาว สุภามาศ พรมขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1658 นาง จารุวรรณ กังวาล คณะมนุษยศาสตร์ฯ พนักงานมหาวิทยาลัย
1659 นางสาว นภสร วงค์​ท้าว​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ นักศึกษา
1660 นางสาว บุณยานุช ดวงแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1661 นางสาว ชุติมา รัตนพัวพันธ์ ร้านกิจเจริญ ธุรกิจส่วนตัว
1662 นางสาว ปัทมพร แก่งอินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1663 นาย วิมล เรืองเจริญจินดา เอกชน ธุรกิจส่วนตัว
1665 น.ส. สุมณฑา ทมินเหมย นักศึกษา/Section08 นักศึกษา
1666 นาย มณฑณ ศรีสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
1667 นางสาว ประภารัตน์ สังข์เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1668 นางสาว ธัญชนก ชื่นชู องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง ข้าราชการ
1669 นาง ลำดวน ใจรังสี องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง พนักงานของรัฐ
1670 อาจารย์ วิไลวรรณ ศรีหาตา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ข้าราชการ
1671 นางสาว เยาวเรศ สายบัวต่อ ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ/ คณะวิทยาการจัดการ
1674 นางสาว นุชจรี สหัสแปง วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
1675 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทิมา นาคาพงศ์ อัศวรักษ์ อาจารย์
1676 นาย ธีรพงศ์. ตันกุระ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1677 นางสาว ศศิกาญจน์ ม่วงพรวน ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษาชั้นปีที่1/สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1678 นางสาว กชณนันท์ บุญอินเขียว วิชาผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา
1679 นาย สุธิศักดิ์ สอิ้งแก้ว วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/Section07
1680 นาย สิทธิ​ศักดิ์​ ทอน​เเสง​ วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา​/Section07
1681 นางสาว จรินทิพย์ ภูยอด คณะมนุและสังคมศาสตร์ นักศึกษา
1682 นางสาว ณักษ์ลภัส อัครวรรณพงศ์ วิชา ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
1683 นางสาว ณัฐวรรณ พุ่มเรียบ วิชาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ
1684 นางสาว เพ็ชรรัตน์ กันทาธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา / คณะ วิทยาการจัดการ / สาขา การจัดการธุรกิจบริการ
1685 นางสาว ณัฐชยา นิยมการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1686 นาย กีรติกร นาคประเสริฐ วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา Section07
1687 นางสาว อรุณทิพย์ แดงกองโค ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1688 ผศ.ดร. ประพิธาริ์ ธนารักษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
1689 นาย สิทธิชัย โพธิ์ขาว วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
1690 นางสาว กุลณัฐ เอี่ยมสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1691 นางสาว นิรมล จันทร์อินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1692 นางสาว สุนันทา เมืองนาคอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1693 นาน ปัณณวัฒน์ อินทนนต์ คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขา รปศ นักศึกษา
1694 นาย ธนกฤต ฉิมพลี ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา/รัฐประศาสนศาสตร์/คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
1695 นาย นพฉัตร อ่อนชมจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1696 นางสาว จุฑาทิพย์ ทำความชอบ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1697 นาย สิริชัย สุขก้อน ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
1700 นาง สมพร สิธิ กลุ่มทอผ้าฝายหลวง อาชีพอิสระ
1701 นาย วีรพล มีแสน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
1702 นาย วิรัตน์ สุกสา กองบริหานงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย
1703 นาย กิตติพันธ์ ดอกเกี๋ยง จัดการกลังงาน นักศึกษา
1704 นาย อนุชา ริกากรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับราชการ
1705 นาย สิทธินันท์ ทองศิริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์
1706 ผศ. ทวีศักดิ์ วรจักร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์
1707 นางสาว จุฑามาส คำแสน หน้าที่พลเมืองไทย นักศึกษา/Sec02
1708 นาย ธาตรี​ อินทิพย์บาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1709 นางสาว วรรณรินทร์ มีศรี มหาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1710 นาย ธนวัฒน์ สอนเณร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ครูอาจารย์
1711 นางสาว สุมินตรา คำวงษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1712 นางสาว พัณณิตา วงษ์กระสันต์ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1713 นาย คชธร วัชรเสถียร ความเป็นพลเมือง นักศึกษา section10
1714 นางสาว ปริญญาพร เลสัก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1715 นางสาว จันทิมา วุ่นกลัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1716 นาย รัฐกมล ต้องเตือนตน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1717 นาย ธนายุทธ ยศเกตุ ความเป็นพลเมือง นักศึกษา Sec 10
1718 นางสาว อิสริยพร หลวงหาญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครูอาจารย์
1719 นางสาว สุภาพร บุตรศรีเพ็ชร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1720 นางสาว ผกาวดี โชคกิจ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการ นักศึกษา
1721 นางสาว สลักกมล เจนประเสริฐ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
1722 นางสาว ปณิดา อุดตัน หลักสูตริ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
1723 นาย ชลสิทธิ์​ อิ่มกูล หลักสูตร​นิเทศ​ศาสตร์​ คณะวิทยาการ​จัดการ​ นักศึกษา
1724 นางสาว บุหลัน แว่นวิชัย หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
1725 นางสาว อนุธิดา ละเอียด หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
1726 นางสาว หยดเทียน ทองอิ่น หลักสูตรนิเทศศาตร์ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
1727 นาย สรรเพชญ​ เกษสุดาภรณ์ศักดิ์ หลักสูตร​นิเทศศาสตร์​ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
1728 นาย ทัศนัย รินสาร หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
1729 นางสาว สุมินตรา พูนพิชัย หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
1730 นาย ชยุตพงศ์ ทรัพย์พร้อม หลักสนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการ นักศึกษา
1731 นางสาว พิชญาพร ขัตติ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
1732 นาย ชลสิทธิ์​ อิ่มกูล หลักสูตร​นิเทศ​ศาสตร์​ คณะ​วิทยาการ​ นักศึกษา
1733 นาย ชินวัฒน์​ ศรลัมพ์ คณะวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ นักศึกษา​ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1734 นาย ปัฐวีพงษ์ หมื่นจิตร หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
1735 อาจารย์ ดร. วัชระ แตงเทศ คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครูอาจารย์
1736 นางสาว ศิราวดี ศิลปชัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
1737 นางสาว เสาวภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครูอาจารย์
1738 นาย ศราวุธ เอกบาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชคลล้านนา ลำปาง ข้าราชการ
1739 นางสาว สุภาวดี ก๋าวินธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1740 นาวสาว อนงค์พร อินสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1741 นาย นราภัส ทิพย์ศรีมูล วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
1742 นาย อนุชา ว่านเครือ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1743 นาย วรรธนัย กองแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1744 นาย กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
1745 นาย นราชัย ม่วงรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1746 นางสาว ธีรนาฎ จันติ๊บ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1747 นาย ยสินทร ถมปัทม์ วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
1748 นางสาว กรณิศ. ธนงกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
1749 นาย วิชิตชัย คงแก้ว วิชา ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
1750 นาย กฤษดากร เพ็ชรดิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน ครูอาจารย์
1751 นาย ไพฑูรย์ จันทสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน ครูอาจารย์
1752 นาย ปกรณ์ เกตุอินทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พนักงานมหาวิทยาลัย
1753 นางสาว สุภาพร สีเขื่อนแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1754 นางสาว วันวิสาข์ แก้ววัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1755 นางสาว สุพรรษา โมป้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1756 นาย สุทธินัย ประอาจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1757 นาย ติสรณ์ ชาตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นักศึกษา
1758 นางสาว สมพิศ อินเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1759 นางสาว ชลธิชา ประทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1760 นางสาว อารีรัตน์ ต๊ะปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1761 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ นะเที่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
1762 นาย รัชชานนท์ คำแก้ว คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
1763 นาย กิตติชัย ลูกอินทร์ วิชา ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
1764 นางสาว วิลาวัลย์ จันเผิบ - นักศึกษา
1766 นางสาว โศรยา แก้วเพีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นักศึกษา
1767 นาย อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครูอาจารย์
1768 นางสาว พรวิมล มาสุด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1769 นางสาว รักษิณา ขอสุจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดตรดิิตถ์ นักศึกษา
1770 นาย ธงศธร คมขำ วิชาความเป็นพลเมื่อง นักศึกษา
1771 นาย สมเกียรติ ธนงกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
1772 นาย ชญานนท์ นามทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1773 นาย สมสวัสด์ ดำมะเดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นักศึกษา
1774 นาย ปรีชา มุ่งดี มรอ นักศึกษา
1775 นางสาว ธันยาภรณ์ อยู่เจริญกิจ มรอ นักศึกษา
1776 นาย ชลาลัย หอมสุวรรณ ความ​เป็น​พลเมือง​ไทย​ นักศึกษา​
1777 นางสาว กุลรวี กลิ่นกลั่น วิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์
1778 นางสาว มณีนุช บุษรา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1779 น.ส. ณัฐกานต์ จันทร์แก้วเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1780 นาย วุฒิพงษ์ กิกลิ้ง มหาวิทราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1781 นางสาว กมลชนก ไพรสันเทียะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1782 นางสาว ทวีพร เณรเถาว์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1783 นาย วีร​ะ​พงษ์​ รอด​วิเศษ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์​ นักศึกษา​
1785 นางสาว อาทิตยา เขื่อนจะนะ มหาวิทราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1786 นางสาว อาทิติญา แฉล้มประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1787 นางสาว เบญจวรรณ ฝีปากเพราะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1788 นางสาว ศิริวรรณ​ คงแก้ว ศาสตร์​พระราช​เพื่อ​การพัฒนา​ท้องถิ่น​ นักศึกษา​ สาขาวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​การอาหาร​ คณะ​เกษตร​ศาสตร์​
1789 นางสาว จินดาพร กาศสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1790 นางสาว ศุภสุตา พลอยแหวน มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1791 นาย ทรงวิทย์ กุลพรม มหาวิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1792 นางสาว ธิตินันท์ หาญพล มหาวิทยาลัยราชรัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1793 นางสาว เพ็ญนภา หลักทอง วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา
1794 นาย ปฎิพล สุนันทะพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1795 นางสาว พรพนิต อินอุด วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา
1796 นางสาว ศรัญญา สุขมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1797 นาย ธีรวุฒิ อินทร์พลับ วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา
1798 นางสาว สิริวรรณ จงสวัสดิ์ วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา
1799 นางสาว วิไลพร ทะล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1800 นางสาว ชฎามาศ วงษ์อุ่น วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา
1801 นางสาว อรัญญา เที่ยงทับ วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา
1802 นางสาว กมลพรรณ ทิพย์แก้ว วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1803 นางสาว ณัฐฐิตา มหาวิทราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1804 นาย อานนท์ อู่เงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา สาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
1805 นางสาว สุภาวดี ใจยอด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1806 นางสาว รสรืน ถาเอี้ย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา/สาขาบัญชี/คณะวิทยาการจัดการ
1807 นางสาว นงนภัส พิมพ์โพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1808 นาย เกรียงไกร แซ่ท้าว วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา
1809 นางสาว นิรมล โชติชานนท์ วิชารายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1810 นางสาว จรัสทิพย์ เจดีย์ขัติย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
1811 นางสาว สุทธิรัตน์ พลอยบุตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
1812 นางสาว กมลชนก ชื่นชม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา/สาขาบัญชี/คณะวิทยาการจัดการ
1813 นางสาว สุภาวดี เอี่ยมละออ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา/สาขาการบัญชี/คณะวิทยาการจัดการ
1814 นางสาว ภดาวรรณ สงพัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา สาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
1815 นางสาว กวิสรา ถาติ๊บ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา/สาขาการบัญชี/คณะวิทยาการจัดการ
1816 นางสาว อรนุช โชติช่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา สาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
1817 นางสาว ภัทรสุดา สะเดา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา/สาขาการบัญชี/คณะวิทยาการจัดการ
1818 นางสาว ศศิพร ปุญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา/สาขาบัญชี/คณะวิทยาการจัดการ
1819 นางสาว พรพรรณ สีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
1820 นางสาว ศิริรัตน์ มาจวง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา สาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
1821 นางสาว ชนิศา บุญธปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1822 นางสาว สุจิตรา หรีกประโคน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิชารายงานการเงินและการวิเคราะห์ นักศึกษา/สาขาบัญชี/คณะวิทยาการจัดการ
1823 นางสาว เบญญาภา สายแวว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1824 นางสาว ชนาพร จันทร์เดช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1825 นางสาว ณัฐปภัสร์ มูลแก้ว วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา
1826 นางสาว สุพัตรา สิทธิชัย มหาวิทยาลัยราชภัชอุตรดิตถ์ นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
1827 นางสาว ณัฐมน ศรีพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา/สาขาบัญชี/คณะวิทยาการจัดการ
1828 นางสาว ปัณฑิตา พูลรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา สาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
1829 นาย ประสุข โฆษวิฑิตกุ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร รับราชการ
1831 นางสาว มยุรา ยาไก่ต้อย มหาวิทยาลัยราภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1832 นางสาว ทิพย์อักษร คำผิว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา สาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
1833 นาย อิสรภาพ เทพกฤษณ์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
1834 นางสาว อินทร์ธิอร คำพิชิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พนักงานมหาวิทยาลัย
1835 นางสาว วิไลลักษณ์ บุญอนันต์ไชย มือ. นักศึกษา
1836 นางสาว สุดาภรณ์ ปันเงิน มรอ. นักศึกษา
1837 นาย นิติภัทร ศรีสุววณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
1838 นาย พรหมประทาน กันทะเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
1839 นางสาว ลักขณา คานแก้ว วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา
1840 นางสาว ธันย์ชนก ดอกเกี๋ยง มหาวิทราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1841 นางสาว ดวงฤทัย เรืองสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1842 นางสาว พิมพ์ชนก เรืองศรี สาขาชีววิทยา นักศึกษา
1843 นางสาว จิราภรณ์ คำเสมอ สาขาวิชาชีววิทยา นักศึกษา
1844 นาย นาวิน บุญสืบ มรอ. นักศึกษา
1845 นาย เตชินท์ บุญขาว มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1846 นางสาว ณัชชา สุขก้อน วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา
1847 นางสาว วารี วงศ์จันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
1848 นางสาว นพณภสสรณ์ รอดอินทร์ วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา
1849 นางสาว รจนา รินคู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา/สาขาการบัญชี/คณะวิทยาการจัดการ
1850 นางสาว อุทุมพร​ พี้เมีย มหาวิทยาลัยราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ นักศึกษา​ สาขาบัญชี​ คณะวิทยาการจัดการ
1851 นางสาว อริสา หลวงชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
1852 นางสาว กัญญารัตน์ มันทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1853 นางสาว รวินันท์ พันธุ์แก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา/การบัญชี/วิทยาการจัดการ
1854 นางสาว ชุติกาญจน์ วิชาดี ครุศาสตร์ นักศึกษา
1855 นาย พชรพล นิลปัทม์ ค.บ.เกษตรศาสตร์ นักศึกษา
1856 นางสาว ณัฐนรี ชาญพิทยา ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษาสาขานิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์
1857 นางสาว สุทธินันท์ สุทธิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1858 นางสาว วิจิตรา นิดตา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1859 นาย เสฎฐวุฒิ วุฒิ ราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1860 นางสาว รชยา บัวทอง สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ -
1861 นาย ณัฐดนัย ปานอินทร์ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ -
1862 นางสาว ปนัสยา คำโอด วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา
1863 ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครูอาจารย์
1864 นาย ธณกฤษ นันฝั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1865 นางสาว ปานลิขิต สุขอำมาตย์ - -
1866 นางสาว พรสวรรค์ กองมา ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1867 นางสาว โยธกา บุญยงค์ ผู้ประกยุคใหม่ sec.06 นักศึกษา
1868 นาย เตชสิทธิ์. ฐิตินันท์วรเวศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ นีกศึกษา
1869 นาย พิศุทธิ์ คำเฟื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1870 นางสาว พรกมล จันรุณ วิชาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา/สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/คณะเกษตรศาสตร์
1871 นางสาว สุดารัตน์ บรรเทาใจ นักศึกษา
1872 นางสาว ชัญญาพัชญ์ โบสถ์เหลี่ยม - นักศึกษา
1873 นาย ณัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
1874 นาย ณัฐวุฒิ อินตะวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1875 นางสาว ปิยดา อินมา - นักศึกษา
1876 นางสาว บุษกร สีคำ มหาลัยราชภัฏอุตรดิต์ นักศึกษา
1878 นางสาว ปวันรัตน์ ปิ่นมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1879 นางสาว ขวัญชีวา หล้ากัน - นักศึกษา
1880 นางสาว อารียา มาอยู่ - นักศึกษา
1881 ดร พลิศภัสร์ คำฟู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครูอาจารย์
1882 นาย วิรุฬ์ โตจันทร์ คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
1883 นาย สิทธิ์พสุ บุญญโพธิ์ศิริ ผู้ปนะกอบการยุคใหม่ นักศึกษา
1884 นางสาว บุญพิทักษ์ ขัติเนตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1885 นางสาว เมธาพร ทองก๊วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1886 นางสาว อารียา พานสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1888 นาย ทศพล มาลาม มหวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1889 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครูอาจารย์
1890 ผู้ข่วยศาสตราจารย์ ธนัตถา กรพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครูอาจารย์
1892 นาย อภิสิทธิ์ จันทะนู มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1893 นางสาว พิมพ์พิไล คำไวย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1894 นางสาว สุพัตรา จันเหลือง มหาวิราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1895 นางสาว กัลยรัตน์ ทัศเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1896 นางสาว จิราภรณ์ เทพา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1897 นางสาว อารีรัตน์ สารมะโน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1898 นางสาว​ วชิรา​พรรณ​ ข​ะ​จวง​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ นักศึกษา​
1899 นาย นิรันดร์ กัณหา ครุศาสตร์ นักศึกษา
1900 นางสาว ธิดาทิพย์ สุดสาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1901 นางสาว พิชญา พงษ์พรหมณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1902 นางสาว พรกนก เสือเกิด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1903 นางสาว ปาณิสรา พันธุปาล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1904 นางสาว เพ็ญพิชชา สุมา อุตรดิตถ์ นักศึกษา
1905 นาย พงษ์พนา ปลื้มญาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1906 นางสาว ณัฐรดี คล้ายกล่ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1907 นาย ปณิธาน ประดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1908 นางสาว พรชิดา ขันทะบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1909 นางสาว เกศรินทร์ สิทธิศร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1910 นางสาว จิรภิญญา กุลเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1911 นางสาว ดลหทัย ดอนแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1912 นางสาว จันทการต์ ล้วนปวน มหาวิทยาลัััยราชภัััฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1913 นางสาว พิมพกานต์นะหล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1914 นาย ณัฐพล อินทรศร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1915 นางสาว จิราภรณ์ ขุมเพ็ชร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1916 นางสาว วันวิสา บุญมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1917 นาย พฤหัสภูมิ อุทธิยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1918 นางสาว ฐาศิริ เทียนสว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1919 นาย สิรภพ วังทอง คณะเกษตรศาสตร์ รับจ้าง
1920 นาย สิรธีร์ ลือโฮ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1921 นางสาว รวิสรา ทิศานุรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1922 นางสาว ยลธิดา จุลเกกตุ มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1923 นางสาว พรษร กำแพงแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลูกจ้างของรัฐ
1924 นาย ศรัณย์ เอี่ยมพิพิธภักดี มหาวิทราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1925 นางสาว พิมพ์ลภัส ศักดิ์อุดมไพศาล นักศึกษา
1926 นาย ชยานันท์ เสาเพ็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์​ นักศึกษา
1927 นาย ณัฐชัย เสนากูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1928 นาย กิตติพงษ์ พุดเกิด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1929 นาย ประจักษ์ ซ้อมจันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1930 นางสาว ศรีธรา พิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1931 นาย วุฒิชัย แสนสงครา ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1932 นางสาว วรรณวิภา ชูภิมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1933 นางสาว ธนภรณ์ ปัญญานะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1934 นางสาว ธารกมล สุวรรณเกาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1935 นางสาว พัชรีภรณ์ นงนวล ราชภัฏ นักศึกษา
1936 นาย ณัฐวัตร โนราช คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
1937 นางสาว จิรนันท์ ปานคาน _ นักศึกษา
1938 นาย นิรันดร์ ทองอ่อน มรอ พนักงาน
1939 นาง น้ำฝน เฟื่องมะณี คณะเกษตรศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
1940 นาย อภิสิทธิ์ พูลเพิ่ม นักศึกษา
1941 นางสาว ธมลวรรณ ม่วงไม้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1942 นางสาว วิกานดา จารุชาต ครุศาสตร์ นักศึกษา
1943 นาย ชยากร ครุศาสตร์ นักศึกษา
1944 นางสาว ธัญญาเรศ ทาสี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1945 นาง รวีวรรณ มงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ
1946 นาย ปุณยวัจน์ ติลา มหาวิทยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1947 นาวสาว เขมิกา สมมุติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1948 นางสาว ศิริลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1949 นางสาว นรีภรณ์ วันเพ็ญ แพร่ นักศึกษา
1950 นางสาว ณัฐพร สุขวิทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1951 นางสาว บุรัสกร มีกัณหา - นักศึกษา
1952 นาย เกียรติศักดิ์ จันบุตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1953 นางสาว สุนิสา ชัยมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1954 นางสาว เอมิกา สมศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1955 นางสาว จุฑามาศ ลำพูน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1956 นางสาว ชิดชนก ชูนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1957 นาย ถิร​วุฒิ พรม​โสภา มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์ นักศึกษา
1958 นางสาว ปวีณ์นุช - นักศึกษา
1959 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนิดา เพิ่มศิริ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครูอาจารย์
1960 นางสาว นิศากร อาสารักไพร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิคถ์ นักศึกษา
1961 นางสาว กัญญาณัฐ เเข็งกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1962 นางสาว อมรกานต์ คำอินสม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1963 นางสาว เพียงขวัญ บัวพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1964 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีสุภา นาคธน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครูอาจารย์
1965 นาย นครินทร์ เขม้น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1966 นางสาว ชนม์นิภา แก้วสิมมา - นักศึกษา
1967 นาย เจตริน คำบ้านฝาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1969 นาย ตรัยคุณ​ ยศ​อาลัย​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ นักศึกษา
1970 นาย อัครพล โรยสูงเนิน ราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1971 นางสาว จามจุรี ขันป้อง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1972 นางสาว ชญานิศ แก้วเกี๋ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1973 นาย วรปรัชญ์ ขัตเนตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1974 นาย จักรพันธุ์​ แก่นทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1975 นางสาว กมลรัตน์​ วิโจทุจ มหาลัยราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ นักศึกษา​
1976 นาย ศรัณย์ ปานสมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1977 นางสาว ศิริพร กันยะเมา มหาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1978 นางสาว สุนิสา มะโนนึก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1979 นางสาว ปริญญาพร พรมดี อุตรดิตถ์ นักศึกษา
1980 นาย คาวี เครือคำ - นักศึกษา
1981 นางสาว รัชดาภรณ์ เสวะนา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1982 นางสาว ฐิติพร วรรณสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัทอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1983 นางสาว วีรณา ฉบับแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1984 นางสาว สุพัฒตรา ท้องฟ้าจำรูญ ครุศาสตร์ นักศึกษา
1985 นางสาว กมลรัตน์ คำด้วง มหาวิราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1986 นางสาว กนกพร สินเช้า ครุศาสตร์ นักศึกษา
1987 นาย ภูมิพัฒน์ พัทดิพันธ์ปรีดา มหวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครูอาจารย์
1988 นางสาว เบญจมาศ พวงใส คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
1989 รศ.ดร. สุภาวิณี สัตยาภรณ์ มหาวิทยาลัย ข้าราชการ
1990 นางสาว จิณห์นิภา จันโสดา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1991 นางสาว เพชรรี ผาแดง มหาวิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1992 นางสาว วรัญญา บุดดาวัน มหาวิทยาลัยราชฏัชอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1993 นางสาว ฒีรณัฐ แก้วคงขำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1994 นางสาว ชรินรัตน์ บัวคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1995 นางสาว วิรินทิรา ไทยทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1996 นางสาว รัฐติกาล หัตถี มรอ. นักศึกษา
1997 นาย ชิติพัทธ์ จันทระ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
1998 นาย ฐานเศรษฐ์ วรรห้วย ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา/มนุษย์ศาสตร์/นิติศาสตร์
1999 นางสาว ผกามาศ ถุงจินดา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2000 นาย พีรพัฒ นวลป้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2001 นาย นรากร อ่ำกริ่ม มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2002 นางสาว ฐาปณีย์ เขียวปัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2003 นางสาว กัลยรัตน์ ปัญชะนะ มหาวิทราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2004 นาย รุ่งอรุณ เข็มพล มรอ. นักศึกษา
2005 นางสาว นุชนาถ ถนอมสัตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2006 นาย ชลภัทร์ วงศ์ประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2007 นาย ปริญญา บัววังโป่ง สำนักงานอธิการบดี ข้าราชการ
2008 ผศ.ดร. เรืองเดช วงศ์หล้า มรภ.อุตรดิตถ์ ข้าราชการ
2009 นางสาว กุลภานัน เสือเกิด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงาน
2010 นางสาว กรรณิการ์ ศรีมอญ - นักศึกษา
2011 นางสาว นาถลดา โสประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2012 นางสาว เบญจวรรณ สอนโต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2013 นาย พรไชย สาครเสถียรกุล กองกลาง สนง อธิการบดี มรอ รับราชการ
2014 นาย ชนาภัทร มีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2015 นางสาว สุภาวรรณ รินสาร - นักศึกษา
2016 นายสมเกียรติ คะสัน บริษัท ล็อคเลย์เทรดดิ้ง จำกัด ค้าขาย
2017 นางสาว เนตรดาว อินถา หอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย
2018 นาย สมชาย ทิพย์ปัญญาไชย อุทวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ลูกจ้าง
2019 นางสาว ศิริญาพร เหล็กสิงห์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2020 นางสาว เสาวลักษณ์ ดวงดอกมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2021 นาย ไชยวัฒน์ รัจนันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2022 นางสาว ศิริพร เชียงนวน - นักศึกษา
2023 นาย ธนวัฒน์​ จอม​ประเสริฐ​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ ราชการ
2024 นางสาว นริศรา เมฆแจ้ง ครุศาสตร์ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2025 นาย สุรศักดิ์ สุกร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
2026 นาย เดชณรงค์ คบลา มรอ พนักงานมหาวิทยาลัย
2027 นางสาว ศศิธร คำหอม คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
2028 นางสาว บุณยวีร์ ทับทองดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2029 นางสาว รักษิณา ใจจันทร์ มรอ พนักงานมหาวิทยาลัย
2030 นางสาว ศุภาพิชญ์ ชุมภูยาละ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2031 นาง ศิริพร ธุรดาราตระกูล มรอ พนักงานมหาวิทยาลัย
2032 นาย พงศ์ภัค. เที่ยงตรง วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
2033 นาย ปรัชญา คันทรง กองกลาง มรอ. พนักงานมหาวิทยาลัย
2034 นาย ณรงค์ ชูกำลัง ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
2035 นาย นายเอกปริญญา มั่นสวะทะไพบูลย์ มรอ. พนักงานมหาวิทยาลัย
2036 นางสาว ณัฐสุรางค์ บ่อคำ ว่าง ว่าง
2037 นาย วุฒินันท์ แก้วบุญมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2038 นางสาว ปิ่นมณี อินปา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2040 นาย สมัชชา แดงเจริญ มรอ พนักงานมหาวิทยาลัย
2041 นางสาว สตรีรัตน์ แตงอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2042 นาย ชลธี ไกรกิจราษฎร์ งานโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พนักงานมหาวิทยาลัย
2043 นาย ศุภากร วันงิ้ว มรอ พนักงานมหาวิทยาลัย
2044 นางสาว กัญญารัตน์ อ่ำเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษาห
2045 นาย กฤษกร อิ่นแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2046 นางสาว อำนวย คงเกตุ พรักงาน
2047 นาย วิศรุต ทองสุข สำนักงานทุ่งกะโล่ มรอ พนักงาน
2048 นาย อภินันท์ จันศรี มรอ พนักงานมหาวิทยาลัย
2049 นาย ภควัฒน์ แจ้งกรณ์ ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
2050 นาย ก่องเกียรติ หาญสมบัติ สำนักงานทุ่งกะโล่ มรอ พนักงาน
2051 นาย ณัฐพล แสงอรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2052 นาย อรรถพล ริพล มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2053 นาย ธนา มเหสัก มรอ พนักงานมหาวิทยาลัย
2054 นางสาว นงเยาว์ แดงหน่าย พนักงาน
2055 นาย พเยาว์ เลี้ยงประเสริฐ สำนักงานทุ่งกะโล่ มรอ พนักงาน
2056 นาย กิติพงษ์ ภูดิ่งเงิน มรอ พนักงานมหาวิทยาลัย
2057 นาย นิติพงษ์ ขันทะบุตร มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2058 นางสาว กรองแก้ว เกตุเชื้อจีน สำนักงานทุ่งกะโล่ มรอ พนักงาน
2059 นาย มงคล โภคารัตน์ มรอ พนักงานมหาวิทยาลัย
2060 นางสาว อรุณี เดชทับทัน - พนักงาน
2061 นางสาว วรรณชนก ราชพลแสน มรอ พนักงานมหาวิทยาลัย
2062 นางสาว ชมาพร สีเสือ มรอ. พนักงานมหาวิทยาลัย
2063 นาย สันติ คุ้มแสง สำนักงานทุ่งกะโล่ มรอ พนักงาน
2064 นาย บุญธรรม แตงริด พนักงาน
2065 นาย สวาท อยู่คง มรอ พนักงานมหาวิทยาลัย
2066 นาย วัชรินทร์ เครือเมือง สำนักงานทุ่งกะโล่ มรอ พนักงาน
2067 นางสาว ศุภรัสมิ์ คำวงฬา - พนักงาน
2068 นางสาว ธนิสรา ถมจ่าย มรอ พนักงานมหาวิทยาลัย
2069 นาง จันทนา เกตุเชื้อจีน สำนักงานทุ่งกะโล่ มรอ พนักงาน
2070 นางสาว น้ำฝน เปี่ยมท้วม - พนักงาน
2071 นางสาว จันทิมา ศิริเทพ มรอ พนักงานมหาวิทยาลัย
2072 นาย ราชัน โภคารัตน์ สำนักงานทุ่งกะโล่ มรอ พนักงาน
2073 นาย สุภาพ แสงสว่าง มรอ พนักงานมหาวิทยาลัย
2074 นางสาว สร้อยสุดา คงนิล - พนักงาน
2075 นาง กนกณรัชต์ เทศน์เกตุ สำนักงานทุ่งกะโล่ มรอ พนักงงาน
2076 นางสาว วิลาวรรณ วิเชียรรติ มรอ พนักงานมหาวิทยาลัย
2077 นางสาว จิราพร เพียงตา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2078 ดร. วิรัตน์ จำนงรัตนพัน สำนักงานทุ่งกะโล่ ข้าราชการ
2079 นางสาว สุธิดา ทิพย์โสต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2080 นาย ปรุฬห์จักร อัครารัศม์สกุล มรอ. ครูอาจารย์
2081 นางสาว​ ฟ้าใส​ พุ่มอรัญ​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ นักศึกษา​
2082 นางสาว ญาดา จันทร์ดวงดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2083 นาย สุรชัย ขาวเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2084 นางสาว ศิริพร บาลี ครุศาสตร์ นักศึกษา
2085 นาง ณัฐพัชร์. มหายศนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครูอาจารย์
2086 นางสาว ดรุณี วันปา ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
2087 นาย นพนัย นุชรอด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2088 นางสาว ปิยะธิดา อุ่นแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2089 นางสาว ลิดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิถ์ นักศึกษา
2090 นางสาว นันทรัตน์ คำพรหม นักศึกษา
2091 นาย ภาณุพันธ์​ กันทะพะเยา มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ นักศึกษา
2092 นาย ฐิติกรณ์ สืบตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2093 นางสาว ธันยพร มีสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2094 นาย ภานุวัฒน์ ปิรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2095 นางสาว บุษราภรณ์ แสนกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2096 นาย สุรศักดิ์ เอี่ยมมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2097 นางสาว รัตนาภรณ์ นันไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2098 นาย สิทธิชัย รอดพลัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2099 นางสาว ชลิดา บัวพา คณะเกษตรศาสตร์ นักศึกษา
2100 นางสาว เกวลิน ฟูเเสง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2101 นางสาว เกศราพร โม่งทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2102 นางสาว ณัจฉริญา วงษ์จันทร์นา ราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2103 นางสาว ศุภมาส มณเฑียร มหาวิทยาลัยราชภัฏอัตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
2104 น.ส วราลักษณ์ ใจแก้วทิ มรอ นักศึกษา
2105 นางสาว ชลธิชา ภูใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2106 นางสาว กุลณี รักษา สภามหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
2107 นางสาว สิรินาถ สิงห์ใส มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2108 นางสาว จีระภัทร คล้ายจ้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2109 นาย ภคพล ก๋าทองทุ่ง นักศึกษา
2110 นาย พัชรพล สีหะวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2111 นางสาว​ ศิริพร​ ผันเขียว มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ นักศึกษา​
2112 นาย วงศธร กอบกำ คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
2113 นางสาว พลอยไพลิน สิทธิเเพทย์ มหาวิทยาลัยราชฎัภอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2114 นางสาว อมลกานต์ คล้ามนฤมล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2115 นางสาว อุไรรัตน์ คำชื่นวงค์ สำนักงานเกษตรเเละสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ข้าราชการ
2116 ด.ช. พิระภัทร พิระภาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักเรียน
2117 นาย วิโรจน์ สะสมสิน สำนักงานเกษตรจังหวัด รับราชการ
2118 นางสาว พัฒน์นรี กมลสุรเชษฐ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้าราชการ
2119 นาย นิติกร อินจ่าย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2120 นางสาว ปัญชญา เกิดส่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2121 นางสาว เสาวลักษณ์ โพธิ์ทอง มรอ นักศึกษา
2122 นาย วัฒนชัย จินา มหาวิทยาลัยราชภัชอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2123 นาย บรรจง ศรีสอาด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิริกิติ์ พนักงานของรัฐ
2124 นางสาว สุรัสวดี เข็มทอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2125 นางสาว อุบลรัตน์ พูลทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครูอาจารย์
2126 นางสาว ปวีณา มานพกาวี ราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2127 นางสาว ภาสินี รินถา มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2128 นางสาว ปิยะวีร์ มีเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2129 นางสาว สกุลทิพย์ รักสนิท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2130 นาย ธีรพล จุลเกตุ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทย์ฯ มรอ. นักศึกษา
2131 นางสาว มิ่งขวัญ ม่วงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2132 นางสาว กัลยารัตน์ เยาวะภาว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2133 นางสาว ปรารถนา โล้วิชากรติกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2134 นางสาว พรรณณิภา อินวันนา ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2135 นาย คณิศร ประทอง สาขาวิทยาการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2136 นาย ภควรรษ ศรีสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2137 นางสาว พรฤทัย เชื้อเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2138 นางสาว พิไลวรรณ ขาวสม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2140 นางสาว สุนิสา สีนวน - นักศึกษา
2141 นาย สกุลสิทธิ์ อิสสระ มรอ. นักศึกษา
2142 นาย ศิรวิทย์. หล่อหลอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2143 นางสาว สร้อยฟ้า หาญครุฑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2144 นางสาว ณิศรา โพธิ์งาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2145 นางสาว สินิทธา บุญศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2146 นางสาว มณีวัลย์ แก้วประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2147 นาย กิตติ์พิพัชร์ เกษเพ็ชร - นักศึกษา
2148 นาย ลัทธวีร์ ศรีประภา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2149 นางสาว อริศรา ชื่นดอนกลอย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2150 นางสาว ต้นแก้ว ดามัง สพม.38 สพฐ. ครูอาจารย์
2151 นาย ณัฐพงษ์ เกลี้ยกล่อม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2152 นางสาว มานิตา พรมมา ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ
2153 นาย วีระพงษ์ พิมพ์จันทร์ มหาวิทยาลักราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2154 นาย ปิยะพันธุ์ ขันไร่ โรงเรียนบ้านหาดเค็ด ข้าราชการ
2155 นางสาว สุนารี ชมชิด มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ นักศึกษา​
2156 นาย ปิยะสันต์ วรรณภพ โรงเรียนบ้านผาเวียง สพป.น่าน เขต 2 รับราชการครู
2157 นาย ธีรพันธ์ ราทธะพงษ์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา นักศึกษา
2158 นางสาว อารียา พุทธา คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
2159 นาย กัมภูชิต​ ดิษทับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2160 นาย ศราวุธ มาดาสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2161 นาย ถนอมสิน​ ศรีนะ อุตรดิตถ์​ นักศึกษา​
2162 นาย อนันต์ จันทิหล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
2163 นาย ปฎิภาณ​ ทองสุข สาขาวิทยาศาสตร์​การกีฬา นักศึกษา
2164 นางสาว นิตยา นาคเชื่อม วิทยาศาสตร์การกีฬา นักศึกษา
2165 นางสาว ลลิตา ลุนสะเเกวงษ์ ครุศาสตร์ นักศึกษา
2166 นางสาว อิศรา ยังเย็น มหาวิทยาราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
2167 นาย อภิสิทธิ์ สิทธิอุทัยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2168 นางสาว เขมิกา ปะระทัง คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
2169 นาย สาธิต โรงเรียนบ้านหนองรังสิต สพป.สท.2 ข้าราชการครู
2170 นางสาว ธันยย์ชนก บุญจันทร์ คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
2171 นาย พิริยะ สันติธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2172 นางสาว ชุติกาญจน์ หลวงแสน โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน ครูอาจารย์
2173 นางสาว อารียา พุทธา คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
2174 นางสาว ขวัญหล้า น้อยนวล โรงเรียนบ้านแม่เทิน ข้าราชการครู
2175 นาย ยุทธศักดิ์ หาดเคลือบ โรงเรียนบ้านดอนโพ ข้าราชการครู
2176 นาย ธีระศักดิ์ รักคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2177 นาย เอกลักษณ์ พิมพ์รอด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ข้าราชการ
2178 นางสาว ปราณปริยา นัยเนตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2180 นาย ธนภัทร​ เดชเมือง มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ นักศึกษา​
2181 นาย ณัฐวุฒิ รัตนเสถียร สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา นักศึกษา
2182 นางสาว พัชรมัย ทองแดง โรงเรียนวัดคลองตาล (ศรีรัตนประชานุกูล) ข้าราชการ
2183 นางสาว เกวลิน ตาใจ ราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2184 นางสาว สุกัญญา อุ่นกระมล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2185 นางสาว ขนิษฐา ทาแฝง สพป.พล3 ครู
2186 นาย ณัฏฐ์ธฌานนท์ ข้ามสาม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ข้าราชการ
2187 นางสาว ปรางทิพย์ เจี้ยมกลิ่น สพป.สุโขทัย เขต 2 ราชรับการ
2188 นางสาว ประดิภา แก้วบุญมา สพป. อุตรดิตถ์ เขต2 ข้าราชการครู
2189 นางสาว มานิตา พ่วงศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
2190 นางสาว ณัฐณิชา รุมชุมพล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2191 นางสาว ณัฐพัชร์ สพฐ ข้าราชการครู
2192 นางสาว พัชรัตน์ วุฒิญาณ โรงเรียนนครไทย ข้าราชการ
2193 นาย พงศ์เทพ กันยะมี โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ครูอาจารย์
2194 นางสาว ลีลาวดี รอดแล้ว สพป.สท.เขต2 ข้าราชการ
2195 นาย ธีรนัย สกุลมหาทรัพย์ นักศึกษา
2196 นางสาว ฉัตรฤดี โยงกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2197 นางสาว พรทิพย์ ยอดบุตรดี มรอ. นักศึกษา
2198 นาย พิทยา มณีเลิศ - นักศึกษา
2199 นาย ธนากร ถิ่นการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2200 นาย บัณฑิต อุปทะ ครุศาสตร์ นักศึกษา
2201 นางสาว ฑิฆัมพร ศักย์กุญภรณ์ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ครู
2202 นาย อภิสิทธิ์ นิ่มมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
2203 นาย กมลเชษฐ์ หลวงชัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2204 นาย ประยงค์ อุทธิสินธุ์ กศน.อำเภอลับแล ข้าราชการ
2205 นางสาว ธันยชนก ฉายพุดซา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2206 นาย กรธรรศ ประศาสน์วนิช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ข้าราชการครู
2207 นางสาว ศิรประภา นาคมี พิษณุโลก นักศึกษา
2208 นางสาว ปกิตตา ปานเกษม สพป.สท เขต 2 ข้าราชการ
2209 นาย ชโนดม บานแย้ม - นักศึกษา
2210 นางสาว ปัทมา บ้านนานิรามัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2211 นาย วิเชษฐ์ คำอ่อง วิชาศาสตร์พระราชา นักศึกษา
2212 นาย สิรวิชญ์ อารินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2213 นางสาว พัชรมณี ปรีเปรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2214 นาย ชยางกูร การุณประชา มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2215 นาย กมลภพ หมั่นขีด - นักศึกษา
2216 นาย นพนนท์ มาลัยลอย สาขาวิทยาศาสตร์กากีฬา นักศึกษา
2217 นาย นันพิพัฒน์ อยู่คร้าม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2218 นางสาว เกษมณี บุญเมือง วิทยาศาสตร์การกีฬา นักศึกษา
2219 นาย กิตติภูมิ โปทา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา นักศึกษา
2220 นาย ชาคริต ษัษฐชาคร สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา นักศึกษา
2221 นางสาว ชลธิชา มณีจำนงค์ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา/สาขาวิชา/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2222 นาย วันชัย คำหน่อ โรงเรียนบ้านเวียงสอง ข้าราชการ
2223 นางสาว รัตนา นาคโต มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ นักศึกษา
2224 นางสาว ขวัญจิรา ทองอินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2225 นางสาว แพรวไพลิน ยินดี Uru นักศึกษา
2226 นางสาว จรรยา อนุศรี มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2227 นางสาว เบญจวรรณ โทจำปา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2228 นางสาว ดวงฤทัย จันคีรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2229 นาย พีระภัทร บัวทอ นักศึกษา
2231 นาย ธนาวัฒน์ จันน้ำเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2232 นาย สิรภพ พลิกศรี มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2233 - กฤษดากร ทองพันธ์ - นักศึกษา
2234 นาย สหัสวรรษ จันทร์เจ๊ก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
2235 นาย ธนกฤต บุญโฉม มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2236 นางสาว กานต์พิชชา ทองน่วม มรอ. นักศึกษา
2237 นางสาว ภัทรวดี ครุฑน้้้อย ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา/รัฐประศาสนศาสตร์/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2238 นาย ธีรโชติ เข็มทอง วิชา ความเป็นพลเมืองไทย เอกนิเทศศาสตร์ Sec 13 นักศึกษา
2239 นางสาว สุภาพร อ่องสำริด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
2240 นางสาว สุภาวดี มะณีวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2241 นางสาว สุชาดา ดวงสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2242 นางสาว จิรนุช นันทสี มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2243 นางสาว รัชดาวัลย์ อารี มหาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2244 นางสาว นาตาลี กัลยาณมิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2245 นางสาว ชลธิชา ถมอินทร์ อุตรดิตถ์ นักศึกษา
2246 นางสาว นางสาวนุชนารถ แก้วน้อย สพป.อต.เขต 2 ครูอาจารย์
2247 นางสาว อภิชญา หลอมนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2248 นาย กฤตพนธ์ มีรอด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2249 นางสาว วนิดา วิระขันคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2250 นาย ประพนธ์ ธนารักษ์ - ข้าราชการบำนาญ มรอ.
2251 นาง ธิดา ธนารักษ์ - ข้าราชการบำนาญ มรอ.
2252 นาย พงศ์พันธุ์​ ขัน​ทะ​ปิน​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ นักศึกษา​
2253 นางสาว ศิรประภา กุ่ยอ่อง ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา
2254 ว่าที่ ร้อยตรี ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ครูอาจารย์
2255 นาง อำพร เพชรสุวรรณ - ธุรกิจส่วนตัว
2256 นางสาว ญานินต์ คงคะดี ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาทัองถิ่น นักศึกษา/รัฐประศาสนศาสตร์/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2257 นางสาว สุรดา แสงปัญญา แสงปัญญา นักศึกษา
2258 นาย ประพันธ์ เพชรสุวรรณ - ธุรกิจส่วนตัว
2259 นาย จักรกฤษ เงาะสนาม ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา/รัฐประศาสนศาสตร์/คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2260 นางสาว พิชานันท์ จรัสทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2261 ว่าที่ร.ต. อรรถพล เพชรสุวรรณ กรมทางหลวง ข้าราชการ
2262 นางสาว อินทิรา นันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2263 นาย สิริฤกษ์ มั่นแย้ม ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา/รปศ/มนุษยศาสตร์
2264 นางสาว สรัลชนา ขอนพิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2265 นาย ธนพล สังขพร ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา สาขา รปศ. คณะ มนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
2266 นางสาว วราภรณ์​ ธิติมูล มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ นัก​ศึก​ษา
2267 นาย วิกานต์ วันสูงเนิน มหาวิทยาลัยนเรศวร พนักงานมหาวิทยาลัย
2268 นางสาว ภาณินี ขะบวน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2269 ผศ.ดร. นิพนธ์ เกตุจ้อย มหาวิทยาลัยนเรศวร พนักงานมหาวิทยาลัย
2270 นางสาว มรกต วงศ์ถา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2271 นางสาว ณัฐสุดา ถาเงิน คณะมนุษยศาตร์ ฯ นักศึกษา
2272 นาย จิรายุส บุญธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2273 นางสาว สุชานันท์ ราชอุปนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2274 นางสาว ชลธิชา แสนสิทธิ์ อุตรดิตถ์ นักศึกษา
2275 นาย พิเชษฐ์ ปัญญะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2276 นางสาว กชกร ใจวงค์ ราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2277 นางสาว​ ขนิษฐา​ แดง​ด่วน​ ศาสตร์​พระราชา​เพื่อ​พัฒนา​ท้องถิ่น​ นักศึกษา​ คณะ​มนุษยศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์​ เอกรัฐประศาสนศาสตร์​
2278 นางสาว ดวงกมล เกิดเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2279 นางสาว สุรางค์พิมล บรรณทอง ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2280 นางสาว รัตนาพร หมื่นทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2281 นางสาว ปวีณ์ธิดา ฉิมมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2282 นางสาว ลลิตา สัมฤทธิตานนท์ มหาวิทยาละยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
2283 นาย วันชนะ จันทร์เพ็ญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2284 นางสาว รพีพรรณ ศรีจันทร์ทับ นักศึกษา
2285 นางสาว รัฐพร สายวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2286 นาย วิชยุตม์ มีเกิดมูล ราชภัฏ อุตรดิตถ์ นักศึกษา
2287 นางสาว รัตนาภรณ์ อ่อนป๊อก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2288 นางสาว ภัทราภรณ์ มั่นเกิด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2289 นางสาว กนกพร แก้วรักถา ศาสตร์พระราชาและการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา/สาขารัฐประศาสนศาสตร์/คณะมนุษยฯ
2290 นางสาว โศภิษฎาลักษณ์ อ๊อดกัน วิทยาศาสตร์การกีฬา นักศึกษา
2291 นาย วันชนะ บุตรสันเทียะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2292 นางสาว พาขวัญ พรมนิมิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2293 นางสาว วาสนา ผิวขำ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2294 นางสาว สิริยากร คีรีคำรณ - นักศึกษา
2295 นางสาว ปวีณา อินทรเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2296 นางสาว ภาวินี คงปันนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2297 นาวสาว นฤวรรณ แก้วเกษการณ์ มหาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2298 นางสาว วรกานต์ จีนย้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2299 นางสาว ยุพาวรรณ เถื่อนรอด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2300 นางสาว ภัทรพร เบ้าทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2301 นาย กิตติชัย​ รุ่ง​ทอง​ ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนา​ท้องถิ่น​ นักศึกษา​/รัฐประศาสนศาสตร์​/มนุษยศาสตร์​และสังคมศาสตร์​
2302 นาย กิตติศักดิ์ ชมภู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2303 นางสาว ศิริพร แซ่ลี มหาลัย นักศึกษา
2304 นางสาว ศรัณย์พร บุญเทียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2305 น.ส. มนสิชา หนองฝาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2306 นางสาว ปฤษฎางค์ อินมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2307 นางสาว ภัควลัญชญ์ ใจวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2308 นาย อธิวัฒน์ สุริยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2309 ผศ.ดร. พิมพ์ใจ สีหะนาม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์
2310 นางสาว สุภัสสร ใจเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2311 นางสาว พรนภา อินสอนใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2312 นางสาว พัชร์สิตา ศิวาดำรงค์ สำนักงาน Talent Mobility พนักงานมหาวิทยาลัย
2313 นางสาว อุษณีย์ ขวัญเปรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2314 นาย อภิเชษฐ มูลเค้า สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทย์ฯ นักศึกษา
2315 นางสาว กิ่งกานต์ จอมหล้า มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2316 นางสาว มายุรี มาคูณ นิเทศศาสตร์ นักศึกษา
2317 นางสาว ปิ่นอนงค์ อินศรี ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาการท้องถิ่น นักศึกษา
2318 นางสาว ธนัชพร คำเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2319 นางสาว รัตนากร เกตุคง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2320 นางสาว จิราภรณ์ คำสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2321 นาย จิรภัทร ปริกเพชร อุตรดิตถ์ นักศึกษา
2322 นางสาว อนุสรา เหล็กคำ โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก ข้าราชการ
2323 นางสาว จุฑารัตน์ แก้วประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2324 นาย ชนาธิป​ สิทธิ​ศักดิ์​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ นักศึกษา​
2325 นาย วริศ ใบบัว ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา/รัฐประศาสนศาสตร์/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2326 นางสาว วิกานดา - นักศึกษา
2327 นางสาว ภัทราภรณ์ ดำสอน มหาวิทราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2328 นาย กิตติชัย กรประเสริฐ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา
2329 นาย ธนพงศ์ ศรีนวนแตง ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร
2330 นาย วิชัย เเซ่ลี เพชรบูรณ์ นักศึกษา
2331 นาย นเรศ พุ่มชื่น วิทยาศาสตร์การกิฬา นักศึกษา
2332 นาสาว นฤมล จิตรบุญ มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2333 นางสาว จีระนันท์ บุญสม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2334 นางสาว เทวดา ยมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2335 นางสาว พัชรีภรณ์ ฉัตรทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2336 นาย ธงชัย จีนย้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2337 นางสาว นันทิญา ปิวิถะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2338 นาย พสิษฐ์สุธา​ มหายศนะนท์ คณะครุศาสตร์ ครูอาจารย์
2339 นาย เสฎฐวุฒิ ซอเสียง ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2341 นาย ปิยะพงศ์ หล้าแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2342 นางสาว โซวอน คิม ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษา
2343 นางสาว ณัฏฐนันท์ สุขสวัสดิ์ศร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2344 นางสาว ทิพยวารี แซ่อึ้ง มหาวิทยาลัย นักศึกษา
2345 นาย รติพงษ์ เสียงสูง มหาวิทยาลัย นักศึกษา
2346 นาย จักรพรรดิ์​ หาญวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2347 นางสาว จิตสุภา อุ่นถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2348 นางสาว พัชราพร พนมเขต กศน.อำเภอน้ำปาด ครู
2349 นาย สันติสุข ริกากรณ์ ราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2350 นางสาว หัสวดี นัดแบน ราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2351 นางสาว จิรวรรณ กาคำ ครุศาสตร์ นักศึกษา
2352 นางสาว รีนาประกา กลางนภา ราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษา
2353 นาย ศรัณยู อินคำ วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/Section07
2354 นาย กันตินันท์งามพริ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2355 นาย ชานนท์ แซ่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2356 ว่าที่ร้อยตรี ชัยวัฒน์ กิตติ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานราชการ
2357 นาย ธนพงษ์ ทองนวม มหาวิทยาลัย นักศึกษา
2358 ว่าที่ร้อยตรี จิรัฏฐ์ พิมพ์สาร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานราชการ
2359 นาย ธีรศักดิ์ กาฝาก ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษย์ศาสตร์
2360 นางสาว วารุณี รัตนาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2361 นาวสาว ชาลินี พัดอะโน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2362 นาย อนันตชัย เพ็ชรรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2364 นางสาว อัฐชราภรณ์ ผงแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2365 นาย อภิรักษ์​ ใจ​ไว​ คณะ​ครุศาสตร์​ นักศึกษา​
2366 นางสาว หทัยทิพย์ จินาเคียน มหาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2367 นาย ทัศน์พล ศรีสมบัติ ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
2368 นางสาว รับพร ถิ่นนารุ้ง ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา/สาขานิติศาสตร์/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2369 นางสาว สุกัญญา วงค์คำจันทร์ ม.ร.อ นักศึกษา
2370 นาย ศักดิ์ศรดิ์ วงศ์หนังสือ มรอ นักศึกษา
2371 นางสาว สุดารัตน์ ขวัญอยู่สถาพร ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา/สาขานิติศาสตร์/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2372 นาย ศุภณัฐ กาติ๊บ ความเป็นผลเมือง นักศึกษา sec10
2373 นาย รชต รสภิรมย์ มหาวิทยาลัย นักศึกษา
2374 นางสาว กาญจนาพร จันทร์ศิริ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา/นิติศาสตร์/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2375 นางสาว ญาติมา เมรุจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2376 นางสาว กนกภรณ์ กิติยะ มรอ. นักศึกษา
2377 นางสาว พิมพกานต์ ใจแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2378 นาย ปฏิเวธ สุทธิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2379 นาย พิชญ์ชญาฏา ศรีสมบูรณ์ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา/รปศ/ปีที่1
2380 นางสาว พลับพลึง สุขยิ่ง นักศึกษา
2381 นางสาว ณัฐนิช ทิพยศ มรอ. นักศึกษา
2382 นางสาว วิภาพร แก้วน้ำอ่าง มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2383 นางสาว รสริน เอี่ยมแปลง ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา
2384 นางสาว ลำภู คำจ๋า ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา
2385 นางสาว นริศรา ศิริบูลย์ภักดี ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2386 นาย โชตวิชช์ อินทนนท์ งานโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอถตรดิตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
2387 นางสาว พิชญ์สินี สิงห์โต ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา
2388 นาย เจษฎา​กร​ ธิน่าน ศาสตร์​พระราชา​เพื่อการพัฒนา​ท้องถิ่น นักศึกษา​ สาขานิติศาสตร์​ คณะมนุษย​ศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์​
2389 นางสาว ฐิตาภรณ์ เขื่อนเพชร - นักศึกษา
2390 นาย ปวีณ เล็กอุทัย ศาสตร์พระราขาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา
2391 นาย อัครพอ ไชยสรินท์ อัครพล​ ไชยคิรินทร์ นักศึกษา
2392 นางสาว พิชชารีย์ อินช้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2393 นางสาว วรรณพร เรือนแก้ส ราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2394 นส เตชินี บุญหวา ราชภัอุตรดิตถ์ นักเรียน
2395 นาย ทรงเผ่า แตงเอี่ยม ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา สาขา นิติศาสตร์ คณะ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
2396 นาย พูลศักดิ์ มีเพ็ชร ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา สาขา นิติศาสตร์ คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2397 นางสาว สุภาวดี ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2398 นางสาว จิราพร อินมาสม ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2399 นาย บัญธนาวัฒน์ สำราญพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2400 นาย สุทิวัส ใจทหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
2401 นาย ศรันย์ บุญประจวบ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์
2402 นางสาว รัชชประภา ประเทือง มหาวิทยาลัย นักศึกษา
2403 นาย อนุสิทธิ์ เหล็กมั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2404 นางสาวศิริรัตน์ เสรีย์วงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2405 นางสาว กัญญ์วรา มั่นระวัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2406 นางสาว สุพรรษา ภัยห่าง ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา วิชาเอก ภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ
2407 นางสาว ศศิธร ม่วงเอ็ม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2408 นางสาว ธันยาพร อินจง มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2409 นางสาว วรรณวลัย ชิว มหาวิทยาลัยราชภฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2410 นางสาว โสภิดา จินดาประทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2411 นาย อชิตะ ซอกผา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2412 นาย สมเกียรติ จันทรา นักศึกษา
2413 นางสาว ภัทรวดี เพิ่มพูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2414 นาย วิเชียรชัย แก้วประเสริฐ มรอ. นักศึกษา
2415 นางสาว จิรารัตน์ สุวรรณรัตน์ ครุศาสตร์ นักศึกษา
2416 นาย จารุเดช บางขะกูล ครุศาสตร์ นักศึกษา
2417 นางสาว อัญญาวีร์ หอมรื่นรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นักศึกษา
2418 นางสาว ณัฐชยา นันศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2419 นาย ปฏิพัทธิ์ บังเมฆ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2420 นางสาว ปวีณา ดวงสุภา ศาตร์​พระราชา​เพื่อการพัฒนา​ท้องถิ่น นักศึกษา / ร.ป.ศ / มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​
2421 นางสาว จิณห์วรา ม่วงทิม มรอ นักศึกษา
2422 นางสาว ศศิธร นิลสนธิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2423 นางสาว พิมพศิริ คงโต มรอ นักศึกษา
2424 นาย ณัฐวัตร อยู่ทิม วิชาศาสตร์พระราชา นักศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
2425 นางสาว ณัฏฐณิชา กองพรม มรอ. คณะวิทยาการจัดการ เอกบัญชีบัญฑิต ักศึกษา
2426 นางสาว เกวลิน สมณา มหาวิทยาราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2427 นางสาว ชนกสุดา สิงห์แก้ว - นักศึกษา
2428 นางสาว ปริญดา เรืองเที่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2429 นางสาว ชญานี โตบำรุง ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์
2430 นางสาว สุธามาศ กางเวหา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
2431 นางสาว ภัณฑิรา จันทร์ภูมิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
2432 นาย ชยพล มาง้าว มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2433 นางสาว ระพีพรรณ ภู่ปาน - นักศึกษา
2434 นาย จิรา​ยุ​ โกศา​ มหาวิทยาลั​ย​ราชภัฎ​ ​อุตรดิตถ์​ นักศึกษา​
2435 นางสาว วิลาวัณย์ ขัดมูล คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
2436 นางสาว ธิติมา วงษ์พรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2437 นาย ภูรีพงษ์ วังคีรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2438 นาย พันธกานต์ ยอดสุวรรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
2439 นาย ทยากร ทานะขันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
2440 นส. ภษร ฌานรานนท์ บริษัทเอกชน โรงงานคอนกรีต
2441 นาย เกียรติศักดิ์ สรรเสริญ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2442 นาย ธันยบูรณ์ ทิมฉิม ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา
2443 นาย ตฤณชาติ กาศมณี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2444 นางสาว มัณฑิตา ใจเย็น มหาวิทยาลัยภัฏอุตรดิถ์ นักศึกษา
2445 นาย ทัพพสาร คำอ้ายล้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2446 นาย ทวีศักดิ์ บำรุงเก่า นักศึกษา
2447 นางสาว วรรณนิศา ประสพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2448 นางสาว เปรมปรีดา เบี้ยวน้อย มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2449 นางสาว อัญชลี ยังวิลัย ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา/รปศ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2450 นางสาว ปิยะธิดา ห้าวหาญ ศาสตร์​พระราชา​เพื่อ​การพัฒนา​ท้องถิ่น​ นักศึกษา
2451 นางสาว นฤมล เม่นวังแดง ครุศาสตร์ นักศึกษา
2452 นางสาว ณัฏฐณิชา ยิ้มปั่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2453 นางสาว ณัฐกานต์ วิพลชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2454 นาย ทรรศพล พ่วงบางโพ สังกัด มหาวิทยาราชภัฏ คณะ วิทยาการจัดการ สาขา การจัดการธุรกิจบริการ นักศึกษา
2455 นางสาว อาภารัตน์ เอื้ออรุณ สังกัด มหาวิทยาราชภัฏ คณะ วิทยาการจัดการ สาขา การจัดการธุรกิจบริการ นักศึกษา
2456 นางสาว อาทิตยา กำจัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ สาขา การจัดการธุรกิจบริการ นักศึกษา
2457 นาย เชิดชัย เพ็งปั้น ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2458 นาย ภาณุพงษ์ แก้วบุตร ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2459 นาย นนธชัย นวลมะ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา นักศึกษา
2460 นาย ภัทรพล สุฉายา มหาวิทยาราชภัฏ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจบริการ นักศึกษา
2461 นางสาว เมธาวี แซ่ตั้ง สังกัด มหาวิทยาราชภัฏ คณะ วิทยาการจัดการ สาขา การจัดการธุรกิจบริการ นักศึกษา
2462 นางสาว กันติมา ก้างตั้น มรอ นักศึกษา
2463 นางสาว อรียา อุตส่าห์ มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2464 นางสาว ศุภมาศ กุหลาบวรรณ ศาสตร์​พระราชา​เพื่อ​การพัฒนา​ท้องถิ่น​ นักศึกษา​ สาขาวิชา​นิติศาสตร์​ คณะ​มนุ​ษ​ยศ​า​สตร์และ​สังคม​ศาสตร์​
2465 นางสาว นิศารัตน์ เนตรแสงสี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2466 นางสาว สุมัชญา ศรีชามก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2467 นางสาว ปิยะฉัตร เเสนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2468 นาย สุกฤษฏิ์ เชียงส่ง สังกัด มหาวิทยาราชภัฏ คณะ วิทยาการจัดการ สาขา การจัดการธุรกิจบริการ นักศึกษา
2469 นางสาว ภัทรสุดา จงจิตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2470 นาย ณัฐวัฒน์ กำเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2471 นาย สุรศักดิ์​ ผิวมา วิทยาการจัดการ นักศึกษา
2472 นางสาว สุทธิรักษ์ น้อยหัวหาด คณะวิทยาการ​จัดการ​ นักศึกษา​
2473 นางสาว จันทิมา เกตุละ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2474 นางสาว ประภัสสร เรือนเพ็ง สังกัด มหาวิทยาราชภัฏ คณะ วิทยาการจัดการ สาขา การจัดการธุรกิจบริการ นักศึกษา
2475 นาย ณัชพล เจนไธสง - -
2476 นาย อนุชา บุญมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2477 นางสาว บุตรนภา บัวอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2478 นางสาว ธารารัตน์ คำสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2479 นางสาว เกศกนก ทองโตนด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2480 นางสาว ณัฐวดี กลัดเจริญ วิชาอาหาร นักศึกษา เอก บัญชี
2481 นางสาว อภิสมัย ผูกจิต สังกัด มหาวิทยาราชภัฏ คณะ วิทยาการจัดการ สาขา การจัดการธุรกิจบริการ นักศึกษา
2482 นางสาว ธัญญารัตน์ อ่องดา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2483 นางสาว ศยามล พลศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นักศึกษา
2484 นางสาว ภูษณิศา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2485 นางสาว ยลดา ตะบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2486 นางสาว ธิดาพร แก้วสอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2487 นางสาว สุนิตา พุ่มเกษา - นักศึกษา
2488 นางสาว เจนนิสา จันทร์เส็ง - นักศึกษา
2489 นางสาว ชนิสร ดิบทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2490 นางสาว พิลาสลักษณ์ มาดี สังกัด มหาวิทยาราชภัฏ คณะ วิทยาการจัดการ สาขา การจัดการธุรกิจบริการ นักศึกษา
2491 นาย ธนพงศ์ อุตมะ ราชภัฏอุตรดิตถ์ นัััักศึกษา
2492 นาย ธีระ​สิทธิ์​ ชวยกระจ่าง มหาวิทยาลัยราชภั​ฏอุตรดิตถ์​ นักศึกษา
2493 นางสาว ศศิธร แดงกองโค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2494 นางสาว นนนนี แก้วอาจ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2495 นางสาว วราภรณ์ ดวงใจ มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2496 นาย ศิวกร ศิริรัตน์ มรอ. นักศึกษา
2497 นางสาว ปนัดดา ปานแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2498 นางสาว พิลาวัณย์ ไชยมิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2499 นางสาว คัมภีรพรรณ จอมสืบ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2500 นาย เจมศักดิ์ จันขยาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2501 นางสาว ณัฐณิชา เเสงทอง ราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2502 นางสาว นภษร โสโพธิ์ มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2503 นางสาว ชลธิชา คำจันทร์ นักศึกษา
2504 นาย ธนภัทร นวลจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะวิทยาการจัดการ สาขา การจัดการธุรกิจบริการ นักศึกษา
2505 นางสาว กนกวรณ มีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2506 นาย วทัญญู ทิพย์เจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2507 นางสาว ธีร์จุฑา วาสะรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2508 นาย ภาสกร นันจันทร์ มหาวิทยาลัย นักศึกษา
2509 นางสาว วรัญญา เชื้ออ่ำ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2510 นาย โรจน์ภิรมย์์ พรมเอี่ยม ศาสตร์​พระราชา​เพื่อ​การพัฒนา​ท้องถิ่น​ นักศึกษา
2511 นางสาว สวัสดิ์วงศ์ คงกล่อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2512 นาย โกสัน เวียงนาค แพร่ นักศึกษา
2513 นางสาว ชนิดา เชื้อไทย ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา/นิติศาสตร์/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2514 นาย ธีระพล ไฮงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2515 นาย นิติกร​ เหนียวแน่น มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ นักศึกษา
2516 นางสาว กัญญาวีร์ เหมืองจา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2517 นางสาว ภีร์ลดา เพิ่มสุข ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา/นิติศาสตร์/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2518 นางสาว กนกวรรณ คำพุก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2519 นาย ณัฐวัฒน์ ทาทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2520 นางสาว สิรินภา ดวงเอ้ย มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ นักศึกษา
2521 นางสาว วราพร วิชาเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2522 นาย สุกฤต พรมอ่อน มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2523 นางสาว กฤติยาณี กำเหนิด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2524 นางสาว ศศิธร มอญเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2525 นางสาว มลสุดา อินปา ราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2526 นาย สุริยัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2527 นาย ภัทรพงษ์ ปัญญาสงค์ อุตรดิตถ์ นักศึกษา
2528 นางสาว บุญยาพร นุชเกิด มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2529 นาย ปุญญพัฒน์ บุญคง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2530 นางสาว กนกอร บดีรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2531 นางสาว สิรินดา สายทอง มหาวิทยาลัยวิทยาราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2532 นาย ธัชดนัย คำสุข คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
2533 นาย ปัญจพล เรียนแพง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
2534 นาย ภานุพงษ์ ขยาย คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม นักศึกษา
2535 นาย อภิสิทธิ์ พินจสุวรรณ มรอ นักศึกษา
2536 นางสาว ธิชาพร บุตรยา - นักศึกษา
2537 นาย ธเนศ ไชยเลิศ มรภ.อต นักศึกษา
2538 นาย นาวิน คำสาเลา - -
2539 นางสาว ศิริวรรณ จันสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2540 นาย วรเมธ อินต๊ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2541 นาย จิรกิตติ์ อิ่มขันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2542 นาย อภิชาติ ธิชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2543 นาย วราวุธ ลือคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2544 นางสาว กัญญามาศ ปัญญา - นักศึกษา
2545 นางสาว เบญจวรรณ. ศรีนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2546 นาย ณัฐพงษ์ ศรีชัยยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2547 นางสาว พรนภา คุ้มวันดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2548 นาย ฐานปกรณ์. ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2549 นางสาว อาทิตยา กล่ำแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2550 นาย นครินทร์ บุญชู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2551 นาย พีกานต์ วงษ์ยอด มหาวิทยาลัยราชภัฏ นักศึกษา
2552 นาย ชนาธิป วงค์วรรณ? คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
2553 นางสาว นริศรา ศิริอ่วม มรอ นักศึกษา
2554 นาย ศตวรรษ สีนามูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2555 นางสาว ดวงกมล ทิใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2556 นางสาว อรจิรา พรมพัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2557 นางสาว วรกานต์ อินนุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2558 นางสาว สุธาวัลย์ แก้วเข็ม มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2559 นาย รัชพล จ๋อยคล้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2560 นาย ณัฐดนัย ศรีม่วงสุข มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2561 นาย ธนวุฒิ-ตันดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2562 นาย สดายุ อภินะ ม.ร.อ นักศึกษา
2563 นางสาว ผกาแก้ว เสือจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2564 นางสาว จิณณพัต ทุมวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2565 นางสาว ลลิตา ปันดิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2566 นางสาว สุวภัทร บุตรที ม.ร.อ นักศึกษา
2567 นางสาว ปภัสรา แก้วอิ่น - นักศึกษา
2568 นางสาว จุฑารัตน์ อินมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2569 นาย พรเทพ แซ่เติ๋น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2570 นางสาว ธัญพร พิมทุม อุตรดิตถ์ นักศึกษา
2571 นางสาว​ ณิชกมล​ สาย​ยนต์​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ นักศึกษา
2572 นางสาว ปนัดดา อยู่รอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2573 นาย เลิศชัย ด้วงจันทร์ ราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2574 นาย ศราวุฒิ จิตต์สอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2575 นาย คณาวุฒิ ลาพึง ม.ราชภัฏ อุตรดิตถ์ นักศึกษา
2576 นางสาว พรปภา หอมระรื่น อุตรดิตถ์ นักศึกษา
2577 นางสาว ธิดารัตน์ จินนะคำ - -
2578 นางสาว ศิริวรรษมล ศิริชัยวัฒนา มรอ นักศึกษา
2579 นาย ชยานันท์ เสาเพ็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์​ นักศึกษา
2580 นางสาว ธิติมา วงษ์พรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2581 นางสาว ประภานิช มาทำมา คณะครุศาสตร์ นักเรียน/นักศึกษา
2582 นางสาว กรรณิกา วันแว่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2583 นางสาว กุลปริยา แสงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2584 นาย ปวรุตม์ ทาตีบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนนักศึกษา
2585 นางสาว จิรานันท์ แสงรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2586 นาย บวรนันท์ คำแจ้ คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
2587 นางสาว กมลชนก สมจิตร์ - นักศึกษา
2588 นาย อัฐสัณห์ วารสิทธิ์ ครุศาสตร์ นักศึกษา
2589 นางสาว ธนภรณ์ จันทร์ต๊ะมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2590 นางสาว แก้วกังสดาล อินดวง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2591 นางสาว พัชรินทร์ อินตาโย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2592 นางสาว ณัทพริฏฐา ศิวัตอนันต์สิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2593 นางสาว พิมพ์นิภา แซ่เอี๋ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2594 นางสาว ศุภารัตน์ เพิ่มพูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2595 นางสาว ดุสิตา ศรีสกุลวลี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2596 นาย กนกพล สัจจะญาติ นักศึกษา
2597 นางสาว ธันยาภรณ์ เชื้อนพคุณ - นักศึกษา
2598 นาย ธนสิทธิ์ อภิยะ นักศึกษา
2599 นางสาว ชนกานต์ ดังดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2600 นางสาว เครือวัลย์ เทพวัลย์ - นักศึกษา
2601 นางสาว จุฑามาศ ทับทิมหิน มหาวิทยาลัราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2602 นางสาว นิภาพร ล้นเหลือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2603 นาย ปฏิภาณเหล็กมั่น เทคโนโลยีอุสหกรรม นัคศึกษา
2604 นางสาว สุทธิดา วังคีรี - นักศึกษา
2605 นางสาว สิริกานต์ พิมพ์เหมือน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2606 นางสาว ชุลีกร ยวนแห่ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2607 นางสาว สุดารัตน์ ฝั้นเฝือ มหาวิราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2608 นางสาว บัญฑิตา สุขคุ้ม ครุศาสตร์ นักศึกษา
2609 นางสาว ปิยดา ทองจันทร์ - นักศึกษา
2610 นางสาว ปัจฉิมาภรณ์ เชื้ิอหมอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2611 นางสาว ดารารัตน์ แปงอุด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2612 นางสาว กนกอร จาติเกตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2613 นางสาว มัลลิกา แซ่หลอ - นักศึกษา
2614 นางสาว จุติพาพร เจดีย์ศ มหาวิทราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2615 นางสาว สมรักษ์ ธรรมบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2616 นางสาว มลวิภา คล้ายชม ครุศาสตร์ นักศึกษา
2617 นางสาว มณีรัตน์ แซ่ลี - นักศึกษา
2618 นางสาว ธัญญาพร โสมาศรี ครุศาสตร์ นักศึกษา
2619 นาย ธนุศักดิ์ น้ำสอาด ราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการสาขาการบัญชี
2620 นาย อายุวัต วรดำรงกุล - -
2621 นางสาว ลีลาวดี ชุ่มเย็น ครุศาสตร์ นักศึกษา
2622 นาย ณัฐวัฒน์ มหาวิทยาราชภัฏอุตรดิตถ์ มาศิริ
2623 นาน วีระยุทธ ขาวนาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2624 นางสาว ขวัญนรี ชุมพลรัตน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
2625 นางสาว สุพิชฌาย์ ปันสาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2626 นาย นัฐวุฒิ แก้วมา มรอ. นักศึกษา
2627 นางสาว กนกกาญจน์ ราชแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2628 นาย ธนกฤต คำวัฒนา คณะมนุษยศาสตร์ นักศึกษา
2629 นางสาว กมลวรรณ แก้วอินแสง - นักศึกษา
2630 นางสาว เกศินี โพธิ์หล่อง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2631 นาย กฤษฏิ์ พวงห้อย ศาสตร์พระราชา นักศึกษา
2632 นาย ประทักษ์ ดูสอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2633 นางสาว ผกาพรรณ เสือจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2634 นางสาว เพ็ญพิชา ศรีผา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2635 นาย ศุภฤกษ์ สีระขัน มรอ.อต นักศึกษา
2636 นางสาว รวิพร ไทยยิ้ม มหาวิทลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2637 นางสาว ณัฐพร จิตรธร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2638 นางสาว วิยดี อินนาง - นักศึกษา
2639 นาย จิรกิตติ์ ต๊ะเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
2640 นางสาว สุชานันท์ จันดาเวียง อุตรดิตถ์ นักศึกษา
2641 นางสาว ณัฐกานต์ ชัยชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2643 นาย ทรัพย์สิน เอี่ยมละออง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2644 นางสาว นันทนา วงษ์ดิษฐ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศกษา
2645 นาย รัตนชัย สุขเณร ราชภัฏอุตรดิตถ์ นักบวช
2646 นาย นิพนธ์ มีมา ราชภัฎอัตรดิตถ์ นักศึกษา
2647 นางสาว มนรัตน์ ขนาดนิด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตร์ นักศึกษา
2648 นางสาว ณัฐริกา เปี้ยดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2649 นางสาว​ ชรินทิพย์ อมตชีวานนท์ - นักศึกษา​
2650 นาย พฤกษชาติ เลิศจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2651 นางสาว วรรณนิสา จำเริญเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2652 นางสาว ภัทรสุดา ห้าวหาญคุณธรรม ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2653 นางสาว ไพรินทร์ ครองราช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2654 นาย ธีรภัทร์ - นักศึกษา
2655 นางสาว จิรสุตา เขียวจันทร์แสง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2656 นางสาว สิริพร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2657 นาย ชัยณรงค์ เตชา มหาวิทยาฃัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2658 นางสาว กวินธิดา สวายศรี มรอ. นักศึกษา
2659 นางสาว พิมพ์ชนก แหยมเกิด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2660 นางสาว ชัญญานุช ท้าววงษ์ ราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2661 นาย รัชพล เทพสุข ครุศาสตร์ภาษาอังกฤษ นักศึกษา
2662 นางสาว สุธิตา ทองแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะครุศาสตร์ เอกวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษา
2663 นางสาว สิริรัตนา ทะจิ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2664 นางสาว อาทินญา มาคูณ ราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2665 นางสาว ภัทรา สมปานวัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2666 นางสาว ปัทมา นาคทอง มรอ. นักศึกษา
2667 นางสาว พลอยน้ำผึ้ง สอนเวช มรอ. นักศึกษา
2668 นางสาว ธนพร สุขโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2669 นางสาว พิมพ์ชนก ทะชัย มรอ. นักศึกษา
2670 นาย สิรวิชญ์ ธะนะวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2671 นาย สหัสวรรษ บุญนิตย์ ราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2672 นาย ทัศนภูมิ พาพะิมพ์ ราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2673 นางสาว ภักจิรา หมื่นแสง มรอ. นักศึกษา
2674 นางสาว ณัฐพร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คำยันต์
2675 นาย นิธิวัฒน์ โทนแก้ว ราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2676 นางสาว อัญชนา สมพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2677 นางสาว พรพิมล พรมฉิม มหาวิทราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2678 นางสาว นันทวัลย์ ทนันใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2679 นางสาว ธัญลักษณ์ ปัญญา ราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2680 นางสาว อรพินทร์ เสาตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2681 นางสาว กรรณิกา โชติสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2682 นางสาว พิชชาอร ฟองดา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2683 นางสาว อนุสรา คงมี มหาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2684 นางสาว กัญธิมา เชื้ออินทร์ อุตรดิตถ์ นักศึกษา
2685 นางสาว นันทิพร ภูมิดี - นักศึกษา
2686 นางสาว สุกัญญา ชูเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2687 นางสาว พัทธนันท์ รุ่มรวย มหาลัยราชภัฏอุตรดิต์ นักศึกษา
2688 นางสาว จิตสุภา​ บัวระพา มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ นักศึกษา​
2689 นาย ธนวัฒน์ หมื่นแสน มรอ. นักศึกษา
2690 นางสาว จันทิมา สุภมาตา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2691 นางสาว ธีราพร แก้ววิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2692 นางสาว นันทนิตย์ ปวงบุตร มหางัยราชภัฏอุต่ดิตถ์ นักศึกษา
2693 นางสาว เสาวลักษณ์ เดือนดาว มรอ นักศึกษา
2694 นางสาว ลัดดาวัลย์ น้ำใจมั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2695 นางสาว ลลิตา ภิกษุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2696 นางสาว น้ำผึ้ง เบี้ยหัวทุ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2697 นางสาว ธัญชนก ไชยสถิตย์ มรอ. นักศึกษา
2698 นางสาว รมิตา วันมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2699 นาย อัษฎา เพชรสุวรรณ วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา / Sec.07
2700 ธนาณัติ ธนาณัติ วิริยะกุล - นักศึกษา
2701 นาย กิตติพันธ์ คุ้มสา - นักศึกษา
2702 นาย รัตนากร อ้นไหว วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
2704 นาย พสิษฐ์ จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2705 นาย โกเมธ คำอ่อง วิทยาศาสตร์การกีฬา นักศึกษา
2706 นาย พีรพงษ์ กลิ่นแจ่ม ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา sec07
2707 นาย แผนพิชิต ม่วงโพธิ์ ผู้ประกอบการยุคใหม่ นักศึกษาเกษตรศาสตร์
2708 นาย ณัฐพงษ์​ วงษ์สุธรรม วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา​ / sec​ 07
2709 นางสาว รชนีกร พรมส้มซ่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2710 นางสาว ธนัญญา อิ้มทับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2711 นางสาว สุทัชชา ดีประเสริฐ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ นักศึกษา
2712 นางสาว ปิยะพร ศรีจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2713 นางสาว สุดารัตน์ แพะคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรเตถ์ นักศึกษา
2714 นางสาว กรทิภา ไพรพนาสน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2715 นางสาว ธนพร อัครรังสิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2716 นาย ชินวัตร พรวญหาญ มรอ. นักศึกษา
2717 นางสาว ปวีณ์นุช แซ่จาง ราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2718 นาย ศิวะพันธ์ พันธ์กล้า นักศึกษา นักศึกษา
2719 นาย ศุภกฤต เพ็งเปลี่ยน วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา / Sec.07
2720 นางสาว ยลดา หิมโสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2721 นางสาว ดาราวรรณ แก้วเพียร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2722 นางสาว สิรินยา สนโต นักศึกษา นักศึกษา
2723 นาย อนุวัฒน์ แก้วประเสริฐ วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/Sec.07
2724 นาย ณัฐวุฒิ บุญรักษ์ ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา sec07
2725 นาย ชยานุพงษ์ เพิ่มขึ้น วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/sec07
2726 นางสาว ชนัญญา รุ่งทอง มรอ นักศึกษา
2727 บดินทร์ สิงห์อินทร์ ความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
2728 นาย ธนากร เขื้อน่วม วิชาความเป็นคนพลเมืองไทย นักศึกษา sec07
2729 นางสาว อัญชิษฐา สีหอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2730 นาย พงษสิทธิ์ เรืองศรี วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา / Sec. 07
2731 นางสาว ศิรวรรณ อ่อนกล มรอ. นักศึกษา
2732 นางสาว รุศรวีณ์ หลักไหล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2733 นางเสาว สุชาดา แซ่จ๋าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2734 นาย วุฒิชัย ช่วยชิด วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา/sec.07
2735 นาย อภิวัฒน์ อินทรเมือง วิชาความเป็นพลเมืองไทย นักศึกษา
2736 นางสาว ทิพวรรณ จารจันทร์ มรอ. นักศึกษา
2737 นาย ทักษ์ดนัย เฉยเเสง ศาสพระราชา นักศึกษา
2738 นาย ทักษิณ ทับเกษม วิชา ศาสตร์พระราชา นักศึกษา
2739 นางสาว อังคณา กุลท้วม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษา
2740 นาง ธนิกานต์ หลิมเจริญ อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ -
2741 นางสาว สุภานัน พุทธา อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ -
2742 รศ.ดร. อิสระ อินจันทร์ มรอ. -
2743 นาย ศรัณย์ เอี่ยมณีพิรภักดี มรอ. -
2744 นางสาว ชุติมณฑน์ ทัศวรรณชาติ มรอ. -
2745 นางสาว ธัญสินี แซ่ม้า มรอ. -
2746 นางสาว พรรณวษา เกินพา มรอ. -
2747 นางสาว สุสุริณีย์ นุชเปรม มรอ. -
2748 นางสาว มลลณี นันทะแพทย์ มรอ. -
2749 นางสาว วรัญญา ทองเชียน มรอ. -
2750 นางสาว รัตนา ชมภู มรอ. -
2751 นางสาว ปิยรัตษ์ บุญแก้ว มรอ. -
2752 นางสาว ดวงทอง พลังฤทธิ์ มรอ. -
2753 นาย คเชนทร์ เทิ้มเครือ มรอ. -
2754 นาย ฐาบิดา นาสา มรอ. -
2755 นาย สุทธิ์วัตณ์ ทรงรอด มรอ. -
2756 นาย ศุภากร อโนทัย มรอ. -
2757 นางสาว ปภัสรา แก้ววัน มรอ. -
2758 น.ส. ศุภกานต์ เพี้ยวน้อย มรอ. -
2759 น.ส. จิตราภา เทพอินทร์ มรอ. -
2760 น.ส. รินรดา เทพวงศ์ มรอ. -
2761 นาย วสัญณู แปปนา มรอ. -
2762 นาย สุขุมพันธ์ หิรัตแพทย์ มรอ. -
2763 นาย ธีรดนย์ สานหล้า มรอ. -
2764 นางสาว วรนุช แก้วปรือ มรอ. -
2765 นางสาว ปรารถนา มาทองแดง มรอ. -
2766 นางสาว กนกวรรณ ทองมี มรอ. -
2767 นาย ศรัณยู สุขแคล้ว มรอ. -
2768 นาย สุริณณนะ ทัพเจริญธัญ มรอ. -
2769 นาย อิทธิพล พรหมรักษ์ มรอ. -
2770 นางสาว นิชชาวัลย์ อินทร์บุตร มรอ. -
2771 นาย ณัฐพงศ์ ประสิทธ์ มรอ. -
2772 นางสาว กนกวรรณ พรมราม มรอ. -
2773 นางสาว นิศารัตน์ ปรีทุ่ง มรอ. -
2774 นางสาว อรทัย สังข์ทอง มรอ. -
2775 นางสาว สุพัทรา เดชวงศ์ มรอ. -
2776 นาย อาทิตย์ วงศ์บุตรดี มรอ. -
2777 นาย เขมทัต สุวรรณสุข มรอ. -
2778 นาย อภิชาติ ธิราญ มรอ. -
2779 นางสาว ใกล้รุ่ง ทรันทอง มรอ. -
2780 นางสาว วิตวรรณ วัดศรอัขส์ มรอ. -
2781 นางสาว ภาวดี กางด้วง มรอ. -
2782 นางสาว ชลธิชา สมนึก มรอ. -
2783 นางสาว ศุตรลักษณ์ ทางสัตร มรอ. -
2784 นาย กฤษ โพธ์เหลือ มรอ. -
2785 นางสาว ณัฏฐิกา ฝันดี มรอ. -
2786 นางสาว ชุติมน บุญไม่ลา มรอ. -
2787 นาย การัณธ์ กันจะนะ มรอ. -
2788 นางสาว วิมลวรรณ สาบสนี มรอ. -
2789 นาย พีระพัฒน์ ศรีอ็อด มรอ. -
2790 นางสาว กณิกา บุญวัน มรอ. -
2791 นางสาว ชมภูนุช หมั่นใจ มรอ. -
2792 นางสาว กุลธิดา สิงห์ลอ มรอ. -
2793 นางสาว วิชชุดา หล้าฤทธิ์ มรอ. -
2794 นางสาว จิรภิญญา จินดารัตน์ มรอ. -
2795 นางสาว พรนภา ทาโคก มรอ. -
2796 นางสาว จิราพร สอนสิงค์ มรอ. -
2797 นางสาว วิจิตราภรณ์ วรแสง มรอ. -
2798 นางสาว ธัญารัตน์ พลอยสีสังข์ มรอ. -
2799 นางสาว ปิญาณี เส็งประสาน มรอ. -
2800 นางสาว ญาณิศา คำสอน มรอ. -
2801 นาย พงศธร จิตอารรีย์ มรอ. -
2802 นางสาว ศิรินธา ไดรัยะ มรอ. -
2803 นางสาว ปนัสยา ป้องสา มรอ. -
2804 นางสาว ศิริรัตน์ สิทธิไชย มรอ. -
2805 นางสาว วิลาวรรณ ทองอินทร์ มรอ. -
2806 นางสาว จรรยา คุดตรัง มรอ. -
2807 นางสาว กัญญารัตน์ ม่วงทิม มรอ. -
2808 นางสาว พัณณิกา กล้าหาญ มรอ. -
2809 นางสาว อทิตยา ไวเปีย มรอ. -
2810 นางสาว กัลยรัตน์ ไทยสามเสน มรอ. -
2811 นางสาว จันทร์ฉาย นิลวงค์ มรอ. -
2812 นางสาว เบญญาภา แก้ววงษ์ มรอ. -
2813 นาย พลวัต พลดิษฐ์ มรอ. -
2814 นางสาว นพรัตน์ ตะลี มรอ. -
2815 นางสาว ปุญญิศา แสงชมภู มรอ. -
2816 นาย ภูเบศวร์ พ่อแก้ว มรอ. -
2817 นางสาว ศุรตา นพเก้า มรอ. -
2818 นางสาว จินตภา กลึงเอี่ยม มรอ. -
2819 นางสาว สุจิตรา อู่ทอง มรอ. -
2820 นางสาว แดนไทย น้อยนวล มรอ. -
2821 นาย ณรงษ์ฤทธิ์ พินิจ มรอ. -
2822 นางสาว นูชนารถ คงลอย มรอ. -
2823 นางสาว ธิติมา แก้วน้อย มรอ. -
2824 นางสาว กนกพร โถงโฉม มรอ. -
2825 นางสาว สุจิรา สีแก้ว มรอ. -
2826 นางสาว พิมพ์ชนก คำลือ มรอ. -
2827 นางสาว เสาวรัตน์ เพ็ชร์ตะล่าง มรอ. -
2828 นาย กณิติณ กับหมุด มรอ. -
2829 นางสาว พิมพิกา พรมทาอินทร์ มรอ. -
2830 นางสาว พรศิริ แซ่ช่าง มรอ. -
2831 นางสาว ศวิตา สอนสี มรอ. -
2832 นางสาว นิภาพร กันยะมี มรอ. -
2833 นาย สิทธิโชค ภักดีณรงค์ มรอ. -
2834 นางสาว พัชรีภรณ์ จันทร์เพ็ง มรอ. -
2835 นางสาว สายรุ้ง ไชยจู มรอ. -
2836 นางสาว สุภัารัตน์ ละอองทรง มรอ. -
2837 นาย อภิวัฒน์ อินทัง มรอ. -
2838 นาย ศตายุ ถมยา -
2839 นางสาว กัญญาภัค ลาโภ มรอ -
2840 นางสาว จิินตนา คำปินตา มรอ -
2841 นางสาว ปินทอง จันทร์ดา มรอ -
2842 นางสาว ชญานี เชยวัดเกาะ มรอ -
2843 นางสาว สาสินี ลาโภ มรอ -
2844 นางสาว สิวนันท์ เสือนิ่ม มรอ -
2845 นางสาว สิริพร แก้วเปี้ย มรอ -
2846 นางสาว สุนทรีลักษณ์ กุลพรม มรอ -
2847 นางสาว จันทกานต์ ดีสอน มรอ -
2848 นางสาว วริกานต์ ไทยมี มรอ -
2849 นางสาว อนุธิดา อูบภา มรอ -
2850 นางสาว จิรัชญา ว่องไว มรอ -
2851 นางสาว ลักษณพร คำสนิท มรอ -
2852 นางสาว เตือนใจ บุตรสาคร มรอ -
2853 นางสาว วิภาวรรณ วันทิ มรอ -
2854 นางสาว ปภัสชล กุศล มรอ -
2855 นางสาว กฤษณา ใจจันทร์ มรอ -
2856 นางสาว ณัฐฐินันท์ แซะโนนตาด มรอ -
2857 นาย อิทธิกร วงษ์เอี่ยม มรอ -
2858 นาย พีรภัทร พันจินดา มรอ -
2859 นาย ศุภกร เกษศรี มรอ -
2860 นางสาว ศรีไพร ธนทรัพทร์ มรอ -
2861 นางสาว สุรีญชนา บังค่าย มรอ -
2862 นางสาว สิริประภา อาจหาญ มรอ -
2863 นาย รุ่งรุจ แสนสิทธิ์ มรอ -
2864 นาย ชัยมงคล รอดน้อย มรอ -
2865 นาย ภัคพล บุญยุทธ มรอ -
2866 นาย กิตินันท์ ฟักวงษ์ มรอ -
2867 นางสาว ณัฐฐิพันตร์ โผผิน มรอ -
2868 นาย นัฐพงศ์ ภพราศ มรอ -
2869 นาย สินนัตพ์ กิตตาพัฒ มรอ -
2870 นางสาว ศิริรักษ์ พรมบุญ มรอ -
2871 นางสาว จิราพร แห่พรมตั้ง มรอ -
2872 นางสาว แทนชนา ยอดยิ่ง มรอ -
2873 นางสาว รัตนาภรณ์ ลือโฮ้ง มรอ -
2874 นาย ณัฐพล ชูมีชัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2875 นางสาว พลอยวรินทร์ ธนันชัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2876 นางสาว วรรณิศา ปันคำ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2877 นางสาว ภรณภัทร เรืองเดชรขจร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2878 นางสาว ธัญวรร พันเชื้อ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2879 นาย ทยากร ทานะขันธ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2880 นางสาว กมลพรรณ แสนสุข นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2881 นางสาว กนกวรรณ นุชคำ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2882 นางสาว เมธาพร หล่อหลอม นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2883 นางสาว กัญญาพัชร เลิศล้ำ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2884 นางสาว รุ่งนภา ภัยห่าง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2885 นาย พงศ์พัฒน์ กาศเจริญ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2886 นาย ชยุตพล สอนธรรม นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2887 นางสาว จัิรภัทร ฉัตรเชิดตระกูล นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2888 นาย ธเนศวร จันทร์มี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2889 นาย ชนาภัทร อ่อนคำ นักศึกษามรอ. -
2890 นางสาว วิลาสินิ สุวรรณประภา นักศึกษามรอ. -
2891 นางสาว จิตานันท์ เมฆไน นักศึกษามรอ. -
2892 นาย วรรณต์ ชมเชย นักศึกษามรอ. -
2893 นางสาว ณัฐนันท์ บุตรทร์ นักศึกษามรอ. -
2894 นางสาว พัทชธา ซาวมี นักศึกษามรอ. -
2895 นางสาว ทิพย์สุด แหยมไทย นักศึกษามรอ. -
2896 นางสาว อุษณีย์ กันทา นักศึกษามรอ. -
2897 นาย กฤษฎากรณ์ ทองอินทร์ นักศึกษามรอ. -
2898 นางสาว พิชญา ฉิมภารส นักศึกษามรอ. -
2899 นางสาว ณัฐนันท์ เตบนับท์ นักศึกษามรอ. -
2900 นางสาว สิตานันท์ สิมา นักศึกษามรอ. -
2901 นางสาว ชรัลชนา รังสฤษฏ์นิธิกุล นักศึกษามรอ. -
2902 นาย นราธิป คำแคว่น นักศึกษามรอ. -
2903 นางสาว กัลกาพร ฝันเต้ม นักศึกษามรอ. -
2904 นาย ศิลป์ศูภา กายา นักศึกษามรอ. -
2905 นางสาว ณัฐรีภรณ์ ถนามนวล นักศึกษามรอ. -
2906 นางสาว ปนัสยา สุธวรรณ นักศึกษามรอ. -
2907 นาย พิพิธน เจริญเรือง นักศึกษามรอ. -
2908 นางสาว สุนัตรา สิทธิชัย นักศึกษามรอ. -
2909 นางสาว เมธาวี อุ่นกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2910 นางสาว ปัทมพร ทองน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2911 นางสาว กัญญารัตน์ จันทร์นันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2912 นางสาว สุวรรณา ถาปาวรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2913 นางสาว หนึ่งฤทัย จรรยานะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2914 นางสาว อรวรรณ ชมภูน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2915 นางสาว ศรัญญาภัชรน์ เรชิวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2916 นางสาว รัตติยาภรณ์ นิลศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2917 นางสาว วัลลภา มณีแรง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2918 นางสาว วศิกานต์ บัวศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2919 นาย โฆษิต มาสุปัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2920 นาย คณิต สุวรรณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2921 นางสาว จิตติภา พรมรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2922 นางสาว รุ่งทิวา จันทร์แรง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2923 นาย ปุญญากฤษธิ์ พุ่มจัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2924 นาย ภูริภัทร ทิมเที่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2925 นาย ปวรุตน์ ฤกษ์หร่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2926 นาย ปราโมทย์ ปุนแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2927 นางสาว พรพิพัฒน์ แซ่เฮีย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2928 นาย ธีรนัย สวุลมภาทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2929 นางสาว ไพรอำพร พรมพราหเจ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2930 นางสาว จรรยาพร ปี่แก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2931 นางสาว สุนิษา ศรีลับแล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2932 นางสาว กนกมน สุขประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2933 นางสาว ดารารัตน์ ทรัพย์ทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2934 นาย สิทธิโชค เงินคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2935 นาย ภาสกร หงวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2936 นาย ฐิติ เฉยสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2937 นาย มนตรี หมื่นแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2938 นางสาว มนทกานต์ บุญถัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2939 นาย สุริยัน ยิ้มปืน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2940 นางสาว กุลนาถ ไกรเมฆ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2941 นางสาว ชลิดา คงมั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2942 นางสาว อาทิตยา สวนอ็อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2943 นางสาว นิภาพร สังวาลไพร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2944 นาย ปุณยวัจน์ ติลา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2945 นางสาว สุพัตรา กาบหล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2946 นางสาว ชวัลลักษณ์ สุยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2947 นางสาว จันทณา ดอนมาไพร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2948 นางสาว กัญญาวีร์ จักรแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2949 นางสาว ปณิดา ถุงแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2950 นาย ศุภชัย ปลุกเศก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2951 นางสาว ปิยะพร รอดมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2952 นางสาว พัชรินทร์ ยินเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2953 นาย จิตรทิวัส คีรีบำรุง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2954 นางสาว คิรินทรา ฐิตาวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2955 นางสาว เพชรรัตน์ ครุวรภรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2956 นางสาว สุวนันท์ ทับทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2957 นางสาว เสาวภาศัย อ้ำทุ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2958 นางสาว วิไลวรรณ พรมอ้วม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2959 นางสาว เสาวลักษณ์ เสียดสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2960 นางสาว นภัสพร หลงแย้ม มรอ -
2961 นางสาว นิภาพร ก้นเหลือ มรอ -
2962 นางสาว สิริกานต์ พิมพ์เหมือน มรอ -
2963 นางสาว ชื่นกมล สาขา มรอ -
2964 นางสาว จุไรรัตน์ นามหน่อ มรอ -
2965 นาย เจษฎา นานนัง มรอ -
2966 นางสาว กิ่งกมล ต้นก้น มรอ -
2967 นางสาว อัญญภารณ์ คำสุข มรอ -
2968 นางสาว ลัขณา โนต๊ะยศ มรอ -
2969 นางสาว กันยารัตน์ วรรณา มรอ -
2970 นาย ธีระภัทธิ์ พรมยวน มรอ -
2971 นางสาว ขวัญจิรา วงษา มรอ -
2972 นางสาว กัญญารัตน์ คำเมือง มรอ -
2973 นางสาว เมธาวี เกิดก่อวงษ์ มรอ -
2974 นาย อานนท์ มากมี มรอ. -
2975 น.ส. อรพรรณ แหลมหลัก มรอ. -
2976 น.ส. กุลณัฐ สุริยัน มรอ. -
2977 น.ส. สุกัญญา แก้วชูเชิด มรอ. -
2978 น.ส. กุัญจนพร หนองฟาด มรอ. -
2979 น.ส. อภิชญา อินมา มรอ. -
2980 น.ส. รัชนก ทรงกุล มรอ. -
2981 น.ส. วิภาวัลย์ ทังสี มรอ. -
2982 นาย อรรกศักด์ หล้าเนียง มรอ. -
2983 นาย พีรพัฒน์ ปลิงแสง มรอ. -
2984 น.ส. อโนทัย ขึมจันทร์ มรอ. -
2985 นาย พิษณุ คำอ้าย มรอ. -
2986 นาย เจษฎา สินปรุ มรอ. -
2987 น.ส. วัชรี กุดแก้ว มรอ. -
2988 น.ส. ศรีสุดา เล็กคำก้าว มรอ. -
2989 นาย ธนกฤต อานัน มรอ. -
2990 น.ส. กันตยา แทนเทือก ผู้ประกอบการยุคใหม่ -
2991 น.ส. สุมัชญา ยอดเกตุ มรอ. -
2992 นาย ธีรภัทร์ เรืองฤทธิ์ ราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2993 นางสาว ชลธิชา หมู่ถึง ราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2994 นาย เบญจเชษ คำมงคล ราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2995 นางสาว จุฑามาศ เมงทวี ราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2996 นางสาว วรากรณ์ ศรีทนต์ ราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2997 นาย เฉลิมพล ทองพา ราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2998 นางสาว กาญจนา จาดาน ราชภัฏอุตรดิตถ์ -
2999 นางสาว ปวีณา ซื่อตรง ราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3000 นาย ธันวัตน์ ตันดิรัตร ราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3001 นางสาว ศิริรัตร์ มายอง ราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3002 นางสาว พิยาดา ทองดี ราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3003 นาย ปฎิเชช สุทธิ ราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3004 นางสาว จุุฑามาศ ริดสถาน ราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3005 นางสาว พรพรรณ อุดบ้านไร่ ราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3006 นางสาว ธนากานต์ เนียมกำเนิด ราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3007 นาย พชรณัฏธ์ สุรินทร์ ราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3008 นางสาว สุุวรรณี พนักงาม ราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3009 นาย ศิรวิทย์ นจร มรอ. -
3010 นาย อรรถพล จำปาจี มรอ. -
3011 นาย ประสงค์ หาญเสมอ มรอ. -
3012 นาย สุพัฒพงค์ แสงลูกศร มรอ. -
3013 นางสาว อรษพร มากดี มรอ. -
3014 นางสาว ธนาภา นุธรรม มรอ. -
3015 นางสาว ธัญชนก เสนา มรอ. -
3016 นางสาว ขวัญเรือน ตาดี มรอ. -
3017 นางสาว อินทิรา ข้องนอก มรอ. -
3018 นางสาว ภาณุมาส อุ่นภา มรอ. -
3019 นางสาว สุจินต์ เทียบน้ำอ่าง มรอ. -
3020 นางสาว เปมิกา หัตมูล มรอ. -
3021 นางสาว ภัทราพร มูลแก้ว มรอ. -
3022 นางสาว วรรณวิษา นาคจีน มรอ. -
3023 นางสาว เบญจวรรณ ชัยธิ มรอ. -
3024 นางสาว ณัฐกานต์ เยอะประโยชน์ มรอ. -
3025 นาย จรณินทร์ แซ่วื่อ มรอ. -
3026 นาย ชยุคพงค์ องอาจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3027 นาย กิตตินันท์ กวางแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3028 นาย พีรัช หาญอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3029 นางสาว สิรีธร หมื่นหาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3030 นางสาว เบญจริตน์ รัตนากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3031 นางสาว เษฏฐนธี ไชยบุญเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3032 นาย ภานุวัฒร์ อินทรบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3033 นางสาว เปรมยุดา ทองลฟ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3034 นางสาว ปิยดาภรณ์ อิ่มเพ็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3035 นางสาว กฤตินี พิมพิรา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3036 นางสาว กาญจนา วันหน่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3037 นางสาว ปิริญญารัตน์ เจริญดา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3038 นาย อมรเทพ พรพรหม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3039 นางสาว ารีรัตร์ เวียงสิมา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ -
3040 นางสาว สุชาดา ขาเหล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ -
3041 นางสาว วราภรณ์ ศักด์บิน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ -
3042 นางสาว ศุภานัน กินไชย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ -
3043 นางสาว กิตติยา ตาทิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ -
3044 นางสาว ศุภิสรา เกตุรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ -
3045 นางสาว จุฑารัตน์ แก้วนวล มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ -
3046 นาย สกุลพงษ์ สุขทองสา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ -
3047 นาย สุมนิช มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ -
3048 นาย เจตริน คำม้านฝาย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ -
3049 นาย พรพ์พิมน์ มนติดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ -
3050 นาย อภิสิทธ์ ชายเต็ม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ -
3051 นางสาว จินดามณี คงทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ -
3052 นางสาว พัทธ์ชนก เปลี่ยนอำรุง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ -
3053 นาย โดม ไอบัง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ -
3054 นางสาว สายรุ้ง เงินทุ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ -
3055 นางสาว จุฬาลักษณ์ ไสลวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ -
3056 น.ส. ตุลญาคา อโนทัย มรอ. -
3057 นาย ภูธเนศ พวงศรี มรอ. -
3058 นาย อภิรักษ์ บุญกิตติวศุน มรอ. -
3059 น.ส. กชนิภา อินทะรังษี มรอ. -
3060 น.ส. ศุถลัรษณ์ สุขช้ำ มรอ. -
3061 น.ส. พรนิดา อุ่นมท มรอ. -
3062 น.ส. นิญารัตน์ เนตรแสงสี มรอ. -
3063 น.ส. รภานี สายน้ำเย็น มรอ. -
3064 นาย ณัฐดนัย วงศ์ดำมา มรอ. -
3065 น.ส. วิชญาพง สินธนนทอง มรอ. -
3066 น.ส. สุภาภรณ์ กินิร มรอ. -
3067 น.ส. ณัฐริกา วงศ์สกุล มรอ. -
3068 น.ส. ณัฐกมล สอนเปรมปรี มรอ. -
3069 น.ส. นฤมล ลุ่มล่า มรอ. -
3070 นาย ชลันธร มัชชาปาโต มรอ. -
3071 น.ส. ณัฐธิดา ปานขาม มรอ. -
3072 น.ส. นัฐชา ม่วงกิติ มรอ -
3073 นาย ปุญญฤทธ์ ทำกัม มรอ -
3074 นางสาว นริศรา ศรีอ่าบ มรอ -
3075 นางสาว สิรินภา ดวงเอ้ย มรอ -
3076 นางสาว อรทัย พรมรังษี มรอ -
3077 นางสาว กัญญาณัฐ กิ่งแแก้ว มรอ -
3078 นางสาว พัชรา ยอดญาณา มรอ -
3079 นางสาว เบญจมากรณ์ กาฬภักดี มรอ -
3080 นางสาว อารีรัตน์ สารเจริญ มรอ -
3081 นางสาว วริษา เวษทอง มพ. -
3082 นาย นนธวัฒน์ มาทำมา มรอ -
3083 นาย จีรวุฒิ ขันใจ มรอ -
3084 น.ส. จีรวรรณ แว่นวิชัย มรอ -
3085 นาย ธนาอิน ทะสอน มรอ -
3086 นาย วีรชัย เถาวัล มรอ -
3087 นาย วุฒิชัย ฉวยลี มรอ. -
3088 น.ส. ทรัพย์ไพลิน รวมกลาง มรอ. -
3089 นาย เอกชัย ถิรพันธุ์ไชย มรอ -
3090 นาย ธรรมนูญ เลิศพันธ์ มรอ -
3091 น.ส. เกศรา แสนห้อย นักศึกษา มรอ. -
3092 น.ส. นิตยากรณ์ ขนมหวาน นักศึกษา มรอ. -
3093 น.ส. วิลัยลักษณ์ อิ่มเอิบ นักศึกษา มรอ. -
3094 น.ส. สลัลทิพย์ มีรินทร์ นักศึกษา มรอ. -
3095 น.ส. ณัฐติกานต์ ชายกิ่น นักศึกษา มรอ. -
3096 นาย ชานน ถนอมศักดิ์ นักศึกษา มรอ. -
3097 น.ส. กรรณิการ์ เพ็งนุ่ม นักศึกษา มรอ. -
3098 น.ส. พิชายา มานาต นักศึกษา มรอ. -
3099 น.ส. ญาณิสา ยาทโงม นักศึกษา มรอ. -
3100 น.ส. วิริษฐา นิยม นักศึกษา มรอ. -
3101 น.ส. สุพรรนี อำนวยผล นักศึกษา มรอ. -
3102 นาย จงรัก บุญคง นักศึกษา มรอ. -
3103 น.ส. สุธาวัลย์ แก้วเข็ม นักศึกษา มรอ. -
3104 น.ส. วิไลรัตน์ สุวรรณเวียง นักศึกษา มรอ. -
3105 น.ส. เบญจมาศ อ้อมทองหลาง นักศึกษา มรอ. -
3106 นางสาว นุชนาฎ โพธิ์เพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3107 นางสาว ณัฏฐณิชา คำรังช์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3108 นางสาว สุนิสา รอดบุญญศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3109 นางสาว ชญานิศา มีสุโข มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3110 นางสาว กมลชนก ชิมจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3111 นางสาว เอมอร คำใบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3112 นางสาว สุุภัตรา เจือปู่คง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3113 นางสาว มาลินี โอสด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3114 นางสาว พรสวรรค์ สีสา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3115 นางสาว สุพัตรา อินภูธร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3116 นางสาว แพรวสุดา สุทธหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3117 นางสาว กิตติยา เวรอักษร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3118 นางสาว ชลลดา ทาระทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3119 นางสาว ศิริรัตน์ รวมขุนทด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3120 นางสาว นิภาพร คำแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3121 นางสาว พัตพิชา สินสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3122 นาย กรกช ทันพานิช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3123 นางสาว สุวนันท์ พิมพิ์จันทร์ มรอ. -
3124 นางสาว สุพัตรา พาสุวรรณ์ มรอ. -
3125 นางสาว ปานทิพย์ เตชัย มรอ. -
3126 นางสาว ณัฐฏา พุฒสลัด มรอ. -
3127 นางสาว วิยาดาดา ตนดู มรอ. -
3128 นางสาว วนิดาพร อินปา มรอ. -
3129 นางสาว ชลิยา ชาวบนา มรอ. -
3130 นางสาว บุญชนิต มะจินะ มรอ. -
3131 นางสาว ภาวินี จันทะคุณ มรอ. -
3132 นางสาว ณัชธิดา สายน้ำเย็น มรอ. -
3133 นางสาว กสิริน อินทรียา มรอ. -
3134 นางสาว น้ำทิพย์ วังซ้าย มรอ. -
3135 นางสาว ธนัชพร ศรีดสัดหนู มรอ. -
3136 นางสาว จิุฬารัตน์ มูลเขียน มรอ. -
3137 นางสาว ศศิมาภรณ์ บุญภัน มรอ. -
3138 นางสาว กาญจนา ตีแก้ว มรอ. -
3139 นาย ศราวุฒิ นิยมสวน มรอ. -
3140 นาย ณรงศ์เดช สายคำวง มรอ. -
3141 นางสาว กัญญาภัท หนองบัว มรอ. -
3142 นางสาว ธนภรณ์ ฟองฝื้น มรอ. -
3143 นางสาว ธัญญาสายจ์ ปานเฮง มรอ. -
3144 นางสาว ยุุพาเนตร แก้วคำ มรอ. -
3145 นางสาว อิสริยา ปรางทอง มรอ. -
3146 นางสาว อาภาพร สง่าผากุล มรอ. -
3147 นางสาว วรรณา อินทโชติ มรอ. -
3148 นางสาว กรรณิการ์ ช่ายกล่อม มรอ. -
3149 นางสาว พัชราภรณ์ เกตุแก้ว มรอ. -
3150 นางสาว วิวัฒนา ใจแหลม มรอ. -
3151 นางสาว ฐิติพร พรัพพานิช มรอ. -
3152 นางสาว พัชญานันท์ การิยา มรอ. -
3153 นางสาว อัศราภรณ์ ทองจันทร์ มรอ. -
3154 นางสาว ณัฐมน ศรีพันธ์ มรอ. -
3155 นาย ณัฐีกร ขันทอง มรอ. -
3156 นางสาว สุพัฒนา หอมหวล นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3157 นางสาว เบญญทิพย์ สำอางกิจ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3158 นางสาว พรหมพิริยะ กาญจนสมบัติ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3159 นาย วันชัย สิงเต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3160 นางสาว จุฑามณี อินทร์สา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3161 นางสาว นิลาวัลย์ โถปริก นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3162 นางสาว พนัชกร บุญสะอาด นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3163 นางสาว มลริชา บุญเริ่ด นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3164 นางสาว สุภัทรา โพธิ์แจ้ง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3165 นางสาว ภานุมาศ แสงอรุณ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3166 นางสาว รัตนา หลมวงศ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3167 นางสาว ศศิมา พันสุ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3168 นางสาว วรรณา อินปา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3169 นาย ธนาวัฒน์ สีเมือง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3170 นางสาว กัญญาณี ศรีมูล นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3171 นาย ศิระ ศรีคำ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
3172 นาย ชัยเฉลิม ถาอีน มรอ -
3173 น.ส. ญาณี โลมะบุตร มรอ -
3174 นาย รามินทร์ ป้อมาบต มรอ -
3175 นาย สุประกิจณ์ เทพวรรณ มรอ -
3176 น.ส. แพรวพรรณ คำแย้ม มรอ -
3177 น.ส. มาริณา อ่อนดี มรอ -
3178 น.ส. อนงค์นาฏ อินจุ้ย มรอ -
3179 นาย กฤษดา แก้วกวย มรอ -
3180 นาย อภิสิทธิ์ สุขธิ์ มรอ -
3181 น.ส. ชลทิชา สีขำมี มรอ -
3182 น.ส. พรหมภัสสร วุฒิ มรอ -
3183 น.ส. ปรายประกาญขน์ ประลมใจ มรอ -
3184 นาย อิวัวัฒน์ ปันตา มรอ -
3185 น.ส. ชนนิกานต์ สวาท มรอ -
3186 นาย สิรภพ โฆชกกงพร มรอ -